Koninklijk Besluit van 28 december 2011
gepubliceerd op 24 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Farmaka » voor het jaar 2012

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2012018030
pub.
24/01/2012
prom.
28/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 DECEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Farmaka » voor het jaar 2012


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 maart 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de geneesmiddelen type wet prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet op de geneesmiddelen - Bekendmaking overeenkomstig artikel 13bis, § 2quinquies, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies sluiten op de geneesmiddelen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd door de wetten van 20 oktober 1998, 30 december 2001 en 1 mei 2006;

Gelet op de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten sluiten betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, inzonderheid artikel 4, 5° en artikel 7bis ingevoerd door de wet van 19 december 2008;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 9 december 2011;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van één miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000), aan te rekenen ten laste van de artikel 527-030 van de begroting van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wordt toegekend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Farmaka », Coudenberg 70/1, 1000 Brussel, om de personeels- en werkingskosten te dekken, met inbegrip van de investeringskosten op het vlak van informatica, opgelopen door deze vereniging voor de verspreiding van mondelinge informatie over geneesmiddelen door onafhankelijke artsenbezoekers aan huisartsen. Die informatie maakt deel uit van de opdracht van het FAGG om informatie over geneesmiddelen te verspreiden voor een rationeel en veilig gebruik ervan. De toelage betreft de periode van 1 januari 2012 tot 31 december 2012.

Art. 2.De informatie wordt tijdens een persoonlijk bezoek in het dokterskabinet aan de artsen voorgesteld. Deze bezoeken worden georganiseerd voor huisartsen uit alle regio's van het land. De informatie, opgesteld volgens het principe van op evidentie gebaseerde farmacotherapie, heeft betrekking op actuele thema's die relevant zijn voor huisartsen om een rationeel voorschrijfgedrag en een kritische interpretatie van wetenschappelijke informatie aan te moedigen.

Art. 3.Om de realisatie van de doelstellingen beschreven in de artikelen 1 en 2 te superviseren, werd bij het FAGG een begeleidend comité opgericht, dat als volgt is samengesteld : - twee vertegenwoordigers van het FAGG; - twee vertegenwoordigers van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie; - twee vertegenwoordigers van wetenschappelijke verenigingen voor algemene geneeskunde; - twee vertegenwoordigers van de universitaire centra voor algemene geneeskunde; - twee experts gekozen voor hun specifieke kennis ter zake; - een vertegenwoordiger van de Minister bevoegd voor Volksgezondheid.

Art. 4.Na afloop van de periode gedekt door de toelage, deelt Farmaka het FAGG een volledig verslag mee van de activiteiten die werden uitgevoerd om de doelstellingen bepaald in de artikelen 1 en 2 te halen, alsook van de uitgaven die daarmee gepaard gingen. Farmaka verstrekt het FAGG elke bijkomende informatie waarnaar het FAGG zou vragen.

Art. 5.De uitbetaling van de toelage zal als volgt, door storting op rekening BE90 0010 9652 0332 van de VZW Farmaka, gebeuren : - een voorschot van maximum 960.000 EURO zal na ondertekening van dit besluit gestort; - maximum 240.000 EURO, hetzij het saldo, naargelang de echt bevonden bewijsstukken betreffende uitgaven verricht in 2012 door de in artikel 1 bedoelde vereniging voor de uitvoering van de doelstellingen bedoeld in de artikelen 1 en 2, na beoordeling door het Begeleidend Comité en na goedkeuring door de Administrateur-generaal van het FAGG van de documenten bedoeld in artikel 4, mits gunstig advies van de Inspectie van Financiën, op voorlegging van een schuldvorderingsnota.

Indien het globale bedrag van de uitgaven die in 2012 door de vereniging werden gemaakt voor de realisatie van de vastgelegde doelstellingen, lager is dan het ontvangen voorschot, zal geen saldo betaald worden en moet het verschil tussen het voorschot en het totaalbedrag van de uitgaven worden terugbetaald aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Art. 6.De Minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 28 december 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^