Koninklijk Besluit van 27 mei 2021
gepubliceerd op 22 juli 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitzonderlijke verhoging in 2020 van het f

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021201898
pub.
22/07/2021
prom.
27/05/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021201898

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


27 MEI 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitzonderlijke verhoging in 2020 van het forfaitair gedeelte van de eindejaarspremie voor de geregionaliseerde sectoren in Brussel (wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitzonderlijke verhoging in 2020 van het forfaitair gedeelte van de eindejaarspremie voor de geregionaliseerde sectoren in Brussel (wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 mei 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2020 Uitzonderlijke verhoging in 2020 van het forfaitair gedeelte van de eindejaarspremie voor de geregionaliseerde sectoren in Brussel (wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019) (Overeenkomst geregistreerd op 27 januari 2021 onder het nummer 162945/CO/330)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de bejaardentehuizen, van de rust- en verzorgingstehuizen, van de serviceflats, van de dagverzorgingscentra voor bejaarden, de psychiatrische verzorgingstehuizen, van de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten, van de revalidatiecentra die erkend en gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, alsook de diensten voor voortgezette en palliatieve zorgen gevestigd op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2.Voor haar enige toepassingsgebied verhoogt deze overeenkomst uitzonderlijk voor het jaar 2020 enkel het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage waarin voorzien is in artikel 3, 1) van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019, geregistreerd onder het nummer 157748/CO/330, betreffende de eindejaarspremie voor de geregionaliseerde sectoren in Brussel, met een brutobedrag van 267,09 EUR per VTE.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vult voor haar enige toepassingsgebied de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019 aan, geregistreerd onder het nummer 157748/CO/330, betreffende de eindejaarspremie voor de geregionaliseerde sectoren in Brussel.

De toepassingsmodaliteiten blijven dezelfde.

Art. 4.De toepassing van deze overeenkomst hangt af van de uitvoering door het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van de financiële verbintenissen opgenomen in het protocol van 18 juli 2018 dat wordt vermeld in artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur. Ze treedt in werking op 1 januari 2020 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2020.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de notulen van de vergadering die zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris en goedgekeurd door de leden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 27 mei 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE


begin


Publicatie : 2021-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^