Koninklijk Besluit van 27 november 2020
gepubliceerd op 24 december 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2020016394
pub.
24/12/2020
prom.
27/11/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020016394

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


27 NOVEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, artikelen 9bis, § 2 et 10bis, § 2 en 11bis, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1970 betreffende de toekenning van een toelage aan de officieren-geneesheren, -veeartsen, -apothekers en -tandartsen, in dienst in het buitenland;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 januari 1971 betreffende de toekenning van toelagen aan leden van de Krijgsmacht, evenals aan sommige leden van het burgerlijk personeel van het departement van Landsverdediging, voor sommige werken of prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 oktober 1980 houdende toekenning van een eindejaar toelage aan sommige personeelsleden van de Krijgsmacht;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1984 houdende toekenning van een vakantiegeld aan sommige personeelsleden van de Krijgsmacht;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020015740 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor de kennis van de engelse taal aan sommige militairen in werkelijke dienst sluiten2 houdende toekenning van kledijvergoedingen aan de militairen;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007271 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor tweetaligheid aan sommige militairen in actieve dienst type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 08/01/1999 numac 1998021519 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 09/01/1999 numac 1998000817 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de bevordering tot de graden van hoofdonderofficier bij de rijkswacht sluiten tot toekenning van een toelage voor tweetaligheid aan sommige militairen in werkelijke dienst Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020015740 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor de kennis van de engelse taal aan sommige militairen in werkelijke dienst sluiten1 houdende toekenning van een toelage aan de militaire luchtverkeersleiders en aan de militaire luchtgevechtsleiders;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020015740 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor de kennis van de engelse taal aan sommige militairen in werkelijke dienst sluiten0 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2003 pub. 22/04/2003 numac 2003007127 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de krijgsmacht sluiten houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de Krijgsmacht;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008007002 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties sluiten houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2018030701 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende een uitzonderlijke herstructureringsvergoeding voor de personeelsleden van het Ministerie van Landsverdediging die rechtstreeks betrokken zijn bij de "Strategische Visie 2030" van de Krijgsmacht sluiten houdende een uitzonderlijke herstructureringsvergoeding voor de personeelsleden van het ministerie van Landsverdediging die rechtstreeks betrokken zijn bij de "Strategische Visie 2030" van de Krijgsmacht;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020015740 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor de kennis van de engelse taal aan sommige militairen in werkelijke dienst sluiten3 houdende toekenning van een vergoeding voor digitale communicatie aan de militairen van de Krijgsmacht;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 september 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020015740 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor de kennis van de engelse taal aan sommige militairen in werkelijke dienst sluiten betreffende de toekenning van een toelage voor de kennis van de Engelse taal aan sommige militairen in werkelijke dienst;

Gelet op het protocol van onderhandelingen N-507 van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, gesloten op 10 juni 2020;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 3 juli 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, d.d. 24 september 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 24 september 2020;

Gelet op het advies van de Raad van State 68.104, gegeven op 30 oktober 2020 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Defensie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 7 van het koninklijk besluit van 22 december 1970 betreffende de toekenning van een toelage aan de officieren-geneesheren, -veeartsen, -apothekers en -tandartsen, in dienst in het buitenland, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: "Voor de militair van het actief kader en de militair van het reservekader die vrijwillige encadreringsprestaties zoals bedoeld in artikel 77, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003007175 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht, verricht, wordt de toelage in dertigsten verdeeld wanneer zij slechts voor een gedeelte van een maand verschuldigd is."; 2° wordt het artikel aangevuld met twee leden, luidende: "Voor de militair van het reservekader die wederoproepingen of bijkomende prestaties in het kader van de vervolmaking of als bevorderingsprestaties uitvoert, wordt de toelage in twintigsten verdeeld wanneer zij slechts voor een gedeelte van een maand verschuldigd is. Het aantal verschuldigde twintigsten is gelijk aan het aantal dagen dienst in het buitenland, met een maximum van twintig twintigsten per kalendermaand.".

