Koninklijk Besluit van 28 juni 2017
gepubliceerd op 30 juni 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2006 tot uitvoering van artikel 44/1, lid 5, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt met het oog op de doorzending van bepaalde gegevens aan DE POST en houdende de administ

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017012870
pub.
30/06/2017
prom.
28/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012870

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


28 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2006 tot uitvoering van artikel 44/1, lid 5, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt met het oog op de doorzending van bepaalde gegevens aan DE POST en houdende de administratieve behandeling van de onmiddellijke inningen voorgesteld door de politiediensten


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, wijzigt het koninklijk besluit van 14 maart 2006 tot uitvoering van artikel 44/1, lid 5, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt met het oog op de doorzending van bepaalde gegevens aan bpost en houdende de administratieve behandeling van de onmiddellijke inningen voorgesteld door de politiediensten.

Dit koninklijk besluit moet worden aangepast om de volgende redenen : 1. De omzetting van de Richtlijn (EU) 2015/413 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheids-gerelateerde verkeersovertredingen. Deze Richtlijn beoogt een verbetering van de verkeersveiligheid. Een consequente toepassing van sancties voor in de EU begane verkeersovertredingen is daarbij een belangrijk onderdeel.

Echter, bij gebrek aan passende procedures, worden sancties in de vorm van geldboetes vaak niet toegepast wanneer die overtredingen worden begaan met een voertuig dat is ingeschreven in een andere lidstaat dan die waar de overtreding heeft plaatsgevonden.

Bijgevolg is het de bedoeling dat de lidstaten elkaar toegang verlenen tot hun gegevens uit kentekenregisters teneinde de uitwisseling van informatie te versnellen en de van kracht zijnde procedures sneller te laten verlopen.

Een doeltreffendere uitwisseling van deze gegevens uit kentekenregisters, die de identificatie van personen die ervan worden verdacht een verkeersovertreding te hebben begaan, gemakkelijker moet maken, kan het ontradende effect verhogen.

De Richtlijn schrijft voor dat een informatiebrief wordt verzonden aan de overtreder. Deze is opgesteld in de taal van de inschrijvingsdocumenten of anders in een officiële taal van de lidstaat. De informatiebrief zal ook aangeven hoe de betaling moet gebeuren. De mogelijke betaalmiddelen (overschrijving, kredietkaart, andere) worden uitgebreid teneinde een vlotte betaling, ook internationaal, mogelijk te maken.

Om deze informatiestroom vlotter te laten verlopen, zal de procedure voor de inning van verkeersboetes vereenvoudigd worden, door de aanpassing van onder andere de volgende punten : o Versturen van de brieven door de politieparketten (in plaats van de geïntegreerde politie) o Verdere automatisering van het beheer van de dossiers o Outsourcing van een deel van de taken van het politieparket naar een callcenter en een back office van bpost o Website voor het beheer van informatie en de betaling van de verkeersboetes 2. De uitvoering van het koninklijk besluit van 1 september 2016 dat het zesde beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht bpost goedkeurt. Overeenkomstig artikel 35 (i) van het zesde beheerscontract tussen de Staat en bpost, moet bpost instaan voor de administratieve en financiële behandeling van boetes op grond van de modaliteiten bepaald in een uitdiepingsovereenkomst tussen de bpost en de Staat. Bij de inwerkingtreding van het zesde beheerscontract was de uitdiepingsovereenkomst van 29 maart 2006 van toepassing. Die uitdiepingsovereenkomst werd afgesloten naar aanleiding van de beslissing van de regering om de betaling van de onmiddellijke inningen door middel van boetezegels af te schaffen en te vervangen door een betaling met overschrijving.

Om zoveel mogelijk administratieve lasten weg te nemen bij de politiediensten, werd bpost door de uitdiepingsovereenkomst van 29 maart 2006 belast met het ter beschikking stellen van een dienstenplatform aan de politiediensten met het oog op de administratieve behandeling van de door de diverse politiediensten voorgestelde onmiddellijke inningen.

Teneinde de geautomatiseerde informatieoverdracht tussen de politiediensten en bpost mogelijk te maken en zo uitvoering te verlenen aan artikel 44/11/11 (voorheen artikel 44/1, lid 5) van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, werd het koninklijk besluit van 14 maart 2006 tot uitvoering van artikel 44/1, lid 5, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt met het oog op de doorzending van bepaalde gegevens aan bpost en houdende de administratieve behandeling van de onmiddellijke inningen voorgesteld door de politiediensten hiertoe goedgekeurd.

Gezien de recente technologische ontwikkelingen en de wil van de Belgische staat om een optimaal beheer van de financiële middelen te waarborgen, overweegt de Staat om extra taken aan bpost toe te vertrouwen in het kader van de administratieve en financiële behandeling van de boetes.

Er moet worden vastgesteld dat het voornoemde koninklijk besluit van 14 maart 2006 geen rekening houdt met die nieuwe taken. Bovendien werden een aantal inconsistenties vastgesteld wat betreft de titel van voornoemd koninklijk besluit en de commerciële aanduiding van bpost.

Dit koninklijk besluit komt tegemoet aan de noodzaak om de teksten aan te passen aan de nieuwe juridische en technische realiteit en aan de nieuwe aan bpost toevertrouwde taken door het bijwerken van de teksten en het wegwerken van de hierboven vermelde inconsistenties.

