Koninklijk Besluit van 28 april 2015
gepubliceerd op 24 juni 2015
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de toekenning van ee

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015201916
pub.
24/06/2015
prom.
28/04/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015201916

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


28 APRIL 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 april 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2014 Toekenning van een eindejaarspremie (Overeenkomst geregistreerd op 23 januari 2015 onder het nummer 124984/CO/323) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die tot de bevoegdheid behoren van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden. HOOFDSTUK II. - Definities

Art. 2.Voor de toepassing van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst moet worden verstaan onder : "werknemers" : de bedienden, de arbeiders en de conciërges, zowel mannen als vrouwen, voltijdse of deeltijdse met contracten van bepaalde en onbepaalde duur, zoals gedefinieerd in de artikelen 3, 5 en 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 betreffende de beroepsindeling en de lonen (nr. 85213 - koninklijk besluit van 16 juni 2008 - Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2008), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2009 (nr. 97557 - koninklijk besluit van 30 juli 2010 - Belgisch Staatsblad van 7 oktober 2010), afgesloten binnen het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, met uitsluiting van de dienstboden, zoals gedefinieerd in artikel 8 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst. "brutoloon" : - het brutoloon, met inbegrip van de contractuele premies en voordelen in natura die rechtstreeks verbonden zijn aan de door de werknemers verrichte prestaties waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn; - premies en gelijkaardige voordelen die worden toegekend onafhankelijk van het aantal effectief gewerkte dagen tijdens het aangiftekwartaal. "sociaal fonds" : het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de vastgoedsector". "dienstjaar" : de periode van twaalf maanden ingaand op 1 juli van het vorig kalenderjaar en aflopend op 30 juni van het lopend kalenderjaar. "referteperiode" : de referteperiode komt overeen met het dienstjaar.

Voor werknemers tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor bedienden die vóór 31 december 2008 in dienst waren in de onderneming echter kan er op bedrijfsniveau beslist worden een andere referteperiode toe te passen. HOOFDSTUK III. - Te vervullen voorwaarden

Art. 3.De te vervullen voorwaarden om het recht op een eindejaarspremie te doen gelden, zowel voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden als met een arbeidsovereenkomst voor arbeiders, zijn de volgende : - op 30 juni van het dienstjaar een anciënniteit in de sector hebben van minstens 60 werkdagen; - een sectorale anciënniteit van minstens vijf jaar hebben voor die werknemers die zelf ontslag nemen in de loop van het dienstjaar; - in de loop van het dienstjaar niet ontslagen zijn om dringende reden. HOOFDSTUK IV. - Bedrag van de premie en tijdstip van betaling Afdeling 1. - Werknemers met een arbeidsovereenkomst

voor bedienden

Art. 4.Voor zover voldaan wordt aan de onder artikel 3 vermelde voorwaarden, wordt aan werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden een jaarlijkse premie betaald, gelijk aan 8,33 pct. van het brutoloon dat tijdens de referteperiode betaald werd. Commerciële medewerkers die geheel of gedeeltelijk op basis van commissies worden vergoed, hebben eveneens recht op een (eventueel) beperkte eindejaarspremie begrensd tot het hoogste van de 3e categorie, tenzij de vaste wedde hoger is dan het bedrag van de 3e categorie. In dat geval wordt de premie beperkt tot het bedrag van de vaste wedde.

Art. 5.De gelijkstellingen zijn identiek aan die voorzien in de gangbare reglementering inzake jaarlijkse vakantie.

Art. 6.Deze premie wordt rechtstreeks betaald door de werkgevers.

Art. 7.Behoudens andere bepalingen op ondernemingsniveau, wordt deze premie betaald samen met het loon van december. Afdeling 2. - Werknemers met een arbeidsovereenkomst

voor werklieden

Art. 8.Voor zover voldaan wordt aan de onder artikel 3 vermelde voorwaarden, wordt aan werknemers tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor arbeiders een jaarlijkse premie betaald, gelijk aan 8,33 pct. van het brutoloon dat tijdens het dienstjaar verdiend werd.

Art. 9.De gelijkstellingen van de inactiviteitsdagen tijdens het dienstjaar zijn identiek aan de gelijkstellingen voorzien in de gangbare reglementering inzake jaarlijkse vakantie.

Art. 10.Voor gelijkgestelde inactiviteitsdagen wordt een fictief gemiddeld dagloon toegepast. Om dat dagloon te bepalen wordt het brutoloon, met uitzondering van verbrekingsvergoedingen en premies, tijdens het dienstjaar gedeeld door het aantal arbeidsdagen tijdens het dienstjaar.

Art. 11.Deze premie wordt eind december betaald door het sociaal fonds. HOOFDSTUK V. - Interpretatie van deze overeenkomst

Art. 12.Bij onenigheid over de interpretatie van deze overeenkomst is enkel de raad van bestuur van het sociaal fonds bevoegd om uitspraak te doen. HOOFDSTUK VI. - Duur van de overeenkomst

Art. 13.Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 december 2014 en vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2005 (nr. 79298 - koninklijk besluit van 1 september 2006 - Belgisch Staatsblad van 22 november 2006), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie.

Zij wordt gesloten voor een onbepaalde duur en kan door één der partijen opgezegd worden, mits een opzegging van drie maanden, gericht bij ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 28 april 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^