Koninklijk Besluit van 28 april 2014
gepubliceerd op 19 augustus 2014

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de vorming

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014202236
pub.
19/08/2014
prom.
28/04/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 APRIL 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de vorming (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de filmproductie;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de vorming.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de filmproductie Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2013 Vorming (Overeenkomst geregistreerd op 11 oktober 2013 onder het nummer 117351/CO/303.01)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de filmproductie.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk bediendepersoneel.

De huidige collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten in uitvoering van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact en onder andere het artikel 30 (Belgisch Staatsblad van 30 december 2005) en van haar uivoerings-koninklijk besluit van 11 oktober 2007 (Belgisch Staatsblad van 15 december 2007).

Art. 2.Inzake de vormingsinspanningen engageert de sector zich de participatiegraad aan vormingsinitiatieven met 5 pct. jaarlijks te verhogen voor de jaren 2013-2014. De werkgevers zullen dit engagement uitvoeren door een geglobaliseerde vormingsinspanning te voorzien à rato van minimaal 5 vormingsdagen per werknemer over een periode van twee jaar.

Naast formele training en seminaries heeft dit ook betrekking op on-the-job-training, zelfstudie en e-learning, maar ook op het opstellen van een vormingsplan.

Het "Sociaal Fonds van de filmproductie" zal hiertoe de werkgevers de nodige ondersteuning bieden door onder anderen ondersteuning bieden aan de bedrijven bij het ontwikkelen van een vormingsplan, het bekendmaken van opleidingspremies (via e-mailing en website,...), het verzamelen en bekend maken van alle sectorspecifieke vormingen.

Art. 3.Door het "Sociaal Fonds van de filmproductie" kunnen nadere uitvoerings- en controle modaliteiten worden voorzien met betrekking lot de opvolging van de vormingsinspanningen voorzien in artikel 2.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013 en treedt buiten werking op 31 december 2014.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 28 april 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^