Koninklijk Besluit van 27 november 1998
gepubliceerd op 01 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, tweede lid van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van middenstand en landbouw
numac
1998003608
pub.
01/12/1998
prom.
27/11/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, tweede lid van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Verordening (EG) nr 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro, en Verordening (EG) nr 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro.

Gelet op de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro, in het bijzonder artikel 3, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1998 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 69 van 17 juli 1998 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de regels inzake omrekening en afronding in euro van de bedragen van barema's, premies, vergoedingen en voordelen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat de betrokken personen en instellingen onverwijld moeten ingelicht worden over de maatregelen die voor het afronden werden genomen om hun informaticaprogramma's voor 1 januari 1999 te kunnen aanpassen;

Overwegende dat de Regering zich ertoe verbonden heeft een neutrale overgang naar de euro in de sociale sector te garanderen en dat dit doel enkel kan bereikt worden indien dezelfde graad van nauwkeurigheid bij de uitdrukking van de bedragen in euro en in Belgische frank wordt opgelegd;

Overwegende dat het behouden van dezelfde graad van nauwkeurigheid in de uitdrukking van de bedragen geen oplossing zal bieden voor alle problemen in verband met afronding die zich kunnen voordoen met bedragen die grenzen, minimum- en maximumbedragen uitdrukken;

Overwegende dat de officiële en reglementaire teksten tijdens de overgangsperiode enkel in BEF zullen uitgedrukt zijn, dat deze bedragen de referentiebedragen zullen blijven voor het bepalen van de rechten en verplichtingen inzake arbeidsreglementering en sociale zekerheid;

Op de voordracht van Onze Ministers van Volksgezondheid en Pensioenen, van Tewerkstelling en Arbeid, van Sociale Zaken, van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Onze Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De barema's, premies, vergoedingen, voordelen en andere referentiebedragen die worden toegepast in de arbeids- en sociale zekerheidsreglementering, worden na omrekening in euro, afgerond met twee decimalen meer dan het aantal decimalen dat van toepassing is in Belgische frank.

Van dit principe mag enkel worden afgeweken om het omgerekend bedrag nog te verduidelijken door één of meerdere decimalen na het bedrag uitgedrukt in euro toe te voegen.

Art. 2.In geval van twijfel voor het bepalen van een recht of een verplichting geldt het in BEF uitgedrukt bedrag als referentie.

Art. 3.Voor de uitvoering van dit besluit wordt de sociale zekerheid verstaan in de zin van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, met inbegrip van de regelingen voorzien in artikelen 57 en 57bis van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1999.

Art. 5.Onze Ministers van Volksgezondheid en Pensioenen, van Tewerkstelling en Arbeid, van Sociale Zaken, van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Onze Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 november 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, M. COLLA De Minister van Terwerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN De Minister van Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, J. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^