Koninklijk Besluit van 28 februari 2014
gepubliceerd op 24 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** en tot voorschrift van de inschrijving in het **** van ****

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000214
pub.
24/03/2014
prom.
28/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2014-03-24

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


28 FEBRUARI 2014. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** en tot voorschrift van de inschrijving in het **** van de vreemdelingen die niet beschikken over een identificatienummer van het **** en die in het huwelijk willen treden


VERSLAG AAN DE KONING ****, De **** heeft beslist om de strijd tegen **** of wettelijke **** op te drijven, onder meer door een betere integratie van de strafrechtelijke, burgerrechtelijke en administratieve procedures, en door het opzetten van "een databank met relevante informatie voor alle overheden".

In uitvoering van het Regeerakkoord, werd op 2 juni 2013 werd de wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek, het Gerechtelijk ****, de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 31 december 1851 betreffende de consulaten en de consulaire rechtsmacht, met het oog op de strijd tegen de **** en de schijn-wettelijke ****, afgekondigd en op 23 september 2013 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Deze wet heeft naar analogie met het ****, de schijn-wettelijke samenwoning gedefinieerd, waardoor de strijd tegen dit fenomeen nu eveneens kan gevoerd worden. **** ontwerp van koninklijk besluit dat voorgelegd wordt aan Uwe Majesteit, heeft als doel in het kader van de opgevoerde strijd tegen de **** en de schijn-wettelijke ****, een relevante **** mogelijk te maken tussen de betrokken overheden. **** **** wordt mogelijk gemaakt door in de bevolkingsregisters een aantal gegevens op te nemen met betrekking tot de beslissingen die kunnen genomen worden op grond van het Burgerlijk **** door de ambtenaar van de burgerlijke stand bij een ernstig vermoeden van een **** of schijn-wettelijke samenwoning. **** volgende twee situaties zijn bedoeld : enerzijds, de situatie bedoeld in artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek, zijnde, de huwelijken die worden afgesloten met als enig doel een **** voordeel te bekomen dat verbonden is aan het staat van gehuwde, en waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand de bepalingen vervat in de artikelen 63, §§ 2 en 4, en 64, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, zal toepassen en anderzijds, de verklaringen van wettelijke samenwoning bedoeld in artikel 1476, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand de bepalingen vervat in artikel 1476**** van het Burgerlijk Wetboek, zal toepassen.

Hoewel het huidige reglementaire kader reeds een **** voorziet tussen de **** die betrokken zijn bij het fenomeen van de ****, met name, de ambtenaar van de **** ****, de **** des **** en de **** ****, moet opgemerkt worden dat deze **** beperkt is tot het lokale niveau, namelijk, tot de territoriaal bevoegde **** des ****, de ambtenaar van de **** **** van de woonplaats van de aanstaande echtgenoten en de **** Vreemdelingenzaken.

Deze territoriale beperking laat de betrokken overheden niet toe, te vermijden dat een persoon wiens huwelijk of verklaring van wettelijke samenwoning geweigerd werd, zich bij een andere gemeente aanmeldt om daar een nieuwe poging tot het afsluiten van een huwelijk of een verklaring van wettelijke samenwoning, te ondernemen. **** ambtenaar van de burgerlijke stand van deze gemeente is immers niet op de hoogte van andere eventuele pogingen, noch van eventuele lopende onderzoeken bij het Openbaar **** of van reeds genomen beslissingen. Bovendien kan dat het gebrek aan **** tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand van de gemeenten van het **** leiden tot een verschillende toepassing van de wetgeving door de betrokken gemeenten. **** de beslissingen van weigering tot voltrekking van het huwelijk bewaard worden bij de **** Vreemdelingenzaken in het dossier van de betrokken vreemdeling, is de ambtenaar van de **** Stand slechts op de hoogte van deze beslissingen als hij de **** **** bevraagt. Dit gebeurt echter niet systematisch.

