Koninklijk Besluit van 28 april 2021
gepubliceerd op 18 juni 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan Kunstwerkt vzw voor het project Onumenten als herdenkings- en ontmoetingsplaatsen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2021042161
pub.
18/06/2021
prom.
28/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021042161

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


28 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan Kunstwerkt vzw voor het project Onumenten als herdenkings- en ontmoetingsplaatsen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 19 maart 2021;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1, vervangen bij de wet van 7 juni 1994;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 48 en 121 tot 124;

Overwegende de beslissing van de Minister van Volksgezondheid om een subsidie toe te kennen aan Kunstwerkt vzw voor de realisatie van Onumenten als herdenkings- en ontmoetingsplaatsen verspreid over heel België;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een subsidie van dertigduizend euro (30.000 euro), aan te rekenen op het krediet voorzien op het budgettair adres 25.51.61.3300.01 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2021, wordt toegekend aan Kunstwerkt vzw voor het project Onumenten als herdenkings- en ontmoetingsplaatsen.

Dit bedrag zal in éénmaal vereffend worden op het rekeningnummer BE18 8939 4408 1665 (BIC:VDSPBE91) van Kunstwerkt vzw, Bijlokekaai 7c, 9000 Gent, van zodra dit besluit ondertekend is en op ontvangst van een schuldvordering.

Art. 2.Kunstwerkt vzw wendt deze subsidie enkel aan voor het project Onumenten als herdenkings- en ontmoetingsplaatsen waarbij er een Onument komt in Wallonië en één in de Vlaamse rand rond Brussel.

Een financieel rapport zal overgemaakt worden voor 01/04/2022. De bewijsstukken tot staving van de uitvoering van het project waarvoor de subsidie wordt toegekend, dienen, evenals de onkostennota, uiterlijk op 01/04/2022 voorgelegd aan de dienst Budget en Beheerscontrole, Galileelaan 5/2, 1210 Brussel.

Art. 3.Overeenkomstig artikel 123 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten betreffende de algemene organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, zal het niet benutte gedeelte van de toelage, bedoeld in artikel 1, in het kader van het hierboven vermelde project, door Kunstwerkt vzw worden terugbetaald aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op het bankrekeningnummer IBAN BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de POST (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) op naam van "Diverse Ontvangsten".

Art. 4.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE


begin


Publicatie : 2021-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^