Koninklijk Besluit van 27 juni 2001
gepubliceerd op 10 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1971 houdende het statuut van het personeel van het Federaal Planbureau

bron
diensten van de eerste minister en ministerie van economische zaken
numac
2001021370
pub.
10/07/2001
prom.
27/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 JUNI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1971 houdende het statuut van het personeel van het Federaal Planbureau


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, inzonderheid op de artikelen 124 tot 131;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 mei 1971 houdende het statuut, organisatie en werkingsmodaliteiten van het Federaal Planbureau;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1971 houdende het statuut van het personeel van het Federaal Planbureau, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 juni 1980 en 1 augustus 1984;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Fnanciën, gegeven op 31 juli 2000 en 27 april 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken van 22 december 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken van 22 december 2001;

Gelet op het protocol SC IV/P 60 van sectorcomité IV « Economische Zaken » van 16 maart 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat in het belang van de personeelsleden enerzijds en de goede werking van de instelling anderzijds, de in dit besluit voorkomende bepalingen dringend vastgesteld moeten worden;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister en Onze Minister van Economie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 9 van het koninklijk besluit van 9 juni 1971 houdende het statuut van het personeel van het Federaal Planbureau worden tussen het eerste en het tweede lid de volgende leden ingevoegd : « Nochtans, indien het belang van de dienst er niet onder lijdt, kunnen de leden die bekleed zijn met een van de graden die de vlakke loopbaan uitmaken, en ten minste vier jaar dienstanciënniteit bij het Federaal Planbureau hebben, onder bepaalde voorwaarden de toelating krijgen om een functie uit te oefenen in een ministerieel kabinet.

Gedurende die afwezigheid is het lid met verlof. Dat verlof wordt niet bezoldigd. Het wordt voor het overige gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.

Het aantal leden dat kan genieten van bedoeld verlof, mag op geen enkel ogenblik 10 percent (afgerond tot de hogere eenheid) overschrijden van het totaal aantal leden, voorzien op de personeelsformatie.

Dit verlof wordt per lid maximaal toegestaan voor de duur van twee legislaturen.

De verlofaanvraag, vergezeld van het gemotiveerd advies van de Directieraad, wordt gericht aan de Ministers die het gezag uitoefenen over het Federaal Planbureau. Zij nemen een gemotiveerde beslissing ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

Art. 3.Onze Eerste Minister en Onze Minister van Economie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 juni 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Minister van Economie, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^