Koninklijk Besluit van 27 mei 2014
gepubliceerd op 16 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de gezinsorganisaties die zetelen in het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022274
pub.
16/06/2014
prom.
27/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 MEI 2014. - Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de gezinsorganisaties die zetelen in het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, artikel 4quater, ingevoegd bij de wet van 4 april 2014;

Gelet op de wet van 4 april 2014 tot wijziging van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, artikel 7;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en van de Staatssecretaris voor Sociale Zaken en voor Gezinnen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers zijn de volgende gezinsorganisaties vertegenwoordigd : - Femmes prévoyantes socialistes, door een effectief lid en vervolgens door een plaatsvervangend lid, afwisselend, om de 2 jaar, vanaf 1 april 2014; - Ligue des Familles, door een effectief lid; - Vie féminine, door een plaatsvervangend lid en vervolgens door een effectief lid, afwisselend, om de 2 jaar, vanaf 1 april 2014; - de Gezinsbond, door een effectief lid; - FEMMA, door een plaatsvervangend lid; - VIVA-SVV, door een effectief lid; - de Vereniging van Kinderbijslagfondsen, door een effectief lid.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2014.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 mei 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Ph. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^