Art. 2.In de tabel 4 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 21 januari 1971 betreffende de toekenning van toelagen aan leden van de Krijgsmacht, evenals aan sommige leden van het burgerlijk personeel van het departement van Landsverdediging, voor sommige werken of prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard, vervangen bij het koninklijk besluit van 11 november 2002, wordt de zin " Indien de bedoelde prestaties of werken occasioneel worden uitgevoerd door personeel van wie dat niet de hoofdfunctie is, wordt een twintigste van de bedragen hernomen in deze tabel toegekend per dag waarop de bedoelde prestaties of werken worden uitgevoerd" aangevuld met de woorden ", met een maximum van twintig twintigsten per kalendermaand".

Art. 3.In artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1980 houdende toekenning van een eindejaar toelage aan sommige personeelsleden van de Krijgsmacht, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 november 1999 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 november 2018, worden de woorden ", met uitzondering van de militairen met onbepaald verlof die wederoproepingen of bijkomende prestaties in het kader van volmaking of als bevorderingsprestaties verrichten" opgeheven.

Art. 4.In artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 15 maart 1984 houdende toekenning van een vakantiegeld aan sommige personeelsleden van de Krijgsmacht, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 november 1999 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 november 2018, worden de woorden ", met uitzondering van de militairen met onbepaald verlof die wederoproepingen of bijkomende prestaties in het kader van volmaking of als bevorderingsprestaties verrichten" opgeheven.

Art. 5.In artikel 1, derde lid, van het koninklijk besluit van 16 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020015740 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor de kennis van de engelse taal aan sommige militairen in werkelijke dienst sluiten2 houdende toekenning van kledijvergoedingen aan de militairen, worden de woorden "in dezelfde mate als de wedde in dertigsten toegekend." vervangen door de woorden ", naar gelang het geval, in dertigsten of in twintigsten toegekend, overeenkomstig de bepalingen bedoeld in artikelen 19 en 19bis, van het koninklijk besluit van 18 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020015740 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor de kennis van de engelse taal aan sommige militairen in werkelijke dienst sluiten0 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier.".

Art. 6.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007271 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor tweetaligheid aan sommige militairen in actieve dienst type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 08/01/1999 numac 1998021519 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 09/01/1999 numac 1998000817 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de bevordering tot de graden van hoofdonderofficier bij de rijkswacht sluiten tot toekenning van een toelage voor tweetaligheid aan sommige militairen in werkelijke dienst, wordt het tweede lid aangevuld met de woorden "en, naar gelang het geval, in dertigsten of in twintigsten toegekend, overeenkomstig de bepalingen bedoeld in artikelen 19 en 19bis, van het koninklijk besluit van 18 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020015740 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor de kennis van de engelse taal aan sommige militairen in werkelijke dienst sluiten0 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier.".

Art. 7.In het koninklijk besluit van 16 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020015740 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor de kennis van de engelse taal aan sommige militairen in werkelijke dienst sluiten1 houdende toekenning van een toelage aan de militaire luchtverkeersleiders en aan de militaire luchtgevechtsleiders, wordt een artikel 5/1 ingevoegd, luidende: " Art. 5/1. Evenwel wordt voor de militair van het reservekader die wederoproepingen of bijkomende prestaties in het kader van de vervolmaking of als bevorderingsprestaties uitvoert, de toelage betaald samen met de wedde van de maand waarop die betrekking heeft en verminderd overeenkomstig dezelfde bepalingen en in dezelfde mate als deze wedde wanneer de betrokken militair van het reservekader in werkelijke dienst was en een in het organiek kader opgenomen ambt van militaire luchtverkeersleider of van militaire luchtgevechtsleider heeft uitgeoefend.".

Art. 8.In artikel 30 van het koninklijk besluit van 18 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020015740 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor de kennis van de engelse taal aan sommige militairen in werkelijke dienst sluiten0 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 februari 2016, 16 september 2016 en 30 september 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "van het actief kader" opgeheven; 2° in paragraaf 4 worden de woorden "overeenkomstig de regels, vastgelegd in artikel 19" vervangen door de woorden ", naar gelang het geval, overeenkomstig de bepalingen bedoeld in artikelen 19 en 19bis.".

