Koninklijk Besluit van 28 april 1999
gepubliceerd op 27 oktober 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit betreffende thee en thee-extracten

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022516
pub.
27/10/1999
prom.
28/04/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 APRIL 1999. - Koninklijk besluit betreffende thee en thee-extracten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de beschikking M (91) 9 van 23 september 1991 van het Comité van Ministers van Benelux Economische Unie inzake de harmonisatie der wetgevingen betreffende thee;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Economie;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bepalingen van dit besluit zijn niet van toepassing op producten die wettelijk gefabriceerd en/of in de handel gebracht worden in de andere lidstaten van de Europese Unie of in de landen medeondertekenaars van het akkoord van de Europese Economische Ruimte, onverminderd artikel 36 van het Verdrag van de Europese Unie.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder : 1° thee : het product bestaande uit de bladknoppen, jonge bladeren, bladstengels en jonge stengeldelen van variëteiten van de soort Camellia sinensis (L) O.Kuntze welke al dan niet zijn gefermenteerd of geroost; 2° cafeïnevrije thee : thee waarvan het cafeïnegehalte is verminderd;3° thee-extract of oplosthee : het product verkregen door thee met water uit te trekken en dit extract na filtratie te drogen;4° gearomatiseerde thee, gearomatiseerde cafeïnevrije thee, gearomatiseerd thee-extract of gearomatiseerde oplosthee : de onder 1° tot 3° gedefinieerde producten waaraan aroma's zijn toegevoegd.

Art. 3.Het is verboden in de handel te brengen : 1° de in dit besluit bedoelde producten die gedeeltelijk of geheel afgetrokken zijn;2° thee of cafeïnevrije thee bevattende : a) meer dan 8 % as;b) meer dan 3,5 % in water onoplosbare as;c) meer dan 10 % water;d) minder dan 32 % in water oplosbaar extract;3° cafeïnevrije thee die meer dan 0,1 % cafeïne bevat;4° oplosthee : a) bevattende minder dan 95 % droge stof;b) waarvan de droge stof minder dan 3 % of meer dan 8 % cafeïne bevat;5° gearomatiseerde thee, gearomatiseerde cafeïnevrije thee of gearomatiseerde oplosthee bevattende : a) andere aroma's dan aromatiserende preparaten of natuurlijke of natuuridentieke aromastoffen;b) andere aroma's, dan deze bekomen uit thee, die de smaak van thee oproepen.

Art. 4.§ 1. Bij het in de handel brengen mogen uitsluitend de in artikel 2 bedoelde producten aangeduid worden met één van de benamingen overeenkomende met hun definitie in dat artikel. Het woord « thee » mag in de onderscheiden verkoopbenamingen worden vervangen door één van de woorden « thé », « tea » of « tee ». § 2. Voor de in artikel 2, 4° bedoelde producten, moet de verkoopbenaming met de aard van het gebruikte aroma of de gebruikte aroma's aangevuld worden. § 3. Het product, dat door een opschrift of op enige andere wijze wordt aangeduid of kennelijk in de handel gebracht wordt als één der producten bedoeld in dit besluit, moet voldoen aan de eisen aan dat product in dit besluit gesteld.

Art. 5.Overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vervolgd en gestraft overeenkomstig de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten.

Art. 6.Het koninklijk besluit van 18 juni 1975 betreffende thee, thee-extract, maté en theesurrogaten, gewijzigd door het koninklijk besluit van 2 oktober 1980, wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 8.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 april 1999 ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. COLLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^