Koninklijk Besluit van 28 april 1999
gepubliceerd op 20 juli 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 toepasselijk wordt verklaard op het personeel van de "Agence wallonne à l'exportation"

bron
ministerie van financien
numac
1999003301
pub.
20/07/1999
prom.
28/04/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 APRIL 1999. - Koninklijk besluit waarbij de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 toepasselijk wordt verklaard op het personeel van de "Agence wallonne à l'exportation" (Waals Exportagentschap)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juni 1985 en 5 juli 1990;

Gelet op het decreet van het Waalse Gewest van 27 maart 1985 inzake de pensioenregeling toepasselijk op het personeel van de organismen van openbaar nut behorend tot het Waalse Gewest, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het decreet van het Waalse Gewest van 2 april 1998 houdende oprichting van de "Agence wallonne à l'exportation" (Waals Exportagentschap);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 1998 waarbij de "Agence wallonne à l'exportation" (Waals Exportagentschap) in aanmerking mag komen voor de pensioenregeling die ingesteld is bij de wet van 28 april 1958;

Overwegende dat, om evidente redenen van rechtszekerheid, deze instelling onverwijld moet worden gemachtigd om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 met uitwerking op 1 juli 1998, datum van de oprichting van het Waals Exportagentschap;

Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden is van toepassing op de personeelsleden van de "Agence wallonne à l'exportation" (Waals Exportagentschap).

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1998.

Art. 3.Onze Minister van Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 april 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, M. COLLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^