Koninklijk Besluit van 27 september 2020
gepubliceerd op 16 november 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve ar

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020042937
pub.
16/11/2020
prom.
27/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020042937

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


27 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2019, geregistreerd onder nummer 150620/CO/332, betreffende de toekenning van een syndicale premie aan het personeel van de instellingen en diensten van de welzijns- en gezondheidssector die ressorteren onder het Waalse Gewest (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2019, geregistreerd onder nummer 150620/CO/332, betreffende de toekenning van een syndicale premie aan het personeel van de instellingen en diensten van de welzijns- en gezondheidssector die ressorteren onder het Waalse Gewest.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 september 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2019 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2019, geregistreerd onder nummer 150620/CO/332, betreffende de toekenning van een syndicale premie aan het personeel van de instellingen en diensten van de welzijns- en gezondheidssector die ressorteren onder het Waalse Gewest (Overeenkomst geregistreerd op 20 september 2019 onder het nummer 153988/CO/332)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers, die zowel behoren tot het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, die gesubsidieerd worden door het Waalse Gewest, en die behoren tot de sectoren opgenomen in de tripartite raamovereenkomst 2007-2009 van 28 februari 2007 alsook de sectoren opgenomen in het Akkoord voor de Waalse particuliere non-profitsector 2019-2020 van 2 mei 2019 voor de Waalse particuliere non-profitsector.

Art. 2.Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en bedienden (m/v).

Art. 3.De bijlage bedoeld in artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2019 wordt vervangen door de onderstaande bijlage.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigt de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2019, geregistreerd onder nummer 150620/CO/332, en treedt in werking op 1 februari 2019.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een onbepaalde duur. Zij kan worden opgezegd met een opzeggingstermijn van een jaar, gericht bij een aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, die de andere partijen ervan op de hoogte brengt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 27 september 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2019, geregistreerd onder nummer 150620/CO/332, betreffende de toekenning van een syndicale premie aan het personeel van de instellingen en diensten van de welzijns- en gezondheidssector die ressorteren onder het Waalse Gewest Intersyndicaal Fonds van de sectoren van het Waalse Gewest Ambulante sectoren Aanvraag vakbondspremie Dienstjaar 20.. - betaalbaar in 20..

Dit formulier wordt verstrekt in het kader van de betaling van de vakbondspremie aan het personeel van de sectoren van de non-profit die afhangen van de Franse Gemeenschap. Nadat hij zijn deel ervan heeft ingevuld, moet de werkgever dit formulier verstrekken met de loonfiche van de maand januari. De werknemers die lid zijn van een vakorganisatie, moeten dit ingevulde formulier elk jaar uiterlijk eind april, per post of elektronisch, terugbezorgen aan hun vakorganisatie.

In te vullen door de werkgever Stempel van de werkgever Identificatie van de werkgever Naam van de vereniging : . . . . .

Adres : . . . . .

RSZ nr. : . . . . .

Identificatie van de werknemer Naam : . . . . . Voornaam : . . . . .

Adres : . . . . .

Tewerkstellingsperiode : . . . . .

Tewerkstellingsbreuk : . . . . . /38 Ik kruis in bijgevoegde lijst de sector aan waaronder de werkgever valt.

Ik bevestig dat de medegedeelde informatie oprecht en volledig is.

Handtekening van de werkgever of van zijn vertegenwoordiger In te vullen door de werknemer E-mailadres : . . . . .

Vakorganisatie : . . . . .

Lidnummer : . . . . .

Datum aansluiting : . . . . .

Rekeningnr. (voor terugbetaling) : BE . . . . .

Vakbondsbijdrage :  Voltijds  Deeltijds Ik bevestig op eer dat deze verklaring getrouw en volledig is.

Datum : . . . . . Handtekening : Om het privéleven te beschermen, worden de nieuwe Europese regels betreffende de algemene verordening betreffende de bescherming van de gegevens (AVG - Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement) nageleefd. De informatie die werd medegedeeld op dit formulier mag enkel worden gebruikt in het kader van de verwerking van de vakbondspremie. De ondergetekende geeft zijn formele toestemming voor dit gebruik.

Sectoren van het Waalse Gewest gedekt door de vakbondspremie waarop dit formulier betrekking heeft Gelieve hieronder de sector aan te kruisen waaronder u valt : • dienst voor geestelijke gezondheidszorg; • centrum voor levens- en gezinsvragen; • centrum voor maatschappelijk werk; • centrum voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten; • centra voor teleonthaal; • diensten voor sociale inclusie; • geïntegreerde gezondheidsverenigingen; • verenigingen die gespecialiseerd zijn in verslavingen; • de diensten voor schuldbemiddeling; • de diensten voor gezondheidsbevordering; • de "services d'aides et de soins aux personnes prostituées".

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 27 september 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE


begin


Publicatie : 2020-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^