Koninklijk Besluit van 28 februari 2014
gepubliceerd op 31 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoemingen bij de Commissie van Advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2014018098
pub.
31/03/2014
prom.
28/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit houdende benoemingen bij de Commissie van Advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, artikel 12bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 1 mei 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, de artikelen 122, § 2 en 128;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 januari 2008 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 maart 2008, 1 oktober 2008, 1 maart 2009, 11 mei 2009, 21 augustus 2009, 10 januari 2010, 5 december 2010, 7 oktober 2011, 20 januari 2012, 18 oktober 2012 en 18 april 2013;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt benoemd tot voorzitter van de commissie van advies, bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik : de heer Van de Merckt, F. Tot plaatsvervangend voorzitter : de heer Marechal, L.

Art. 2.Worden benoemd respectivelijk tot werkend lid en tot plaatsvervangend lid van de commissie van advies, bedoeld in artikel 1 van dit besluit : 1° als personeelslid dat behoort tot het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering : - werkend lid : Mevr.D'Haeze, N.; - plaatsvervangend lid : Mevr. Antonissen, Y.; 2° als personeelslid dat behoort tot het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten : - werkende leden : Mevr.Froidbise, K.; Mevr. Wuyts, M.; - plaatsvervangende leden : Mevr. Planchon, C.; de heer Van Linden, W.; 3° als personeelslid dat behoort tot het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid : - werkend lid : de heer De Beer, J.; - plaatsvervangend lid : Mevr. Waeterloos G.; 4° als personeelslid dat behoort tot het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie : - werkend lid : de heer Roels, S.; - plaatsvervangend lid : de heer Koenen, F.; 5° als fabrikanten, invoerders, uitvoerders of groothandelaars in geneesmiddelen, die de verschillen beroepswerkzaamheden vertegenwoordigen : - werkende leden : Mevr.Adriaensen, A.; de heer Cornely, M-H.; de heer Eykens, J.; Mevr. Goossens, M.; de heer Persoons, D.; de heer Van Nueten, E.; - plaatsvervangende leden : Mevr. Devriese, E.; Mevr. Lambot N.; Mevr.

Leirs, C.; Mevr. Deceuninck, S.; de heer Janssen, J.; de heer Terryn, S.; 6° als bevoegde personen zoals bedoeld in artickel 84 van titel VI van Deel I of in artikel 211 van Titel VI van Deel II : - werkende leden : de heer De Greef, B.; Mevr. De Turck, K.; - plaatsvervangende leden : Mevr. Verschaeren, J.; Mevr. Willaert, M.; 7° als apothekers van een voor het publiek opengestelde apotheek : - werkende leden : de heer Elsen, C.; Mevr. Verstuyft, E.; - plaatsvervangende leden : de heer Ronlez, C.; de heer Perdieus, P.; 8° als ziekenhuisapothekers : - werkende leden : Mevr.Anckaert, F.; de heer Willems, L.; - plaatsvervangende leden : Mevr. Lorent, S.; Mevr. Verhelle, K.; 9° als personen die bijzonder ervaren zijn in de fabricage en de bereiding van sera en vaccins : - werkende leden : de heer Gerard, H.; de heer Tesolin, L.; - plaatsvervangende leden : Mevr. Van Hooland, T.; de heer Serreyn, P-J.; 10° als directeur van een erkend laboratorium : - werkend lid : Mevr.Sarre, S.; - plaatsvervangend lid : Mevr. Fontaine, V.; 11° als personeelslid dat behoort tot de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie : - werkende leden : de heer Feyaerts, J-P.; mevr. Hoyaux, D.; - plaatsvervangende leden : Mevr. Chaubiron, M-H.; de heer Willems, P.

Art. 3.Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^