Koninklijk Besluit van 28 april 2016
gepubliceerd op 09 mei 2016

Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage aan de VZW « Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid », ten laste van de begr

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2016011193
pub.
09/05/2016
prom.
28/04/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016011193

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE


28 APRIL 2016. - Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage aan de VZW « Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid », ten laste van de begroting van de Programmatorische Federale overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en grootstedenbeleid voor het begrotingsjaar 2016


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat;

Gelet op de wet van 18 december 2015 houdend de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, inzonderheid basisallocatie 44.55.01.41.60.05 van de begroting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid ;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1956 houdende oprichting van een sociale dienst bij het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 oktober 1988, inzonderheid op artikel 7 § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid op artikel 14 ;

Gelet op de delegatie door de Minister van Begroting aan de Inspecteur van Financiën verleend op 1 april 1975 ;

Gelet op de wijzigingen van de statuten van de V.Z.W. neergelegd bij het Belgisch Staatsblad op 5 februari 1996 ;

Gelet op de wijzigingen van de statuten van de V.Z.W., neergelegd bij het Belgisch Staatsblad op 6 oktober 2004, meerbepaald deze aangebracht aan artikel 1, § 1 van de statuten waarbij de benaming van de vereniging veranderd wordt in "V.Z.W. Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid" ;

Gelet op het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën d.d. 10 maart 2016 ;

Overwegende dat de V.Z.W. de opdracht moet kunnen vervullen die haar bij ministerieel besluit van 6 juni 1956 werd opgedragen ;

Op de voordracht van de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de V.Z.W. "Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid", rekeningnummer IBAN BE13 0682 1859 0739 te Brussel, wordt een toelage van 32.000 euro toegekend, aan te rekenen ten bezware van de basisallocatie 44.55.01.41.60.05 van de begroting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid voor het begrotingsjaar 2016 uitgetrokken krediet.

Art. 2.De vereffening zal geschieden onmiddellijk na de vastlegging van het bedrag van de toelage.

Art. 3.De controle van het gebruik van deze toelage geschiedt jaarlijks ter plaatse in akkoord met het Rekenhof.

Art. 4.De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 april 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, W. BORSUS


begin


Publicatie : 2016-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^