Koninklijk Besluit van 28 februari 2014
gepubliceerd op 18 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten betreffende de jaarrekening van bepaalde ondernemingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014003081
pub.
18/03/2014
prom.
28/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten betreffende de jaarrekening van bepaalde ondernemingen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat U ter ondertekening wordt voorgelegd, heeft tot doel uitvoering te geven aan artikel 7 van de wet van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen sluiten houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen.

Deze bepaling schrijft voor dat de kredietinstellingen die verrichtingen uitvoeren in het kader van voornoemde wet, de bedragen met betrekking tot deze verrichtingen op aparte rekeningen moeten boeken, op een wijze die toelaat de daarmee verband houdende gelden te identificeren. In dezelfde geest vormt de financiering die wordt verstrekt met de gelden die door verzekeringsondernemingen worden aangetrokken overeenkomstig artikel5, een afgezonderd fonds.

Het normatief kader voor de jaarrekeningen van de kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen voorziet in een opdeling en een presentatie van de activa, passiva, inkomsten en kosten volgens criteria verbonden met hun eigen aard en afhankelijk van het wettelijk- of ondernemingskader van de verrichtingen die eraan ten grondslag lagen. Er kunnen evenwel aanvullende boekhoudkundige onderverdelingen worden aangebracht in de boekhouding. Dit heeft tot doel relevante economische informatie te verstrekken over de risico's, de resultaten en de financiële positie van de ondernemingen en instellingen.

De verrichtingen (aantrekken van gelden, beleggingen...) die in het kader van voornoemde wet worden uitgevoerd, doen activa, passiva, inkomsten en kosten van zeer uiteenlopende aard ontstaan die moeilijk gegroepeerd kunnen worden of van andere, soortgelijke elementen afgescheiden, zonder afbreuk te doen aan de logica van het normatief kader voor de jaarrekeningen van de kredietinstellingen en van de verzekeringsondernemingen.

Voorts dienen de continuïteit van de rekeningenschema's en de daaraan verbonden kosten in aanmerking te worden genomen. Tevens is het zaak te vermijden dat het aantal boekhoudkundige rubrieken en deelrubrieken sterk toeneemt, wat de leesbaarheid van de rekeningen zou belemmeren.

Voor de verzekeringsondernemingen behoort het beheer via een afgezonderd fonds tot de interne organisatie en is niet expliciet zichtbaar in de financiële staten van de onderneming.

De in voorliggend besluit aanbevolen benadering is erop gericht de door de wet nagestreefde doelstellingen inzake transparantie en identificatie van de verrichtingen in verband met de volksleningen te verzoenen met het algemeen boekhoudkundig kader dat van toepassing is op de verzekeringsondernemingen en de kredietinstellingen.

Daartoe wordt in het besluit enerzijds voorzien in de invoering van een nieuwe toelichting bij de jaarrekeningen, waarin de in het kader van de volksleningen aangetrokken gelden, de bestemming ervan en de eraan verbonden inkomsten worden geïdentificeerd. Anderzijds bepaalt het besluit dat de betrokken instellingen erop moeten toezien dat ze de nodige onderverdelingen aanbrengen zodat de verrichtingen en bedragen in verband met de wet van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen sluiten in elke desbetreffende boekhoudkundige rubriek kunnen worden geïdentificeerd.

Commentaar bij de artikelen

Artikel 1.Artikel 1 van het voorliggend ontwerp voert, wat de kredietinstellingen betreft, artikel 7 uit van de wet van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen sluiten houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen.

Deze bepaling voorziet in de identificatie van de door de kredietinstellingen in het kader van voornoemde wet uitgevoerde verrichtingen in de jaarrekeningen van de betrokken instellingen.

Teneinde deze bepaling op transparante wijze voor het publiek ten uitvoer te leggen, wordt voorgesteld de kredietinstellingen die deze verrichtingen uitvoeren te verplichten deze laatste te identificeren in een nieuwe specifieke toelichting bij de jaarrekeningen. In deze toelichting moeten de kredietinstellingen de in het kader van deze verrichtingen aangetrokken gelden afzonderlijk identificeren, alsook de aanwending ervan en de inkomsten uit de verrichte beleggingen.

In overeenstemming met de wet van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen sluiten, worden de aangetrokken gelden opgesplitst volgens hun oorsprong (aantrekken van spaargeld of interbankenleningen), terwijl de beleggingen worden opgesplitst volgens hun doel (volksleningen, interbankenleningen of andere beleggingen).

Met het oog op de goede tenuitvoerlegging van de voornoemde wettelijke bepalingen, dient van de betrokken instellingen geëist te worden dat ze erop toezien dat ze de bedragen met betrekking tot de in het kader van deze wet uitgevoerde verrichtingen afzonderlijk identificeren in de relevante boekhoudkundige rubrieken.

Art. 2.Artikel 2 voert, wat de verzekeringsondernemingen betreft, artikel 6 uit van de wet van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen sluiten houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen. Deze bepaling houdt in dat de financiering die wordt verstrekt met de gelden die door verzekeringsondernemingen worden aangetrokken overeenkomstig artikel 5, een afgezonderd fonds vormt.

In dit verband wordt voorgesteld een aanvullende toelichting toe te voegen voor de boeking van de bedragen betreffende de in het kader van voornoemde wet door de verzekeringsondernemingen uitgevoerde verrichtingen. Deze bepaling heeft geen betrekking op de herverzekeringsondernemingen.

