Koninklijk Besluit van 27 maart 2020
gepubliceerd op 02 april 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2020

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2020040752
pub.
02/04/2020
prom.
27/03/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020040752

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


27 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2020 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 307, § 1, vervangen bij de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 bron federale overheidsdienst financien Wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen IV type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014396 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014395 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en bepaalde begrotingsfondsen sluiten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat : -het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2020 zo spoedig mogelijk moet worden vastgelegd teneinde de vestiging en de invordering van die belasting niet te vertragen; - het model van aangifte is zo opgemaakt dat het kan worden gescand.

Door de scanning kan de uitvoerende administratie bevoegd voor de vestiging van de belasting onmiddellijk de door de belastingplichtige aangegeven inkomsten en andere gegevens verwerken in de berekeningsprogramma's inzake de personenbelasting; - de scanning van een formulier slechts voldoende zekerheid biedt indien het aantal te scannen bladzijden en gegevens tot een strikt minimum wordt beperkt. Om die reden zal het aangifteformulier voor het aanslagjaar 2020, bestaan uit de volgende onderdelen : a) voor belastingplichtigen die uitsluitend een deel 1 invullen : 1° een onderdeel met als opschrift "Voorbereiding van de aangifte - deel 1" dat aangepast is in functie van de eigen fiscale regels van het Gewest waarin de belastingplichtige gelokaliseerd is en dat alle nodige vermeldingen bevat die het de belastingplichtige mogelijk maken het in 2° vermelde onderdeel correct in te vullen;2° het aangifteformulier (deel 1 en 2) dat zal worden gescand en dat een samenvatting vormt van de gegevens uit het voorbereidend formulier - deel 1.Enkel dit onderdeel moet worden teruggezonden naar de dienst die voorkomt op het genoemde aangifteformulier; b) voor belastingplichtigen die zowel deel 1 als deel 2 invullen : 1° een onderdeel met als opschrift "Voorbereiding van de aangifte - deel 1" dat aangepast is in functie van de eigen fiscale regels van het Gewest waarin de belastingplichtige gelokaliseerd is en dat alle nodige vermeldingen bevat die het de belastingplichtige mogelijk maken het in 3° vermelde onderdeel correct in te vullen;2° een onderdeel met als opschrift "Voorbereiding van de aangifte - deel 2" dat alle nodige vermeldingen bevat die het de belastingplichtige mogelijk maken het in 3° vermelde onderdeel correct in te vullen;3° het aangifteformulier (deel 1 en 2) dat zal worden gescand en dat een samenvatting vormt van de gegevens uit het voorbereidend formulier - deel 1 en deel 2.Enkel dit onderdeel moet worden teruggezonden naar de dienst die voorkomt op het genoemde aangifteformulier; - dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2020 wordt in de bijlage van dit besluit vastgelegd.

Dit formulier bestaat uit drie onderdelen : 1° een onderdeel met als opschrift "Voorbereiding van de aangifte - deel 1" dat aangepast is in functie van de eigen fiscale regels van het Gewest waarin de belastingplichtige gelokaliseerd is en dat alle nodige vermeldingen bevat om het in 3° vermelde onderdeel correct in te vullen;2° een onderdeel met als opschrift "Voorbereiding van de aangifte - deel 2" dat alle nodige vermeldingen bevat om het in 3° vermelde onderdeel correct in te vullen;3° een onderdeel met als opschrift "Aangifte in de personenbelasting (deel 1 en 2)" dat moet worden teruggezonden naar de dienst die voorkomt op het genoemde aangifteformulier.

Art. 2.De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 maart 2020.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 bron federale overheidsdienst financien Wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen IV type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014396 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014395 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en bepaalde begrotingsfondsen sluiten, Belgisch Staatsblad van 29 december 2017.

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 27 maart 2020.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 mars 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO


begin


Publicatie : 2020-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^