Koninklijk Besluit van 28 december 2011
gepubliceerd op 30 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2011014319
pub.
30/12/2011
prom.
28/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 DECEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gecoördineerde wetten op de politie van het wegverkeer van 16 maart 1968, artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 december 2011;

Gelet op het overleg in de Ministerraad van 16 december 2011;

Overwegende de noodzaak tot aanpassing van het bedrag van de vergoeding voor elke uitreiking van een kentekenplaat of een duplicaat van een kentekenplaat aan de evolutie van de index;

Overwegende de noodzaak om eveneens bepaalde werkingskosten (ICT, personeel,...) van de Directie Inschrijving Voertuigen beter te dekken;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Mobiliteit en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen, worden de woorden « 20 EUR » vervangen door de woorden « 30 EUR ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

Art. 3.De Minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 28 december 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^