Koninklijk Besluit van 28 februari 2014
gepubliceerd op 08 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, §§ 1, b), en 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor gene

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022172
pub.
08/05/2014
prom.
28/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, §§ 1, b), en 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005, 27 december 2005, 27 december 2012 en 19 maart 2013, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 7 mei 2013;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 7 mei 2013;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 3 juni 2013;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 17 juli 2013;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 22 juli 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 oktober 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 19 december 2013;

Gelet op advies 55.017/2 van de Raad van State, gegeven op 5 februari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 20 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 augustus 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, b) : a) wordt de verstrekking 471332-471343 opgeheven;b) wordt de volgende toepassingsregel na de verstrekking 471354-471365 ingevoegd : "De verzekering vergoedt de meting van de diffusiecapaciteit niet, die voor de follow-up van een stabiele astma wordt verricht, behalve als er in het dossier sprake is van : 1.ofwel een vermoeden van concomitante chronische obstructieve broncho-pneumopathie (zoals bij rokers, progressieve achteruitgang van de longfunctie, alfa-1-antitrypsinedeficiëntie, bronchiëctasie); 2. ofwel tekenen van een concomitante ziekte zoals crepitaties, een ontsteking, een onverklaarde hypoxemie, een infiltraat aangetoond door beeldvorming, een geassocieerde immunologische aandoening, een restrictief of irreversibel bestanddeel van het obstructiesyndroom, een pulmonale hypertensie."; c) wordt de volgende toepassingsregel na de verstrekking 471376-471380 ingevoegd : "De verzekering vergoedt de meting van de resistentie niet, die voor de follow-up van een chronische obstructieve bronchopneumopathie wordt verricht, behalve als er in het dossier sprake is van : 1.ofwel een vermoeden van concomitant astma (antecedenten, allergie, reversibiliteit, niet-rokers, alfa-1-antitrypsinedeficiëntie); 2. ofwel een ziekte van de centrale luchtwegen."; d) worden in de tweede toepassingsregel die volgt op de verstrekking 471855-471866 de rangnummers "471332-471343" opgeheven;2° in § 2, onder de bepaling A, in de bepaling onder 4, eerste streepje, worden de rangnummers "471332-471343" opgeheven.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^