Art. 9.In artikel 31 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 februari 2006, 14 december 2006 en 24 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "tot het actief kader behoren en" opgeheven;2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "tot het actief kader behoren en" opgeheven;3° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "van het actief kader" opgeheven; 4° in paragraaf 5, worden de woorden "overeenkomstig de regels, bepaald in artikel 19." vervangen door de woorden ", naar gelang het geval, overeenkomstig de bepalingen bedoeld in artikelen 19 en 19bis. ".

Art. 10.In artikel 33 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 februari 2006 en 14 november 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, worden de woorden "van het actief kader" opgeheven; 2° paragraaf 6 wordt aangevuld met een lid, luidende: "Evenwel wordt de functietoelage voor de onderofficier van het reservekader die wederoproepingen of bijkomende prestaties in het kader van de vervolmaking of als bevorderingsprestaties uitvoert, betaald ten belope van een twaalfde van het jaarbedrag, samen met de wedde van de maand waarin de betrokken onderofficier gedurende ten minste één werkdag aan de in dit artikel bedoelde toekenningsvoorwaarden beantwoordt.".

Art. 11.In artikel 33/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014819 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader bened sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, worden de woorden "van het actief kader" opgeheven; 2° paragraaf 6 wordt aangevuld met een lid, luidende: "Evenwel wordt de functietoelage voor de vrijwilliger van het reservekader die wederoproepingen of bijkomende prestaties in het kader van de vervolmaking of als bevorderingsprestaties uitvoert, betaald ten belope van een twaalfde van het jaarbedrag, samen met de wedde van de maand waarin de betrokken vrijwilliger gedurende ten minste één werkdag aan de in dit artikel bedoelde toekenningsvoorwaarden beantwoordt.".

Art. 12.In artikel 34 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 02/03/2006 numac 2006007074 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van off type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 03/03/2006 numac 2006007080 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere bepalingen betreffende de voortgezette vorming van de officieren van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "van het actief kader" opgeheven;2° in het tweede lid, worden de woorden "Deze toelage wordt" vervangen door de woorden "Voor de eerste korporaal-chef van het actief kader en de eerste korporaal-chef van het reservekader die vrijwillige encadreringsprestaties, bedoeld in artikel 77, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003007175 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht, verricht, wordt deze toelage"; 3° een lid wordt tussen het tweede en het derde lid wordt ingevoegd, luidende: "Voor de eerste korporaal-chef van het reservekader die wederoproepingen of bijkomende prestaties in het kader van de vervolmaking of als bevorderingsprestaties uitvoert, wordt deze toelage betaald, samen met de wedde van de maand waarop ze betrekking heeft."; 4° in het vroegere derde lid, dat het vierde lid wordt, van de Franse tekst, wordt het woord "formation" vervangen door het woord "maîtrise".

Art. 13.In artikel 10 van het koninklijk besluit van 3 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2003 pub. 22/04/2003 numac 2003007127 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de krijgsmacht sluiten houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de Krijgsmacht, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 juli 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "hij tenminste één bevolen luchtvaartprestatie verricht heeft" vervangen door de woorden "hij effectief prestaties verricht heeft ";2° in het tweede lid worden de woorden "aan achtmaal" vervangen door de woorden "aan twintig maal".

Art. 14.De tabel B. Dagelijkse luchtvaarttoelagen van de bijlage van het hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 september 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014743 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het varend personeel van de Krijgsmacht sluiten, wordt vervangen door de tabel in bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 15.In artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008007002 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties sluiten houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties, worden de woorden ", naar gelang het geval, per twintigste of" ingevoegd tussen de woorden "In voorkomend geval worden zij" en de woorden "per dertigste".

Art. 16.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2018030701 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende een uitzonderlijke herstructureringsvergoeding voor de personeelsleden van het Ministerie van Landsverdediging die rechtstreeks betrokken zijn bij de "Strategische Visie 2030" van de Krijgsmacht sluiten houdende een uitzonderlijke herstructureringsvergoeding voor de personeelsleden van het ministerie van Landsverdediging die rechtstreeks betrokken zijn bij de "Strategische Visie 2030" van de Krijgsmacht, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 1°, worden de woorden "van het actief kader" ingevoegd tussen de woorden "de militair" en de woorden "in werkelijke dienst"; 2° het eerste lid wordt aangevuld met de bepaling onder 3°, luidende: "3° de militair van het reservekader die één van de vrijwillige encadreringsprestaties, bedoeld in artikel 77, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003007175 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht, verricht."; 3° in het derde lid, 1°, worden de woorden "of de chef van de sectie nationale directie van de reserve" ingevoegd tussen de woorden "sectie loopbaanbeheer" en de woorden "van de algemene directie human resources".

