Koninklijk Besluit van 28 april 2019
gepubliceerd op 09 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 204, 4°, van het KB/WIB 92 inzake het belastbare tijdperk waartoe de inkomsten uit het verenigingswerk en uit occasionele diensten tussen burgers behoren

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019041050
pub.
09/05/2019
prom.
28/04/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041050

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


28 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 204, 4°, van het KB/WIB 92 inzake het belastbare tijdperk waartoe de inkomsten uit het verenigingswerk en uit occasionele diensten tussen burgers behoren


VERSLAG AAN DE KONING Sire, De wet van 18 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie sluiten betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie heeft een nieuw belastingstelsel ingevoerd voor de inkomsten uit het verenigingswerk en uit occasionele diensten tussen burgers en heeft ook het belastingstelsel van de inkomsten uit de deeleconomie grondig gewijzigd.

Artikel 204, KB/WIB 92 bepaalt in uitvoering van artikel 360 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) aan welk belastbaar tijdperk inkomsten moeten worden toegewezen. Om te bepalen of het jaarplafond van 6.130 euro (geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2019) al dan niet is overschreden voor de inkomsten uit de deeleconomie, uit het verenigingswerk en uit occasionele diensten tussen burgers wordt, wat de inkomsten uit het vereningingswerk en uit occasionele diensten tussen burgers betreft, overeenkomstig artikel 90/1, derde lid, WIB 92 rekening gehouden met de inkomsten die voor het betrokken belastbare tijdperk in de applicatie die de overheid voor die inkomsten ter beschikking stelt, zijn geregistreerd. Datzelfde principe wordt gebruikt om diezelfde inkomsten aan een belastbaar tijdperk toe te wijzen.

Artikel 2 regelt de inwerkingtreding van dit besluit. De datum van 20 februari 2018 stemt overeen met de datum waarop titel 2 van de wet van 18 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie sluiten betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie in werking is getreden. Die titel bevat onder meer de bepalingen met betrekking tot de verplichting om de prestaties in het kader van het verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers te registreren.

Dit besluit heeft geen budgettaire impact bovenop die van de wet.

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO

ADVIES 65.773/3 VAN 16 APRIL 2019 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT "TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 204, 4°, VAN HET KB/WIB 92 INZAKE HET BELASTBARE TIJDPERK WAARTOE DE INKOMSTEN UIT HET VERENIGINGSWERK EN UIT OCCASIONELE DIENSTEN TUSSEN BURGERS BEHOREN" Op 26 maart 2019 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "tot wijziging van artikel 204, 4°, van het KB/WIB 92 inzake het belastbare tijdperk waartoe de inkomsten uit het verenigingswerk en uit occasionele diensten tussen burgers behoren".

Het ontwerp is door de derde kamer onderzocht op 16 april 2019 . De kamer was samengesteld uit Jo Baert, kamervoorzitter, Wilfried Van Vaerenbergh en Koen Muylle, staatsraden, Bruno Peeters, assessor, en Annemie Goossens, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Dries Van Eeckhoutte, eerste auditeur.

Het advies is gegeven op 16 april 2019 . 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich beperkt tot het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan.2. Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken.Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de regering in aanmerking kan nemen als ze te oordelen heeft of het vaststellen of het wijzigen van een verordening noodzakelijk is. 3. Voor het overige zijn bij het ontwerp geen opmerkingen te maken. De griffier, De voorzitter, A. Goossens J. Baert

28 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 204, 4°, van het KB/WIB 92 inzake het belastbare tijdperk waartoe de inkomsten uit het verenigingswerk en uit occasionele diensten tussen burgers behoren (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 360, tweede lid;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 20 december 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 21 maart 2019;

Gelet op advies 65.773/3 van de Raad van State, gegeven op 16 april 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 204, 4°, van het KB/WIB 92, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 mei 1997, 27 januari 2009 en 22 mei 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder b) worden de woorden "tot 7° " vervangen door de woorden "en 2° tot 7° "; 2° er wordt een bepaling onder b/1) ingevoegd, luidende: "b/1) voor dat tijdperk overeenkomstig respectievelijk artikel 25 en artikel 19 van de wet van 18 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie sluiten betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie geregistreerde inkomsten als vermeld in artikel 90, eerste lid, 1° ter en 1° quater van hetzelfde Wetboek;".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op de inkomsten die vanaf 20 februari 2018 zijn geregistreerd.

Art. 3.De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I sluiten tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 20 mei 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997003261 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 1997 type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 20/06/1997 numac 1997016149 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau sluiten, Belgisch Staatsblad van 10 juni 1997.

Koninklijk besluit van 27 januari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2009 pub. 03/02/2009 numac 2009003049 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van sommige bepalingen van het KB/WIB 92 sluiten, Belgisch Staatsblad van 3 februari 2009 Koninklijk besluit van 22 mei 2017, Belgisch Staatsblad van 6 juni 2017.


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^