Koninklijk Besluit van 27 september 2015
gepubliceerd op 01 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022342
pub.
01/10/2015
prom.
27/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015022342

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


27 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 27 december 2012, 19 maart 2013 en 26 december 2013 en § 2, 2° gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 25 april 1997 bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997 en bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische tandheelkundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 23 april en 18 juni 2015;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering gegeven op 23 april en 18 juni 2015;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen van 12 mei en 24 juni 2015;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole gegeven op 27 mei en 7 juli 2015;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 1 juni en 13 juli 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 27 juli 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 14 september 2015;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het hier gaat om de uitvoering van de punten 4 en 6 van het Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen van 23 december 2014 waarvan enkele nomenclatuurvoorstellen in werking moeten treden op 1 oktober 2015; dat een tijdige uitvoering van dit Akkoord nodig is voor de tariefzekerheid en voor het behoud van het overlegmodel in de verplichte ziekteverzekering;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 5 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2015 pub. 12/06/2015 numac 2015022180 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 1 wordt gewijzigd als volgt : a) In de rubriek « conserverende verzorging » wordt de volgende verstrekking ingevoegd na de verstrekking 373575-373586 : « 373774-373785 ** In urgentie starten van een behandeling van één of meerdere wortelkanalen op één of meerdere blijvende tanden, inclusief de gebruikte diagnostische middelen, tot de 18e verjaardag L58,55 P 11 » b) net na de rubriek « Radiografieën » wordt een nieuwe rubriek ingevoegd, luidende : « ZORG BIJZONDERE NODEN : 379514-379525 * Bijkomend honorarium voor conserverende verzorging en/of extracties bij personen met bijzondere noden onder de voorwaarden vermeld in art 6 § 4quater, tot de 18e verjaardag, per verstrekking L 10 P 2 » 2° § 2 wordt gewijzigd als volgt : a) In de rubriek « Preventieve behandelingen », wordt in de omschrijving van de verstrekking 301593-301604, « 65ste » vervangen door « 66ste »;b) In de rubriek « Preventieve behandelingen », wordt in de omschrijving van de verstrekking 301593-301604, « 66ste » vervangen door « 67ste »;c) In de rubriek « conserverende verzorging » wordt de volgende verstrekking ingevoegd na de verstrekking 303575-303586 : « 303774-303785 ** In urgentie starten van een behandeling van één of meerdere wortelkanalen op één of meerdere blijvende tanden, inclusief de gebruikte diagnostische middelen, vanaf de 18e verjaardag L58,55 P 11 » d) net na de rubriek « Radiografieën » wordt een nieuwe rubriek ingevoegd, luidende : « ZORG BIJZONDERE NODEN : 309514-309525 * Bijkomend honorarium voor conserverende verzorging en/of extracties bij personen met bijzondere noden onder de voorwaarden vermeld in art. 6; § 4quater, vanaf 18e verjaardag, per verstrekking L 10 P 2 »

Art. 2.In artikel 6 van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2015 pub. 12/06/2015 numac 2015022180 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 3ter wordt vervangen als volgt : « § 3ter.De verstrekkingen 373774-373785 en 303774-303785 geven recht op tegemoetkoming voor zover aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan : - de verstrekking was urgent wegens acute pijn, - de verstrekking werd na de aanvraag binnen de 24 uur uitgevoerd; - het pulpaweefsel werd tenminste uit de pulpakamer en de wortelkanaalingangen verwijderd, - de tand werd tijdelijk afgesloten in afwachting van de verdere behandeling, De verzekeringstegemoetkoming voor deze verstrekkingen is enkel verschuldigd indien geen enkele verstrekking 373774-373785 of 303774-303785 vergoed werd gedurende hetzelfde kalenderjaar.

De verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekkingen 373575-373586, 303575-303586, 373774-373785 en 303774-303785 is enkel verschuldigd indien op dezelfde dag geen andere verstrekking van artikel 5 en/of 14l) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen werd uitgevoerd en/of geattesteerd.

De georganiseerde wachtdienst waarvan sprake bij de verstrekkingen 373575-373586 en 303575-303586 dient te beantwoorden aan de bepalingen van artikel 9 § 1 en § 2 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen.

De verstrekkingen 303575-303586 en 373575-373586 kunnen enkel aangerekend worden : - 's nachts van 21 uur tot 8 uur; - of op zaterdag, zondag of een feestdag van 8 uur tot 21 uur; - of de brugdag die conform § 2ter door het Verzekeringscomité werd goedgekeurd.

De feestdagen die in aanmerking worden genomen, zijn : 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25 december. » 2° in § 4bis worden de woorden « 373575-373586 en 303575-303586 » vervangen door de woorden « 373575-373586, 303575-303586, 373774-373785 en 303774-303785 » 3° er wordt een § 4quater ingevoegd, luidende : « § 4quater.De verstrekkingen 379514-379525 en 309514-309525 kunnen als bijkomend honorarium geattesteerd worden bij de verstrekkingen uit de rubriek "conserverende verzorging" en "extracties" met uitzondering van de verstrekkingen 373590-373601, 373612-373623, 373575-373586, 373774-373785, 303590-303601, 303612-303623, 303575-303586, 303774-303785, 374931-374942, 374953-374964, 304931-304942 en 304953-304964 voor zorgverlening waarvan de uitvoering meer tijd vraagt wegens een handicap of blijvende functionele beperkingen van fysische of mentale aard bij de patiënt.

De motivering voor het attesteren van de verstrekkingen 379514-379525 en 309514-309525 en de documentering van de handicap worden door de practicus opgenomen in het dossier van de rechthebbende.

Het inroepen van een van deze tegemoetkomingsvoorwaarden behoort tot de verantwoordelijkheid van de behandelende practicus.

De verstrekkingen 379514-379525 en 309514-309525 zijn beperkt tot twee per dag. » 4° in § 18, tweede lid, worden de codenummers « 379514-379525 en 309514-309525 » ingevoegd tussen de codes « 307274-307285 » en « 389572-389583 »;

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2015.

Artikel 1, 1°, b) en 2°, d) en artikel 2, 3° en 4° treden evenwel in werking op 1 december 2015.

Artikel 1, 2°, b) treedt in werking op 1 januari 2016.

Art. 4.De minister die Sociale zaken onder haar bevoegdheden heeft is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^