Koninklijk Besluit van 28 januari 2013
gepubliceerd op 12 februari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2013015032
pub.
12/02/2013
prom.
28/01/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43ter, § 4 en § 8 ingevoegd bij de wet van 12 juni 2002, en laatst gewijzigd bij de wetten van 27 december 2004, 20 juli 2005 en 4 april 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 oktober 2002 en 7 februari 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 september 2005 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juli 2006 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op het personeelsplan 2012 van het hoofdbestuur dat op 28 augustus 2012 door de bevoegde autoriteiten werd goedgekeurd;

Gelet op het advies n° 44.119/I/PF van de Vaste Commissie voor taaltoezicht gegeven tijdens de zitting van 18 januari 2013;

Overwegende dat is voldaan aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van voorvermelde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De betrekkingen in elke trap van de hiërarchie die in het personeelsplan van het hoofdbestuur zijn opgenomen, worden verdeeld tussen het Franse en het Nederlandse taalkader van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking volgens de tabel die gevoegd is bij dit besluit.

Degré de la hiérarchie

Cadre français

Cadre néerlandais

Trappen van de hiérarchie

Franse kader

Nederlandse kader

Pourcentage d'emplois

Pourcentage d'emplois

Percentage betrekkingen

Percentage betrekkingen

1

50 %

50 %

1

50 %

50 %

2

50 %

50 %

2

50 %

50 %

3

50 %

50 %

3

50 %

50 %

4

50 %

50 %

4

50 %

50 %

5

50 %

50 %

5

50 %

50 %


Art. 2.Het koninklijk besluit van 14 juli 2006 tot vaststelling van de taalkaders van het hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsamenwerking wordt opgeheven;

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 januari 2013.

Art. 4.Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 januari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^