Artikel 1 van dit koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het ****. **** artikel voegt er enerzijds een 29**** **** in met betrekking tot de verschillende beslissingen die aan een huwelijksvoltrekking kunnen voorafgaan en anderzijds een 30**** **** met betrekking tot de beslissingen die de melding van een verklaring van wettelijke samenwoning in het bevolkingsregister, kunnen voorafgaan. **** de toegang tot de voormelde **** betreft, zal dit gebeuren op basis van artikel 16, 12°, van de wet van 8 augustus 1983 dat bepaalt dat het Sectoraal **** van het **** belast is met de volgende opdracht : "de gemeenten verplichten, wanneer de **** openbare overheden of de openbare en private instellingen van **** recht die een opdracht van algemeen belang vervullen, bedoeld in artikel 5, krachtens een wet, decreet of ordonnantie de gemeenten om andere dan de in artikel 3 vermelde **** kunnen verzoeken, deze gegevens te verstrekken door toedoen van het ****; de aldus verstrekte gegevens worden niet in het **** bewaard.". **** de hierboven beschreven **** opgenomen zullen worden in de bevolkingsregisters, zullen zij nadien, op basis van het voormelde artikel 16, toegankelijk gemaakt kunnen worden voor de drie doelgroepen (de ambtenaren van de burgerlijke stand, het openbaar ministerie en de **** ****), via de diensten van het ****, na machtiging van het Sectoraal **** van het ****. **** artikel 1 bepaalt eveneens de opname in het ****, meer bepaald in het ****, van de identificatiegegevens van de vreemdeling die partij is bij een **** of een schijn-verklaring van wettelijke samenwoning, maar niet ingeschreven is in het bevolkingsregister of het ****. **** alle personen die een huwelijk willen afsluiten of een verklaring van wettelijke samenwoning willen doen, beschikken over een identificatienummer van het **** van de natuurlijke personen. **** vreemdeling die in het huwelijk **** te treden of een verklaring van wettelijke samenwoning wil afleggen dient immers niet gemachtigd of toegelaten te zijn tot verblijf in het Rijk. Het huwelijk is een grondrecht dat verzekerd wordt door het artikel 12 van het **** **** voor de **** van de **** en de fundamentele vrijheden (****.****.****.****) en het artikel 23 van het Internationaal **** inzake burgerrechten en politieke rechten.

Om over de vereiste informatie te kunnen beschikken ten einde **** te bestrijden, is het dus nodig de vreemdelingen die niet over een identificatienummer van het **** beschikken in het **** in te schrijven.

Artikel 1, § 1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de **** en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen, maakt het voor **** **** immers mogelijk om de inschrijving in het **** voor te schrijven van de vreemdelingen die zich in een onzekere administratieve **** bevinden waardoor hun inschrijving of hun behoud in de bevolkingsregisters niet mogelijk is. **** ontwerp van koninklijk besluit bepaalt eveneens de modaliteiten volgens welke de nieuwe gegevens die ingevoerd worden door dit ontwerp, zullen worden gewist, namelijk zodra het huwelijk voltrokken wordt of melding wordt gemaakt van de verklaring van wettelijke samenwoning, en, in alle andere gevallen, wat het huwelijk betreft, vijf jaar na de datum waarop de ambtenaar van de burgerlijke stand de betrokken partijen in kennis heeft gesteld van de beslissing van weigering om de huwelijksakte op te stellen of van de beslissing van weigering om het huwelijk te voltrekken. **** de verklaring van wettelijke samenwoning betreft, **** het om een termijn van vijf jaar vanaf de datum waarop de ambtenaar van de burgerlijke stand de betrokken partijen in kennis heeft gesteld van de beslissing van weigering om melding te maken van de verklaring van wettelijke samenwoning.

De nieuwe gegevens die aldus in de bevolkingsregisters opgenomen zullen worden, zullen immers de datum van de genomen beslissingen vermelden, evenals de datum waarop de betrokken partijen in kennis gesteld werden van die beslissingen.

Op 17 juli 2013 heeft de **** voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer haar advies ****. 32/2013 uitgebracht over dit ontwerp van besluit.

De **** heeft een gunstig advies gegeven maar een aantal opmerkingen geformuleerd die werden geïntegreerd in het ontwerp, met uitzondering van de vermelding in de bevolkingsregisters, aan de hand van een classificatie zoals die opgenomen is in de omzendbrief van 17 december 1999Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 17/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999010243 bron ministerie van justitie Omzendbrief inzake de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk sluiten inzake de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk (ondertussen vervangen door de omzendbrief van 17 september 2013 - ****. 23 september 2013), van de motieven waarop de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn beslissing heeft gebaseerd, zijnde, de ernstige aanwijzingen waarop hij zijn vermoeden baseert voor een **** of schijn-wettelijke samenwoning (punt 14).

Gelet op het niet-**** en niet-dwingende karakter van deze classificatie van aanwijzingen, is het niet opportuun gebleken om de registratie van dergelijke aanwijzingen in de bevolkingsregisters te voorzien. **** lijkt de registratie van sommige van deze aanwijzingen die in aanmerking kunnen worden genomen door de ambtenaar van de burgerlijke stand, helemaal disproportioneel vanuit de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (bijvoorbeeld de aanwijzing gebaseerd op het feit dat één van de twee partijen in de prostitutie werkt of de vaststelling van een groot leeftijdsverschil tussen de partijen). **** aanbeveling kan derhalve niet gevolgd worden.