Art. 3 tot 5. Artikel 3 tot 5 van het onderhavige ontwerpbesluit.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, K. GEENS

ADVIES 55.088/2 VAN 17 FEBRUARI 2014 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT WIJZIGING VAN DIVERSE KONINKLIJK BESLUITEN BETREFFENDE DE JAARREKENING VAN BEPAALDE ONDERNEMINGEN' Op 20 januari 2014 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van diverse koninklijk besluiten betreffende de jaarrekening van bepaalde ondernemingen'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 17 februari 2014.

De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, staatsraad, voorzitter, Martine Baguet en Luc Detroux, staatsraden, Yves De Cordt en Marianne Dony, assessoren, en Anne-Catherine Van Geersdaele, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Jean-Luc Paquet, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Martine Baguet.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 17 februari 2014.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State type wet prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek type wet prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van sluiten, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Onderzoek van het ontwerp 1. Op het einde van het eerste lid van de aanhef moet meer bepaald worden verwezen naar artikel 96, § 1, eerste lid, 1°, van de wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten `betreffende de controle der verzekeringsondernemingen', vervangen bij de wet van 27 oktober 2006 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011. 2. Het tweede lid van de aanhef moet worden geredigeerd als volgt : "Gelet op de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de artikelen 44, vierde lid, 1°, en 72, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011, en artikel 80, § 1, 4° ;". 3. Op het einde van het derde lid van de aanhef moeten de woorden ", derde lid" worden toegevoegd.4. In de inleidende zin van de artikelen 1 en 2 moet worden vermeld dat de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 september 1992 `op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging' en de bijlage bij het koninklijk besluit van 17 november 1994 `betreffende de jaarrekening van de verzekeringsondernemingen' laatstelijk zijn gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 maart 2011. De griffier, A.-C. Van Geersdaele.

De voorzitter, P. Vandernoot.

28 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten betreffende de jaarrekening van bepaalde ondernemingen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, artikel 96, § 1, eerste lid, 1°, vervangen door de wet van 17 oktober 2006 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 maart 2011;

Gelet op de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, het artikel 44, vierde lid, 4°, het artikel 72 gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 maart 2011 en het artikel 80, § 1, 4° ;

Gelet op de wet van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen sluiten houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen, artikel 7, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 november 1994 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen;

Gelet op de raadpleging van de beroepsverenigingen;

Gelet op het advies 55.088/2 van de Raad van State, gegeven op 17 februari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging

Artikel 1.In de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 maart 2011, wordt een als volgt luidende staat IIIbis ingevoegd : "IIIbis. Een staat van de verrichtingen uitgevoerd krachtens de wet van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen sluiten houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen, met : 1. het totale bedrag van de krachtens de voornoemde wet aangetrokken gelden en de opsplitsing ervan in a.gelden aangetrokken in de vorm van kasbonnen en termijndeposito's overeenkomstig artikel 4 van de voornoemde wet; b. gelden aangetrokken door middel van interbankenleningen afgesloten overeenkomstig artikel 6 van de voornoemde wet;2. de vermelding van de aanwending van bovenvermelde aangetrokken gelden en de opsplitsing ervan in de volgende rubrieken : a.Volksleningen toegekend overeenkomstig de voornoemde wet; b. Beleggingen gerealiseerd overeenkomstig artikel 11 van de voornoemde wet;c. Interbankenleningen toegekend in overeenstemming met de voornoemde wet;3. inkomsten uit beleggingen gerealiseerd overeenkomstig artikel 11 van de voornoemde wet, opgesplitst volgens de aard van de beleggingen; de overeenstemmende cijfers van het voorgaande boekjaar worden vermeld.

De instelling ziet er intern op toe dat de hierboven bedoelde bedragen van de aangetrokken en aangewende gelden en de daarmee verband houdende inkomsten afzonderlijk worden geïdentificeerd in de relevante boekhoudkundige rubrieken. HOOFDSTUK II. - Wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 1994 betreffende de jaarrekening van de verzekeringsondernemingen [en herverzekeringsondernemingen];

Art. 2.In de Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekening van verzekerings- (en herverzekerings)ondernemingen, Hoofdstuk I, Afdeling III, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 maart 2011, wordt een [Staat nr. 25] ingevoegd met als titel "Nr. 25. Thematische volksleningen (verzekeringsondernemingen)", luidende als volgt :

Nr.° 25 Thematische volksleningen (verzekeringsondernemingen)

Codes

Bedragen van het boekjaar

Bedragen van het voorgaande boekjaar

1. Gelden aangetrokken in het kader van de wet van XXX

8.25.001

. . . . .

. . . . .

2. Aanwending van de gelden aangetrokken in overeenstemming met de wet van XXX

8.25.002

. . . . .

. . . . .

2.a. Geschikte projecten (art. 9 de la loi)

8.25.002.001

. . . . .

. . . . .

2.b. Andere beleggingen

8.25.002.002

. . . . .

. . . . .

N° 25 Prêts-citoyens thématiques (entreprises d'assurances)

Codes

Montant de l'exercice

Montant de l'exercice précédent

1. Fonds récoltés dans le cadre de la loi du XXX

8.25.001

. . . . .

. . . . .

2. Affectation des fonds récoltés dans le cadre de la loi du XXX

8.25.002

. . . . .

. . . . .

2.a. Projets éligibles (art. 9 de la loi)

8.25.002.001

. . . . .

. . . . .

2.b. Autres placements

8.25.002.002

. . . . .

. . . . .


Art. 3.Dit besluit is van toepassing op de lopende boekjaren op het ogenblik van zijn inwerkingtreding.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De ministers bevoegd voor Financiën en Economie zijn belast met de uitvoering van dit besluit, ieder wat hem betreft.

Gegeven te Brussel, 28 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie en Consumenten, J. VANDELANOTTE De Minister van Financiën, K. GEENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^