Koninklijk Besluit van 28 februari 2014
gepubliceerd op 18 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van toegankelijkheid voor particuliere beleggers in de zin van artikel 4, derde lid, g, artikel 4, vierde lid, f, en artikel 5, eerste lid, h, van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen i

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014003082
pub.
18/03/2014
prom.
28/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van toegankelijkheid voor particuliere beleggers in de zin van artikel 4, derde lid, g, artikel 4, vierde lid, f, en artikel 5, eerste lid, h, van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het voorliggend wetsontwerp strekt ertoe gebruik te maken van de machtiging die U is verleend door artikel 4, zesde lid en artikel 5, derde lid van de wet houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen.

Op grond van deze artikelen bepaalt de Koning, op advies van de FSMA, de criteria waaraan de in artikel 4 van voormelde wet bedoelde kasbonnen en termijndeposito's en de in artikel 5 bedoelde verzekeringsovereenkomsten moeten voldoen opdat zij voldoende toegankelijk zouden zijn voor particuliere beleggers.

Dat is het doel van dit ontwerp.

COMMENTAAR BIJ DE ARTIKELEN

Artikel 1.Opdat de kasbonnen en termijndeposito's voldoende toegankelijk zouden zijn voor particuliere beleggers, moeten kredietinstellingen hun aanbod van kasbonnen en termijndeposito's openstellen voor alle particuliere beleggers, ongeacht of deze bij hen cliënt zijn of niet.

Daarnaast moeten de kredietinstellingen dit aanbod ter kennis brengen van alle particuliere beleggers onder hun cliënteel via de communicatiekanalen die zij gewoonlijk gebruiken voor het promoten van hun gelijkaardige producten.

Indien het aanbod van kasbonnen of het via termijndeposito's aangetrokken bedrag begrensd wordt tot een maximumbedrag, moeten de kredietinstellingen bijkomend een van de hierna volgende voorwaarden in acht nemen.

Naar keuze van de kredietinstelling, moet ofwel een tranche van minimum 60% worden voorbehouden voor particuliere beleggers, ofwel mag er gedurende minimum de eerste twee derden van de inschrijvingsperiode, met als absoluut minimum vijf werkdagen, uitsluitend door particuliere beleggers worden ingeschreven op de kasbonnen of termijndeposito's.

Gevolg gevend aan de opmerking van de Raad van State werd in artikel 1 ook een definitie opgenomen van werkdag.

Art. 2.Opdat de verzekeringsovereenkomsten voldoende toegankelijk zouden zijn voor particuliere beleggers, moeten verzekeringsondernemingen hun aanbod van verzekeringsovereenkomsten openstellen voor alle particuliere beleggers, ongeacht of deze bij hen cliënt zijn of niet.

Daarnaast moeten de verzekeringsondernemingen dit aanbod ter kennis brengen van alle particuliere beleggers onder hun cliënteel via de communicatiekanalen die zij gewoonlijk gebruiken voor het promoten van hun gelijkaardige producten.

Indien het aanbod van verzekeringsovereenkomsten begrensd wordt tot een maximumbedrag, moeten de verzekeringsondernemingen bijkomend een van de hierna volgende voorwaarden in acht nemen.

Naar keuze van de verzekeringsonderneming, moet ofwel een tranche van minimum 60% worden voorbehouden voor particuliere beleggers, ofwel mag er gedurende minimum de eerste twee derden van de inschrijvingsperiode, met als absoluut minimum vijf werkdagen, uitsluitend door particuliere beleggers worden ingeschreven op de verzekeringsovereenkomsten.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari 2014.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Economie en Consumenten, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, K. GEENS

Raad van State, afdeling Wetgeving advies 55.087/2 van 17 februari 2014 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot bepaling van de voorwaarden van toegankelijkheid voor particuliere beleggers in de zin van artikel 4, derde lid, g, artikel 4, vierde lid, f, en artikel 5, eerste lid, h, van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen', Op 20 januari 2014 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot bepaling van de voorwaarden van toegankelijkheid voor particuliere beleggers in de zin van artikel 4, derde lid, g, artikel 4, vierde lid, f, en artikel 5, eerste lid, h, van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 17 februari 2014. De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, staatsraad, voorzitter, Martine Baguet en Luc Detroux, staatsraden, Yves De Cordt en Marianne Dony, assessoren, en Anne-Catherine Van Geersdaele, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Jean-Luc Paquet, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Vandernoot .