Art. 17.In artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 23 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020015740 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor de kennis van de engelse taal aan sommige militairen in werkelijke dienst sluiten3 houdende toekenning van een vergoeding voor digitale communicatie aan de militairen van de Krijgsmacht, worden de woorden "die vrijwillige encadreringsprestaties zoals bedoeld in artikel 77, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 11/07/2003 numac 2003007175 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht, verricht" opgeheven.

Art. 18.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 september 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020015740 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor de kennis van de engelse taal aan sommige militairen in werkelijke dienst sluiten betreffende de toekenning van een toelage voor de kennis van de Engelse taal aan sommige militairen in werkelijke dienst, wordt het tweede lid aangevuld met de woorden "en, naar gelang het geval, overeenkomstig de bepalingen bedoeld in artikelen 19 en 19bis, van het koninklijk besluit van 18 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020015740 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor de kennis van de engelse taal aan sommige militairen in werkelijke dienst sluiten0 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier" .

Art. 19.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Art. 20.De minister bevoegd voor Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 november 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, L. DEDONDER

Bijlage bij het koninklijk besluit van 27 november 2020 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader Bijlage bij het koninklijk besluit van 3 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2003 pub. 22/04/2003 numac 2003007127 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de krijgsmacht sluiten houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de krijgsmacht TABEL B. Dagelijkse luchtvaarttoelagen

Reeks

Categorie

Kwalificatie

Dagbedragen

1

a. Gebrevetteerd varend reservepersoneel van de Krijgsmacht houder van het hoger brevet van piloot;b. Gebrevetteerd varend reservepersoneel van de vakrichting inwerkingstelling van luchtwapensystemen houder van het hoger brevet van piloot of het hoger brevet van navigator verworven vóór 19 augustus 2003;c. Gebrevetteerd varend reservepersoneel bedoeld in artikel 7bis, tweede lid, van het voornoemd koninklijk besluit van 13 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004007129 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht sluiten, dat houder is van het hoger brevet van piloot verworven vóór 19 augustus 2003 en dat het aanvullende gedeelte van professionele vorming bedoeld in hetzelfde artikel met succes heeft gevolgd of dat ervan vrijgesteld is. Brevet van piloot

18 EUR

Hoger brevet van piloot of van navigator

31 EUR

Hoger brevet van pilootJunior

35 EUR

Hoger brevet van piloot Senior

38,5 EUR

Hoger brevet van piloot Master

46 EUR

2

Gebrevetteerd varend reservepersoneel bedoeld in artikel 7bis, tweede lid, van het voornoemd koninklijk besluit van 13 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004007129 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht sluiten, dat houder is van het hoger brevet van piloot verworven vóór 19 augustus 2003 en dat het aanvullend gedeelte van professionele vorming bedoeld in reeks 1.c. niet met succes heeft gevolgd.

27 EUR

3

a. Gebrevetteerd varend reservepersoneel van de Krijgsmacht houder van het brevet van piloot voorzien in artikel 6, 1°, van het koninklijk besluit van 13 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004007129 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht sluiten betreffende het varend personeel van de Krijgsmacht;b. Gebrevetteerd varend reservepersoneel van de vakrichting inwerkingstelling van luchtwapensystemen houder van het brevet van navigator voorzien in artikel 6, 3°, van het koninklijk besluit van 13 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004007129 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht sluiten betreffende het varend personeel van de Krijgsmacht. 18 EUR

4

Ander gebrevetteerd varend reservepersoneel

11 EUR

5

Personeel gemachtigd om gelegenheidsluchtvaartprestaties te volbrengen

21 EUR


Gezien om gevoegd te worden bij het koninklijk besluit van 27 november 2020 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, L. DEDONDER


begin


Publicatie : 2020-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^