Wij hebben de eer te zijn, ****, van Uwe ****, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De ****-Eerste **** en **** van Binnenlandse ****, Mevr. ****. **** De **** van Justitie, Mevr. ****. **** De **** voor **** en Migratie, Mevr. ****. DE ****

ADVIES 54.542/2 VAN 15 JANUARI 2014 RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 16 JULI 1992 TOT VASTSTELLING VAN DE INFORMATIE DIE OPGENOMEN WORDT IN DE BEVOLKINGSREGISTERS EN IN HET **** EN TOT VOORSCHRIFT VAN DE INSCHRIJVING IN HET **** VAN DE VREEMDELINGEN DIE NIET BESCHIKKEN OVER EEN IDENTIFICATIENUMMER VAN HET **** EN DIE HET HUWELIJK WILLEN TREDEN OF EEN VERKLARING VAN WETTELIJKE SAMENWONING WILLEN AFLEGGEN' Op 20 november 2013 is de **** van ****, afdeling ****, door de **** voor **** en Migratie, **** Integratie en ****, toegevoegd aan de **** van Justitie verzocht binnen een termijn van dertig dagen verlengd tot 17 januari 2014 (*) een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** en tot voorschrift van de inschrijving in het **** van de vreemdelingen die niet beschikken over een identificatienummer van het **** en die het huwelijk willen treden of een verklaring van wettelijke samenwoning willen afleggen'. **** ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 15 januari 2014.

De kamer was samengesteld uit **** ****, ****, **** **** en **** ****, staatsraden, **** **** **** en **** ****, assessoren, en **** ****, griffier. **** verslag is uitgebracht door **** ****, auditeur.

De overeenstemming tussen de **** en de **** tekst van het advies is nagezien onder toezicht van **** ****. **** advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 15 januari 2014. (*) **** ****-mail van 21 november 2013. **** de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de **** van State, zoals het vervangen is bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State type wet prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek type wet prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van sluiten, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande ****. **** deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen. **** **** **** de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten "houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging", die in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt op 31 december 2013 en die met betrekking tot de **** in werking getreden is op 1 januari 2014 (1), vloeit voort dat voor elk ontwerp een koninklijk besluit waarvoor een overleg in de **** is vereist in principe een **** moet worden uitgevoerd betreffende de verschillende punten die vermeld worden in artikel 5 van die wet (2). **** enige gevallen waarin die verplichting niet van toepassing is, zijn die welke opgesomd worden in artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten. **** voorliggende ontwerpbesluit valt binnen het toepassingsgebied van die verplichting. **** behoort derhalve op toegezien te worden dat dit **** naar behoren wordt vervuld en dat er in de aanhef melding van wordt gemaakt.

Rechtsgrond **** ontwerpbesluit strekt er inzonderheid toe aan de gegevens die in het bevolkingsregister en in het **** worden opgenomen, de gegevens toe te voegen met betrekking tot de beslissing ten die kunnen worden genomen door de ambtenaar van de burgerlijke stand bij een ernstig vermoeden van een **** of een schijn-wettelijke samenwoning. **** de aanhef van het ontwerpbesluit wordt, bij wijze van rechtsgrond, verwezen naar artikel 108 van de ****, artikel 1, § 1, tweede en derde lid, van de wet van 19 juli 1991 `betreffende de bevolkingsregisters, de ****, de **** en de **** en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen' en naar verscheidene bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, namelijk de artikelen 63, 64, 146bis, 167, 1476bis, en 1476****.

Wat het opnemen van gegevens in die registers betreft, moet echter worden verwezen naar artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 (3). **** eerste en het derde lid van die bepaling luidt als volgt : "**** de **** waarvan de wet uitdrukkelijk bepaalt dat ze geregistreerd moeten worden, vermelde de bevolkingsregisters de **** betreffende de identificatie en de lokalisatie van de inwoners alsook de **** die noodzakelijk zijn voor de verbinding met andere bestanden van het gemeentebestuur of van de centrale administratie. [...] [...] **** die grenzen bepaalt de **** de aard van deze ****. Hij stelt tevens de regels vast volgens welke voormelde **** meegedeeld kunnen worden aan derden." **** registreren van de informatie gegevens die bij het ontwerp toegevoegd worden aan de **** die in het bevolkingsregister en het **** zijn opgenomen, is door geen enkele wetsbepaling voorgeschreven. **** **** hebben geen betrekking op de identificatie of de lokalisatie van personen. **** vraag rijst of ze noodzakelijk zijn voor de verbinding met andere bestanden van het gemeentebestuur of de centrale administratie.

