Koninklijk Besluit van 27 september 2020
gepubliceerd op 06 oktober 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2020043253
pub.
06/10/2020
prom.
27/09/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020043253

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


27 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998022090 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers sluiten betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juli 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening Duitse vertaling sluiten betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 6ter, ingevoegd bij de wet van 22 februari 1994 houdende sommige bepalingen inzake Volksgezondheid, hernummerd bij de programmawet van 9 juli 2004 en gewijzigd bij de wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg;

Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 65;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998022090 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers sluiten betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 5 juni 2020;

Gelet op het advies nr. 67.673/2/V van de Raad van State, gegeven op 3 augustus 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat ten gevolge van de "Coronavirus COVID-19"-epidemie in 2020, er maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot de duur van de permanente vorming en de geldigheidsduur van brevetten.

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 12 van het koninklijk besluit van 13 februari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998022090 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers sluiten betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: « In afwijking daarvan wordt, ten gevolge van de "Coronavirus COVID-19"-epidemie in 2020, gezien de opschorting of annulering van de permanente vorming, bedoeld in artikelen 14 en volgende van dit besluit, tot 1 september 2020, de geldigheidsduur van de brevetten waarvan de geldigheidsduur van vijf jaar verstrijkt en waarvoor wegens de gezondheidscrisis COVID-19 de permanente vorming en de daaropvolgende vijfjaarlijkse beoordeling waarvan sprake in artikel 17 van dit besluit, niet konden plaatsvinden, uitzonderlijk met één jaar verlengd.

De betrokken brevetten waarvan de verlenging krachtens de vorige zin vóór 1 september 2021 vervalt, worden verlengd tot die datum. ».

Art. 2.Artikel 17 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid luidend als volgt: « In afwijking daarvan wordt, ten gevolge van de "Coronavirus COVID-19"-epidemie in 2020, gezien de opschorting of annulering van de permanente vorming, tot 1 september 2020, de termijn van vijf jaar die vastgelegd is voor de beoordeling van de hulpverleners-ambulanciers, van wie de geldigheidsduur van vijf jaar van het brevet verstrijkt en waarvoor wegens de gezondheidscrisis COVID-19 de permanente vorming en de daaropvolgende vijfjaarlijkse beoordeling niet konden plaatsvinden, uitzonderlijk met één jaar verlengd.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 maart 2020.

Art. 4.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 september 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2020-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^