Koninklijk Besluit van 28 april 2017
gepubliceerd op 11 mei 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2016 "tot uitvoering van hoofdstuk V: slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen "

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017011761
pub.
11/05/2017
prom.
28/04/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017011761

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


28 APRIL 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2016 "tot uitvoering van hoofdstuk V: slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I)"


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), artikel 28, eerste lid, artikel 30, artikel 32, § 2, derde lid, vervangen bij de wet van 21 december 2013, artikel 32/2, ingevoegd bij de wet van 21 december 2013, artikel 38, vijfde lid, artikel 40, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 2016 tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekerings-overeenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I);

Gelet op het advies 61.141/2 van de Raad van State, gegeven op 5 april 2017 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de nummering van de artikelen van het koninklijk besluit van 1 september 2016 herzien werd na het advies van de Raad van State, en dat daarbij de kruisverwijzingen niet aangepast werden;

Overwegende dat het gaat om wijzigingen die toepassing moeten vinden vanaf de inwerkingtreding van het gewijzigde besluit teneinde de lezing van de tekst coherent te houden;

Overwegende dat het nodig is de aanvraagprocedure te vereenvoudigen op gelijkaardige wijze als voor de opzoeking voor de burger die een aanvraag tot teruggave indient via de informaticatoepassing van de registers;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 10 van het koninklijk besluit van 1 september 2016 tot uitvoering van hoofdstuk V: slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) : 1° in het eerste lid worden de woorden "artikelen 8 tot 10" vervangen door de woorden "artikelen 7 tot 9";2° in het tweede lid worden de woorden "de artikelen 8, tweede lid, en 10, § 1, tweede lid" vervangen door de woorden "de artikelen 7, tweede lid, en 9, § 1, tweede lid".

Art. 2.In artikel 13 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "artikel 9" vervangen door de woorden "artikel 8".

Art. 3.In artikel 18 en artikel 20 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "artikel 18" telkens vervangen door de woorden "artikel 17".

Art. 4.Artikel 25 van hetzelfde koninklijk besluit wordt aangevuld met de volgende zin : "Artikel 18 is van toepassing bij de aanvraag tot teruggave."

Art. 5.In artikel 30 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "Artikel 9, tweede lid" vervangen door de woorden "artikel 8, tweede lid".

Art. 6.De artikelen 1, 2, 3 en 5 van dit besluit hebben uitwerking met ingang van 23 september 2016.

Art. 7.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 april 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT


begin


Publicatie : 2017-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^