Koninklijk Besluit van 28 april 2015
gepubliceerd op 13 mei 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015202275
pub.
13/05/2015
prom.
28/04/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015202275

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


28 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 98, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor werknemers van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 25 februari 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 maart 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting, d.d. 10 maart 2015;

Gelet op het advies nr. 57.337/2 van de Raad van State, gegeven op 2 april 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat er in het kader van de welvaartsaanpassing van de sociale uitkeringen beslist werd om met ingang van 1 mei 2015 het bedrag van de inhaalpremie te verhogen die wordt verleend aan de invalide gerechtigden die, op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de toekenning, gedurende minstens twee jaar arbeidsongeschikt zijn erkend; dat het derhalve noodzakelijk is dat de verzekeringsinstellingen zo snel mogelijk van deze revalorisatie op hoogte zijn om hen toe te laten de gerechtigden die aanspraak kunnen maken op deze premie, correct te vergoeden;

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse gezien de hoogdringendheid gemotiveerd door het feit dat er in het kader van de welvaartsaanpassing van de sociale uitkeringen beslist werd om met ingang van 1 mei 2015 het bedrag van de inhaalpremie te verhogen die wordt verleend aan de invalide gerechtigden die, op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de toekenning, gedurende minstens twee jaar arbeidsongeschikt zijn erkend; dat het derhalve noodzakelijk is dat de verzekeringsinstellingen zo snel mogelijk van deze revalorisatie op hoogte zijn om hen toe te laten de gerechtigden die aanspraak kunnen maken op deze premie, correct te vergoeden;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 237quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 juni 2010 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 mei 2011 en 21 mei 2013, wordt aangevuld met de paragraaf 3, luidende : « § 3. Vanaf 2015 is het bedrag van de inhaalpremie die wordt verleend aan de invalide gerechtigden die, op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de toekenning, gedurende minstens twee jaar arbeidsongeschikt zijn erkend, gelijk aan 354,7482 euro aan het spilindexcijfer 103,14 (basis 1996 = 100).

Dit bedrag wordt aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer overeenkomstig de bepalingen van artikel 237.

Deze premie wordt betaald volgens de modaliteiten vastgelegd in § 1. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2015.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 april 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2015-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^