Koninklijk Besluit van 27 juni 2018
gepubliceerd op 09 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018203510
pub.
09/07/2018
prom.
27/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018203510

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


27 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 93, zevende lid, artikel 100, § 1/1, ingevoegd bij de programmawet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, artikel 100, § 2, vervangen bij de wet van 4 juli 2011 en gewijzigd bij de wet van 29 maart 2012, artikel 113, tweede lid, vervangen bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor werknemers van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 28 februari 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 maart 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 7 mei 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 22 mei 2018 bij de Raad van State is ingediend, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 215octies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/11/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016009642 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2003 houdende modaliteiten voor de wettelijke medewerkingsplicht bij gerechtelijke vorderingen met betrekking tot elektronische communicatie, betreffende de tarieven voor de vergoed sluiten, wordt opgeheven.

Art. 2.In artikel 215decies, § 4, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/11/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016009642 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2003 houdende modaliteiten voor de wettelijke medewerkingsplicht bij gerechtelijke vorderingen met betrekking tot elektronische communicatie, betreffende de tarieven voor de vergoed sluiten, worden de woorden "in afdeling 6/1 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003012272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1975 tot vaststelling van de regelen voor het beroep, ingesteld door de werkgevers tegen de maatregelen voorgeschreven ter uitvoering van artikel 3 van de wet van 16 november 1972 sluiten" vervangen door de woorden "in hoofdstuk VI van boek I, titel 4 van de codex over het welzijn op het werk".

Art. 3.In artikel 215undecies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/11/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016009642 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2003 houdende modaliteiten voor de wettelijke medewerkingsplicht bij gerechtelijke vorderingen met betrekking tot elektronische communicatie, betreffende de tarieven voor de vergoed sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, worden de woorden "in afdeling 6/1 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003012272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1975 tot vaststelling van de regelen voor het beroep, ingesteld door de werkgevers tegen de maatregelen voorgeschreven ter uitvoering van artikel 3 van de wet van 16 november 1972 sluiten" vervangen door de woorden "in hoofdstuk VI van boek I, titel 4 van de codex over het welzijn op het werk"; 2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "artikel 73/3, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003012272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1975 tot vaststelling van de regelen voor het beroep, ingesteld door de werkgevers tegen de maatregelen voorgeschreven ter uitvoering van artikel 3 van de wet van 16 november 1972 sluiten" vervangen door de woorden "artikel I.4-74, § 2, tweede lid, van de codex over het welzijn op het werk".

Art. 4.In artikel 215duodecies, 5°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/11/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016009642 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2003 houdende modaliteiten voor de wettelijke medewerkingsplicht bij gerechtelijke vorderingen met betrekking tot elektronische communicatie, betreffende de tarieven voor de vergoed sluiten, worden de woorden "artikel 73/5, § 1, van het koninklijk besluit van 28 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003012272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1975 tot vaststelling van de regelen voor het beroep, ingesteld door de werkgevers tegen de maatregelen voorgeschreven ter uitvoering van artikel 3 van de wet van 16 november 1972 sluiten" vervangen door de woorden "artikel I.4-76, § 1, van de codex over het welzijn op het werk".

Art. 5.In artikel 219ter van hetzelfde besluit, wordt paragraaf 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 februari 2006 en 4 februari 2018, aangevuld met een lid, luidende : "In afwijking van de voorgaande leden worden de uitkeringen geweigerd voor de dagen gedekt door vakantiegeld.".

Art. 6.In artikel 225, § 3, van hetzelfde besluit, wordt het vijfde lid aangevuld met de woorden "en met de vergoeding per wijk-werkcheque, verkregen voor prestaties die geleverd zijn in het kader van het wijk-werken bedoeld in artikel 34 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 7 juli 2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming".

Art. 7.In de Nederlandse tekst van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "geneesheer" wordt telkens vervangen door het woord "arts";2° het woord "geneesheren" wordt telkens vervangen door het woord "artsen";3° het woord "geneesheer-directeur" wordt telkens vervangen door het woord "arts-directeur";4° het woord "geneesheerdirecteur" wordt vervangen door het woord "arts-directeur";5° het woord "geneesheren-directeurs" wordt telkens vervangen door het woord "artsen-directeurs";6° het woord "geneesheer-specialist" wordt telkens vervangen door het woord "arts-specialist";7° het woord "geneesheren-ziekenfondsen" wordt telkens vervangen door het woord "artsen-ziekenfondsen";8° het woord "geneesheren-specialisten" wordt telkens vervangen door het woord "artsen-specialisten";9° het woord "geneesherenspecialisten" wordt vervangen door het woord "artsen-specialisten";10° het woord "geneesheer-inspecteur" wordt telkens vervangen door het woord "arts-inspecteur";11° het woord "geneesheren-inspecteurs" wordt telkens vervangen door het woord "artsen-inspecteurs";12° het woord "geneesherenkorps" wordt telkens vervangen door het woord "artsenkorps";13° het woord "geneesherencorps" wordt vervangen door het woord "artsenkorps";14° het woord "geneesheer-directeur-generaal" wordt telkens vervangen door het woord "arts-directeur-generaal";15° het woord "geneesheer-inspecteur-directeur" wordt telkens vervangen door het woord "arts-inspecteur-directeur";16° het woord "preventieadviseur-arbeidsgeneesheer" wordt telkens vervangen door het woord "preventieadviseur-arbeidsarts".

Art. 8.De artikelen 1, 2, 3 en 4 van dit besluit hebben uitwerking met ingang van 12 juni 2017.

De artikelen 5 en 6 van dit besluit hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Art. 9.De minister bevoegd voor sociale zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^