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 17 februari 2014.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Onderzoek van het ontwerp 1. Op het einde van punt 2 van het eerste lid van de artikelen 2 en 3 wordt het begrip "werkdagen" gebezigd, dat geen algemeen aanvaarde juridische betekenis heeft.In artikel 1 moet dat begrip dus worden gedefinieerd, ofwel moeten alle termijnen in "dagen" worden uitgedrukt in plaats van in "werkdagen" en moet worden gepreciseerd dat de termijn die op een zaterdag, op een zondag of op een wettelijke feestdag afloopt, verlengd wordt tot de volgende werkdag. (1) 2. De wet van 26 december 2013 `houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen' is overeenkomstig artikel 29, eerste lid, ervan, op 1 januari 2014 in werking getreden. Bijgevolg moeten de woorden "treedt in werking op dezelfde dag als de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen", in artikel 4 van het ontwerp, worden vervangen door de woorden "heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014".

De griffier Anne-Catherine Van Geersdaele De voorzitter Pierre Vandernoot _______ Nota (1) Dat begrip "werkdag" duidt in die context op een dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is.Zie bijvoorbeeld artikel 84, § 2, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State: "De werkdag is de dag die noch een zaterdag, noch een zondag, noch een feestdag is. De termijnen gaan in op de eerste werkdag na die van de inschrijving op de rol. De vervaldag is in de termijn begrepen.

Is die dag geen werkdag, dan verstrijkt de termijn op de eerstvolgende werkdag".

28 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van toegankelijkheid voor particuliere beleggers in de zin van artikel 4, derde lid, g, artikel 4, vierde lid, f, en artikel 5, eerste lid, h, van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen, artikel 4, zesde lid en artikel 5, derde lid;

Gelet op het advies 55.087/2 van de Raad van State, gegeven op 17 februari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de FSMA, gegeven op 7 januari 2014;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten en de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° de wet: de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen.2° werkdag: een dag die noch een zaterdag, noch een zondag, en noch een feestdag is. HOOFDSTUK II. - Voorwaarden

Art. 2.De kasbonnen en termijndeposito's zijn voldoende toegankelijk voor particuliere beleggers in de zin van respectievelijk artikel 4, derde lid, g, en artikel 4, vierde lid, f, van de wet, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1. het aanbod staat open voor alle particuliere beleggers en wordt ter kennis gebracht van alle particuliere beleggers die cliënt zijn bij de kredietinstelling via de communicatiekanalen die zij gewoonlijk gebruikt voor het promoten van haar gelijkaardige producten;2. indien het aanbod van kasbonnen of het via termijndeposito's aangetrokken bedrag begrensd wordt tot een maximumbedrag, moet de kredietinstelling er daarenboven op toezien dat een tranche van minimum 60 % van dat bedrag wordt voorbehouden aan de particuliere beleggers, of, naar keuze van de kredietinstelling, dat er gedurende minimum de eerste twee derden van de inschrijvingsperiode, met als absoluut minimum vijf werkdagen, uitsluitend door particuliere beleggers wordt ingeschreven op de kasbonnen of termijndeposito's. De kredietinstellingen maken melding van de gekozen optie in de documenten bedoeld in artikel 8 van de wet.

Art. 3.De verzekeringsovereenkomsten zijn voldoende toegankelijk voor particuliere beleggers in de zin van artikel 5, eerste lid, h, van de wet, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan : 1. het aanbod staat open voor alle particuliere beleggers en wordt ter kennis gebracht van alle particuliere beleggers die cliënt zijn bij de verzekeringsondernemingen via de communicatiekanalen die zij gewoonlijk gebruikt voor het promoten van haar gelijkaardige producten;2. indien het aanbod van verzekeringsovereenkomsten begrensd wordt tot een maximumbedrag, moet de verzekeringsonderneming er daarenboven op toezien dat een tranche van minimum 60 % van dat bedrag wordt voorbehouden aan de particuliere beleggers, of, naar keuze van de verzekeringsonderneming, dat er gedurende minimum de eerste twee derden van de inschrijvingsperiode, met als absoluut minimum vijf werkdagen, uitsluitend door particuliere beleggers wordt ingeschreven op de verzekeringsovereenkomsten. De verzekeringsondernemingen maken melding van de gekozen optie in de documenten bedoeld in artikel 8.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari 2014.

Art. 5.De minister bevoegd voor Economie en Consumenten en de minister bevoegd voor Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie en Consumenten, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, K. GEENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^