Koninklijk Besluit van 28 april 2011
gepubliceerd op 05 mei 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit houdende benoeming van twee leden van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011003184
pub.
05/05/2011
prom.
28/04/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 APRIL 2011. - Koninklijk besluit houdende benoeming van twee leden van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 49, § 6, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011;

Overwegende dat, krachtens artikel 332, eerste streepje, van voormeld koninklijk besluit van 3 maart 2011 betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector, de Voorzitter en het in die bepaling bedoelde lid van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) hun lopend mandaat beëindigen;

Overwegende dat, om de effectiviteit te waarborgen van de hervorming van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector, de governance van de FSMA dient te worden vervolledigd; dat daartoe dit besluit tot benoeming van twee nieuwe leden van het directiecomité van de FSMA zonder verwijl dient te worden getroffen;

Gelet op het advies van de raad van toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten;

Op de voordracht van de Minister van Financiën en de Minister van Klimaat en Energie;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd in hoedanigheid van leden van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten : - de heer Wim Coumans; - de heer Gregory Demal.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 2 mei 2011.

Art. 3.De Minister van Financiën en de Minister van Klimaat en Energie worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 april 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^