Koninklijk Besluit van 28 juni 2001
gepubliceerd op 30 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022448
pub.
30/06/2001
prom.
28/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 JUNI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, inzonderheid op artikel 6, §§ 1 en 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 maart 1990, inzonderheid op artikel 4, eerste lid, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 19 oktober 1988, 17 november 1989 en 20 november 1990;

Gelet op het advies van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap, gegeven op 13 juni 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 juni 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 19 juni 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat beslist werd de inkomensvervangende tegemoetkoming op 1 juli 2001 te verhogen met 2 %, en dat derhalve onmiddellijk de nodige maatregelen genomen moeten worden om deze verhoging tijdig toe te passen.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 oktober 1988, 17 november 1989, 5 maart 1990 en 20 november 1990 worden de getallen « 266 089 », « 199 565 » en « 133 056 » op 1 juli 2001 respectievelijk vervangen door de getallen « 6 728,10 EUR », « 5 046,02 EUR » en « 3 364,31 EUR ».

Art. 2.Voor de periode van 1 juli 2001 tot 31 december 2001 gelden in de plaats van de bedragen « 6 728,10 EUR », « 5 046,02 EUR » en « 3 364, 31 EUR », vermeld in artikel 1, de bedragen van « 271 411 BEF », « 203 556 BEF » en « 135 716 BEF. ».

Art. 3.De bepaling van artikel 1 wordt van ambtswege toegepast : 1° op de personen die op 30 juni 2001 werkelijk een inkomensvervangende tegemoetkoming genieten;2° op de personen wier recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming nog niet bij een administratieve beslissing is vastgesteld op 30 juni 2001.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2001.

Art. 5.Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 juni 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^