Koninklijk Besluit van 28 juli 2011
gepubliceerd op 11 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp k

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011024221
pub.
11/08/2011
prom.
28/07/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 JULI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967, artikel 35novies, § 1, 4°, ingevoegd bij wet van 29 april 1996, en gewijzigd bij wet van 24 november 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, artikel 6;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 8 juni 2011;

Gelet op het advies 49.896/3 van de Raad van State, gegeven op 11 juli 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, en van de Minister van Ambtenarenzaken en van Overheidsbedrijven, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt met een vierde lid aangevuld, luidende als volgt : "De bekendmaking en de mededeling van de resultaten gebeuren binnen de acht werkdagen na de verbetering van het vergelijkend examen, en ten laatste op 31 december van het jaar van het vergelijkend examen."

Art. 2.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken, de Minister bevoegd voor Volksgezondheid en de Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken zijn, elk voor wat hen betreft, met de tenuitvoerlegging van dit besluit belast.

Gegeven te Brussel, 28 juli 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Mevr. I. VERVOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^