Koninklijk Besluit van 28 januari 2003
gepubliceerd op 14 februari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 1996 houdende oprichting en vereenvoudiging, in de griffies en parketten bij de hoven en rechtbanken, van de loopbaan van de graden waarvoor een bijzondere beroepsbekwaamheid is vere

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002010097
pub.
14/02/2003
prom.
28/01/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 JANUARI 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 1996 houdende oprichting en vereenvoudiging, in de griffies en parketten bij de hoven en rechtbanken, van de loopbaan van de graden waarvoor een bijzondere beroepsbekwaamheid is vereist en tot vaststelling van de bezoldigingsregeling ervan en tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de griffies en parketten bij de hoven en rechtbanken en van de attachés in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op artikel 185, eerste lid, gewijzigd bij de wetten van 15 juli 1970 en 17 februari 1997, en op artikel 380, gewijzigd bij de wetten van 17 februari 1997 en 13 april 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 1996 houdende oprichting en vereenvoudiging, in de griffies en parketten bij de hoven en rechtbanken, van de loopbaan van de graden waarvoor een bijzondere beroepsbekwaamheid is vereist en tot vaststelling van de bezoldigingsregeling ervan en tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de griffies en parketten bij de hoven en rechtbanken en van de attachés in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 april 1997 en 4 december 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 juli 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 20 september 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 25 oktober 2002;

Gelet op het protocol nr. 125/1 van 21 juni 2002 van het gemeenchappelijk Comité voor alle overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 242 houdende de besluiten van de onderhandelingen van Sectorcomité III - Justitie, op datum van 25 november 2002;

Gelet op de wetten van de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de hervorming van de loopbanen van het federaal administratief openbaar ambt van de niveaus 4 tot 2 + een van de aspecten van het intersectoraal akkoord 2001-2002 insluit;

Overwegende dat de voorziene maatregelen in de loop van het jaar 2002 in werking treden;

Overwegende dat de diensten die de wedden moeten uitbetalen dan ook in staat moeten gesteld worden zo snel mogelijk te beschikken over de nieuwe aangepaste weddenschalen;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting en van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 11 van het koninklijk besluit van 19 maart 1996 houdende oprichting en vereenvoudiging, in de griffies en parketten bij de hoven en rechtbanken, van de loopbaan van de graden waarvoor een bijzondere beroepsbekwaamheid is vereist en tot vaststelling van de bezoldigingsregeling ervan en tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de griffies en parketten bij de hoven en rechtbanken en van de attachés in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie, wordt aangevuld met het volgende lid : « Aan elke graad bedoeld in dit hoofdstuk worden één of meer weddenschalen verbonden, die voorkomen in de bijlage II die bij dit besluit is gevoegd. De schaal wordt aangeduid door het nummer dat boven de schaal is geplaatst. »

Art. 2.Artikel 29, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009344 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 1996 houdende oprichting en vereenvoudiging, in de griffies en parketten bij de hoven en rechtbanken, van de loopbaan van de graden waarvoor een bijzondere beroepsbekwaamheid is vere sluiten, wordt vervangen als volgt : 1° vanaf 1 januari 2002 : « Het personeelslid benoemd tot de graad van vertaler en in dienst op datum van de inwerkingtreding van artikel 14 van dit besluit behoudt het voordeel van de weddeschaal 23/2, in euro uitgedrukt als volgt : 16.816,66 - 25.284,29 3/1 x 264,66 2/2 x 352,81 2/2 x 705,58 9/2 x 617,43 » 1° vanaf 1 december 2002 : « Het personeelslid benoemd tot de graad van vertaler en in dienst op datum van de inwerkingtreding van artikel 14 van dit besluit behoudt het voordeel van de weddeschaal 23/2, in euro uitgedrukt als volgt : 16.984,83 - 25.537,21 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61 »

Art. 3.Artikel 34 van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt : « Het personeelslid benoemd tot de graad van eerstaanwezend administratief agent, voorheen bekleed met de geschrapte graad van hoofdtelefonist(e) en in dienst op datum van de inwerkingtreding van dit besluit behoudt het voordeel van de volgende bijzondere weddenschaal : 13.661,98 - 15.906,70 3/1 x 108,72 2/2 x 151,28 10/2 x 161,60 »

Art. 4.Artikel 35 van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt : « Het personeelslid benoemd tot de graad van geschoold arbeider, voorheen bekleed met de geschrapte graad van eerste vakman A en in dienst op datum van de inwerkingtreding van dit besluit behoudt het voordeel van de volgende bijzondere weddenschaal : 13.661,98 - 15.906,70 3/1 x 108,72 2/2 x 151,28 10/2 x 161,60 »

Art. 5.In artikel 36, § 1er, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003562 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Justitie type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003549 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van de Eerste Minister type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003552 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking sluiten, wordt de eerste onderafdeling vervangen als volgt : « - autobestuurder-mecanicien : 12.750,98 - 14.828,18 3/1 x 109,82 2/2 x 109,82 10/2 x 152,81 »

Art. 6.Bijlage A bij dit besluit wordt aan hetzelfde besluit toegevoegd als bijlage II. Bijlage II bedoeld in het vorige lid wordt vervangen door bijlage B bij dit besluit, vanaf 1 december 2002.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Art. 8.Onze Minister van Begroting en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 januari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

Bijlage A van het koninklijk besluit van 28 januari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 1996 houdende oprichting en vereenvoudiging, in de griffies en parketten bij de hoven en rechtbanken, van de loopbaan van de graden waarvoor een bijzondere beroepsbekwaamheid is vereist en tot vaststelling van de bezoldigingsregeling ervan en tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de griffies en parketten bij de hoven en rechtbanken en van de attachés in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie Annexe II - Bijlage II Niveau 4 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 3 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 2 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 2 + Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 28 januari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 1996 houdende oprichting en vereenvoudiging, in de griffies en parketten bij de hoven en rechtbanken, van de loopbaan van de graden waarvoor een bijzondere beroepsbekwaamheid is vereist en tot vaststelling van de bezoldigingsregeling ervan en tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de griffies en parketten bij de hoven en rechtbanken en van de attachés in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

Bijlage B van het koninklijk besluit van 28 januari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 1996 houdende oprichting en vereenvoudiging, in de griffies en parketten bij de hoven en rechtbanken, van de loopbaan van de graden waarvoor een bijzondere beroepsbekwaamheid is vereist en tot vaststelling van de bezoldigingsregeling ervan en tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de griffies en parketten bij de hoven en rechtbanken en van de attachés in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie Annexe II - Bijlage II Niveau 4 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 3 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 2 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 2 + Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Niveau 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 28 januari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 1996 houdende oprichting en vereenvoudiging, in de griffies en parketten bij de hoven en rechtbanken, van de loopbaan van de graden waarvoor een bijzondere beroepsbekwaamheid is vereist en tot vaststelling van de bezoldigingsregeling ervan en tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de griffies en parketten bij de hoven en rechtbanken en van de attachés in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^