Koninklijk Besluit van 28 augustus 2011
gepubliceerd op 14 september 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 70.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009632
pub.
14/09/2011
prom.
28/08/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 AUGUSTUS 2011. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 70.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de erediensten, inzonderheid op artikel 19bis, ingevoegd bij de wet van 19 juli 1974, en gewijzigd bij de wetten van 17 april 1985, 18 juli 1991 en 10 maart 1999;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 30 mei 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011003204 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011, inzonderheid op de Justitiebegroting programma 59/2;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009579 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008009209 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende schorsing van de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende schorsing van de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009579 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011009027 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juli 2010 sluiten houdende wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 juli 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2011 pub. 11/02/2011 numac 2011009075 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 112.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België sluiten tot toekenning van een subsidie van 112.500 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011009027 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 houdende erkenning van de leden, titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juli 2010 sluiten houdende wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 van kracht is voor een tijd van drie maanden waarvan de verlenging geëvalueerd zal worden op grond van het dossier;

Overwegende dat het mandaat van de leden van het Executief van de Moslims van België buiten werking treedt op 31 maart 2011;

Overwegende dat het Executief van de Moslims van België derhalve niet meer over een mandaat beschikt en het zich moet beperken tot het beheer van de lopende zaken, dat het voor het Executief derhalve onmogelijk is om een begroting voor de goede werking in de toekomst voor te stellen;

Overwegende dat het Executief niet meer over de nodige budgettaire middelen beschikt om het toe te laten de salarissen van het administratief personeel te betalen, noch de huur van het gebouw dat ze betrekken alsook de verschillende vaste lasten die inherent zijn aan de werking;

Overwegende dat het mandaat van de leden van het Executief van de Moslims van België niet werd verlengd na 31 maart 2011, omwille van het feit dat geen voldoende project met het oog op de hernieuwing van dit orgaan werd voorgelegd;

Overwegende dat op dit ogenblik wordt onderzocht welke de mogelijkheden zijn om te voorzien in een voorlopige structuur in afwachting van een oplossing op lange termijn;

Overwegende dat een aantal dossiers (inzonderheid, de werking van de erkende moskeeën, de administratieve voogdij van de lokale gemeenschappen, de islamconsulenten in de gevangenissen, de leerkrachten godsdienst in het onderwijs) in alle geval verdere opvolging dient te bekomen en dat een administratieve ondersteuning noodzakelijk is op dat vlak en dat uit hoofde van de principes van de continuïteit de opdracht van algemeen belang dient te worden verzekerd;

Overwegende dat de betaling van het administratief personeel dat in dienst bij het Executief is en het behoud van de zetel van het Executief absoluut noodzakelijk zijn en dat los van het vraagstuk van de structuren en zonder dat er enige verdere erkenning aan de leden titularis van een mandaat in het Executief van de Moslims van België wordt verleend, de dringende uitgaven dienen te worden uitgevoerd;

Overwegende dat op grond van het koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008009209 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende schorsing van de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009579 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België geschorst zijn, en dat die artikelen meer bepaald voorzien in de toekenning van een subsidie aan het representatief orgaan van de islamitische eredienst;

Overwegende dat de handhaving van een overgangsregeling in de vorm van een subsidie aldus noodzakelijk is;

Overwegende dat de huidige toegekende middelen het Executief moeten in staat stellen tegemoet te komen aan de meest noodzakelijke uitgaven in het kader van het beheer van de continuïteit;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 juni 2011;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een som van 70.000 EUR, ingeschreven op artikel 21.33-02 van de Afdeling 59 - Erediensten en Vrijzinnigheid - van de begroting van de FOD Justitie, wordt toegekend aan de VZW « College van het Executief van de Moslims van België » voor het dienstjaar 2011 en kan enkel worden aangewend voor de salarissen van de bedienden, de huur met betrekking tot het betrokken gebouw en de vaste lasten die inherent zijn aan de goede werking van het Executief.

Art. 2.De voornoemde VZW zal de bewijsstukken betreffende de in artikel 1 voorziene som voorleggen aan de FOD Justitie voor de 10e van de maand die op de vereffening volgt van het voorschot door de FOD. Alle stukken dienen te zijn ondertekend door alle statutair daartoe toegelaten personen.

Indien de sociale bijdragen en de belastingen niet werden betaald dan zullen deze sommen onmiddellijk terugvorderbaar zijn.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 augustus 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^