Daarover ondervraagd, heeft de gemachtigde van de **** evenwel de volgende toelichting verschaft : "(...) **** **** **** **** de faire **** **** **** les **** de ****'**** **** et **** **** **** des **** de **** **** **** **** 63, **** **** ****.

De plus, **** **** **** de **** en liaison les **** des **** **** **** ****. **** ****, de la ****, en **** de changement de ****, la nouvelle **** **** **** ****'**** (**** des) ****(s) de **** **** **** **** légale **** (**** ****) **** **** ****. **** **** **** **** **** ****'**** des **** **** **** jour **** leur **** de **** **** **** **** ****." Gelet op die toelichting mag inderdaad worden aangenomen dat, in zoverre het ontwerpbesluit ertoe strekt een bepaling onder 29° en een bepaling onder 30° in te voegen in artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 `betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit de ****', het rechtsgrond kan ontlenen aan artikel 2, derde lid, van de wet van 19 juli 1991.

In het tweede lid van de aanhef moeten dan ook artikel 1, § 1, tweede en derde lid, en artikel 2, derde lid, van de wet van 19 juli 1991 worden vermeld. **** eerste en het derde lid van de aanhef moeten vervallen omdat ze geen rechtsgrond voor het ontwerpbesluit opleveren (4).

De griffier, ****. ****. **** voorzitter, ****. ****. _______ Nota's (1) **** artikel 12 van die wet.(2) **** artikel 6, § 1, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten.**** de procedure voor de **** betreft, zie de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021141 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende uitvoering van titel 2, hoofdstuk 2 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013207191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen sluiten `houdende uitvoering van titel 2, hoofdstuk 2 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten'. (3) **** de inschrijving in het **** betreft, ontleent het ontwerpbesluit zijn rechtsgrond echter wel degelijk aan artikel 1, derde lid, van de wet van 19 juli 1991.(4) Artikel 108 van de **** draagt de **** op de verordeningen te maken en de besluiten te nemen die voor de uitvoering van de wetten nodig zijn.**** die bepaling de **** de bevoegdheid verleent om uit het beginsel en uit de algemene economie van een wetgevende tekst de gevolgtrekkingen te maken die daaruit op natuurlijke wijze voortvloeien volgens de geest die aan de opvatting van de wet ten grondslag heeft gelegen en volgens de doelstellingen die zij nastreeft, machtigt die bepalingen Hem immers geenszins om de draagwijdte van die tekst te verruimen of te beperken, die tekst aan te vullen of de wijzigen of nog om de eventuele leemten ervan op te vullen. **** casu voorzien de artikelen 167 en 1476**** van het Burgerlijke **** reeds uitdrukkelijk in een mechanisme voor het meedelen van de door de ambtenaar van de burgerlijke stand genomen beslissingen aan bepaalde overheden, namelijk de procureur des **** van het gerechtelijk arrondissement en de **** Vreemdelingenzaken.

In zoverre de ontworpen bepaling voorziet in het opnemen van die gegevens in het bevolkingsregister en het ****, beoogt ze ervoor te zorgen dat die gegevens ter kennis kunnen worden gebracht van andere dan de in het Burgerlijk **** bepaalde overheden. **** ontworpen bepaling beperkt zich dus niet tot het maken van gevolgtrekkingen uit het beginsel en uit de algemene economie van een wetgevende tekst die daaruit op natuurlijke wijze voortvloeien, maar heeft vooral de bedoeling om deze tekst aan te vullen of is een poging om een leemte ervan op te vullen. **** bepaling kan dan ook niet steunen op de algemene **** van de ****, maar alleen op een uitdrukkelijke machtiging zoals die welke vervat is in artikel 2, derde lid, van de wet van 19 juli 1991.

28 FEBRUARI 2014. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** en tot voorschrift van de inschrijving in het **** van de vreemdelingen die niet beschikken over een identificatienummer van het **** en die in het huwelijk willen treden of een verklaring van wettelijke samenwoning willen afleggen ****, **** der ****, **** allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze ****.

Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de **** en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen, artikelen 1, § 1, tweede en derde lid en 2, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het ****;

Gelet op het advies ****. 32/2013 van de **** voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 17 juli 2013;

Gelet op de adviezen van de **** van Financiën, gegeven op 14 en 17 oktober 2013; **** de **** van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het akkoord van de **** van Begroting, gegeven op 8 november 2013;

Gelet op het advies ****. 54.542/2 van de **** van State, gegeven op 15 januari 2014, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de **** van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; **** de voordracht van de ****-Eerste **** en **** van Binnenlandse ****, van de **** van **** en van de **** van **** en **** en op advies van in de **** vergaderde ****, Hebben **** besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het ****, gewijzigd bij de **** besluiten van 12 juni 1996, 30 december 1999 en 19 april 2006, wordt aangevuld als volgt : "29° behalve de identificatiegegevens van de persoon met wie het huwelijk gepland is, de informatie betreffende de formaliteiten en beslissingen die voorafgaan aan de huwelijksvoltrekking bedoeld in de artikelen 63, § 2 en 4, 64, § 1, en 167 van het Burgerlijk Wetboek, met name : 1° de afgifte van het bericht van ontvangst bedoeld in artikel 64, § 1, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, wanneer aan het huwelijk een **** voordeel verbonden is;2° de weigering van de opmaak van de akte van aangifte van het huwelijk zoals voorzien in artikel 63, § 2, tweede lid, en § 4 van het Burgerlijk wetboek, gemotiveerd door twijfels over de authenticiteit of de geldigheid van de documenten bedoeld in artikel 64 van het Burgerlijk Wetboek waardoor een vermoeden van een huwelijk zoals bedoeld in artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek kan ontstaan, en de datum waarop de betrokken partijen in kennis gesteld werden van deze beslissing;3° het uitstel van de voltrekking van het huwelijk zoals voorzien in artikel 167, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, gemotiveerd door een ernstig vermoeden van een huwelijk zoals bedoeld in artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek;4° de weigering van de voltrekking van het huwelijk, zoals voorzien in artikel 167, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, gemotiveerd op basis van artikel 146bis van het Burgerlijk ****, en de datum waarop de betrokken partijen in kennis gesteld werden van deze beslissing, 30° behalve de identificatiegegevens van de persoon met wie een verklaring van wettelijke samenwoning wordt afgelegd, de informatie betreffende de beslissingen die voorafgaan aan de melding van de verklaring van wettelijke samenwoning bedoeld in artikel 1476, § 1, van het Burgerlijk ****, met name : 1° het uitstel van de melding van de verklaring van wettelijke samenwoning, zoals voorzien in artikel 1476****, tweede lid 2° de weigering van de melding van de verklaring van wettelijke samenwoning en de datum waarop de betrokken partijen in kennis gesteld werden van deze ****, zoals voorzien in artikel 1476****, eerste lid. De gegevens bedoeld in punt 29° worden gewist vijf jaar na de datum waarop de ambtenaar van de burgerlijke stand de betrokken partijen in kennis heeft gesteld van de beslissing van weigering om de akte van **** op te maken of vijf jaar na de datum waarop de ambtenaar van de burgerlijke stand de betrokken partijen in kennis heeft gesteld van de beslissing van weigering om het huwelijk te voltrekken.

De gegevens bedoeld in punt 30° worden gewist vijf jaar na de datum waarop de ambtenaar van de burgerlijke stand de betrokken partijen in kennis heeft gesteld van de beslissing van weigering om melding te maken van de verklaring van wettelijke samenwoning.

De gegevens bedoeld in de punten 29° en 30° worden gewist, respectievelijk na de voltrekking van het huwelijk tussen de betrokken partijen of na de melding van de verklaring van wettelijke samenwoning door de betrokken personen in het bevolkingsregister. **** de persoon die het voornemen heeft om in het huwelijk te treden of een verklaring van wettelijke samenwoning af te leggen, niet over een identificatienummer bij het **** van de natuurlijke personen beschikt, wordt hij ingeschreven in het **** van de gemeente van de aangifte van het huwelijk of van de verklaring van wettelijke samenwoning.

Hij zal worden geschrapt uit het **** na dezelfde periode en volgens dezelfde modaliteiten als deze die voorzien zijn in het tweede, derde en vierde lid voor het wissen van de gegevens bedoeld in de punten 29° en 30°, onverminderd de toepassing van artikel 1, § 1, eerste lid, 2° en derde lid.

Art. 2.**** minister bevoegd voor **** **** en de minister bevoegd voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen zijn, elk wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te ****, 28 februari 2014. **** **** **** : De ****-Eerste **** en **** van **** ****, Mevr. ****. **** De **** van Justitie, Mevr. ****. **** De **** voor **** en Migratie, Mevr. ****. DE ****

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^