Koninklijk Besluit van 28 januari 2015
gepubliceerd op 30 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot oprichting van de Nationale Veiligheidsraad

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2015200479
pub.
30/01/2015
prom.
28/01/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit tot oprichting van de Nationale Veiligheidsraad


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 juni 1996 houdende oprichting van een Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid;

Gelet op artikel 8, § 1, 3°, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, waarbij vrijstelling wordt verleend omwille van het formeel karakter van dit besluit;

Op de voordracht van de Eerste Minister en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de schoot van de Regering wordt een Nationale Veiligheidsraad opgericht.

Art. 2.De Raad wordt voorgezeten door de Eerste Minister en bestaat bovendien uit de Ministers die Justitie, Landsverdediging, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken binnen hun bevoegdheid hebben, en de Vice-Eerste Ministers die geen van deze bevoegdheden hebben.

De Regeringsleden die geen deel uitmaken van de Raad kunnen door de Eerste Minister worden uitgenodigd eraan deel te nemen voor het onderzoek van zaken die hen in het bijzonder aanbelangen.

De administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat, de chef van de Algemene Dienst inlichting en veiligheid, de commissaris-generaal van de Federale Politie, de directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, de voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, een vertegenwoordiger van het College van procureurs-generaal en de federale procureur wonen de vergaderingen van de Raad bij wanneer de agenda hun aanwezigheid vereist.

Art. 3.De Raad bepaalt het algemeen inlichtingen- en veiligheidsbeleid, verzekert zijn coördinatie en bepaalt de prioriteiten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De Raad is eveneens bevoegd voor de coördinatie van de strijd tegen de financiering van het terrorisme en de verspreiding van massavernietigingswapens.

De Raad bepaalt bovendien het beleid inzake de bescherming van gevoelige informatie.

Art. 4.De Raad vergadert na bijeenroeping door de Eerste Minister, die de agenda vaststelt.

Art. 5.Het secretariaat van de Raad wordt door de Eerste Minister georganiseerd.

Art. 6.Het koninklijk besluit van 21 juni 1996 houdende oprichting van een Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 juli 2013, wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 8.De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 januari 2015.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Ch. MICHEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^