Koninklijk Besluit van 27 maart 2015
gepubliceerd op 31 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2004 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten over

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022081
pub.
31/03/2015
prom.
27/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 MAART 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2004022066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten overmaken sluiten tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten overmaken


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 165, negenste lid, zoals laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 type wet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2004022066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten overmaken sluiten tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten overmaken;

Overwegende het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 28 januari 2015;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 2 februari 2015;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 11 februari 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 11 februari 2015;

Gelet op het advies nr. 57.145/2 van de Raad van State, gegeven op 16 maart 2015 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het punt A van Artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2004022066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten overmaken sluiten tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten overmaken, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° wordt het woord « 8° » vervangen door het woord « 7° quater » 2° er wordt een punt 7° quinquies toegevoegd, luidende : « 7° quinquies aanduiding dat het geneesmiddel vrijgesteld wordt van de toepassing van de tarifering per eenheid voorzien in artikel 93, § 1erbis van het koninklijk besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022984 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022987 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten, omwille van het feit dat het een occasionele aflevering aan een patiënt die in een rust- en verzorgingstehuis of een rusthuis verblijft, betreft »;3° er wordt een punt 7° sexies toegevoegd, luidende : « 7° sexies aanduiding dat het principe van de derogatie op de tarifering per eenheid voorzien in artikel 93, § 1erbis van het koninklijk besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022984 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022987 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten, toegepast wordt ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2015.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 maart 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^