Commentaar bij de artikelen Artikel 1.

Dit artikel behoeft geen commentaar.

Artikel 2.

Dit artikel behoeft geen commentaar.

Artikel 3.

De toekomstige informaticastructuur voor de verwerking van verkeersboetes zal worden uitgevoerd in drie verschillende entiteiten, namelijk : de geïntegreerde politie, de FOD Justitie en bpost. Daarom is het aangewezen om de term ""informaticasysteem van de politie" te wijzigen in de algemene term "informaticasysteem".

Artikel 4.

Dit artikel bepaalt welke gegevens aan bpost mogen worden doorgezonden.

Het betreft gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële en administratieve behandeling van verkeersboetes.

De uitbreiding van de toegang tot bepaalde gegevens is immers vereist door de implementatie van de Europese Richtlijn en de nieuwe vereenvoudigde procedure voor het beheer van verkeersboetes.

De volgorde van de gegevens werd herzien en afgestemd op de logica van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer. 1. Notitienummer : Het notitienummer moet worden meegedeeld opdat bpost een overschrijvingsformulier met een gestructureerde mededeling kan verbinden aan één bepaald dossier.De datum van het proces-verbaal maakt het mogelijk voor de overtreder om de uitnodiging tot betaling te koppelen aan het proces-verbaal. 2. Naam, voornaam en woon- of verblijfplaats van de overtreder (natuurlijke persoon) - benaming, rechtsvorm en maatschappelijke zetel (rechtspersoon) : De naam, de voornaam en de woon- of verblijfplaats van de overtreder, of indien het gaat om een rechtspersoon, de benaming, de rechtsvorm en de maatschappelijke zetel van, indien van toepassing, de houder van de nummerplaat of de burgerlijk aansprakelijke partij moet worden meegedeeld met het oog op de verzending naar de overtreder.Dit is naargelang van het geval de overtreder zelf, de houder van de kentekenplaat of de burgerlijk aansprakelijke partij. 3. Identiteit van de bestuurder van het voertuig : De identiteit van de bestuurder van het voertuig; - het rijksregisternummer; - het ondernemingsnummer of het nummer van de vestigingseenheid van de Kruispuntbank van Ondernemingen; kunnen door de eigenaar van het voertuig aan de politie of aan het parket worden meegedeeld.

Het rijksregisternummer wordt niet meegedeeld aan andere landen. 4. De identificatiegegevens van het voertuig, inzonderheid de kentekenplaat en het type voertuig, moeten worden meegedeeld omdat de leasingmaatschappijen, verhuurmaatschappijen of de garagisten, wanneer zij de uitnodiging tot betaling ontvangen, deze gegevens nodig hebben om na te gaan wie op het ogenblik van de overtreding met het voertuig reed dat aan een andere persoon ter beschikking werd gesteld.5. Enkele elementen komen voort uit het nieuwe koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer, waar de verschillende (mogelijke) elementen van de informatiebrief zijn opgenomen.Dit om een zekere coherentie tussen de verschillende wetten te behouden.

Het betreft de volgende elementen : - de aard van de overtreding of overtredingen; - de plaats, datum en tijdstip waarop de inbreuk werd vastgesteld; - de aanwezige verkeerstekens op de dag van de feiten; - het opschrift van de wettelijke of reglementaire teksten die de geschonden bepalingen bevatten; - het bedrag van de onmiddellijke inning; - informatie betreffende de apparatuur waarmee de overtreding is vastgesteld; - de referentie voor de betaling; - het rekeningnummer van de bestemmeling;

Deze moeten worden gecommuniceerd omdat ze moeten worden opgenomen in de brief die aan de overtreder wordt gestuurd, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer. 6. Coördinaten van de politiedienst : De coördinaten van de politiezone of van de dienst van de federale politie moeten worden meegedeeld omdat er een terugkoppeling van de gegevens moet gebeuren naar de geïntegreerde politie. Het callcenter zal die informatie desgevallend aan de overtreder kunnen meedelen. 7. Coördinaten van het parket : De coördinaten van het betrokken parket moeten worden meegedeeld omdat het callcenter die informatie desgevallend aan de overtreder zal kunnen meedelen.8. Stand van het dossier : De gegevens inzake de stand van het dossier moeten worden meegedeeld opdat de website of het callcenter de overtreder erover kan inlichten of een betaling nog mogelijk is. De gegevens inzake de stand van het dossier zijn noodzakelijk opdat het callcenter correcte informatie kan verstrekken. 9. Systeemnummer : Het systeemnummer moet worden meegedeeld opdat de unieke identificatie van een boete bij de behandeling ervan wordt gewaarborgd.10. Rekeningnummer van de opdrachtgever en zijn coördinaten : De rekening van de opdrachtgever moet worden meegedeeld opdat het callcenter een eventuele vraag over een betalingsprobleem kan behandelen, inzonderheid indien de boetes niet door de overtreder zelf maar bijvoorbeeld door een familielid worden betaald. De coördinaten zijn noodzakelijk om het versturen van brieven mogelijk te maken aan de hand waarvan informatie kan worden verkregen over het onderwerp van de betaling.

Artikel 5.

De Staat wenst het outsourcingsproces van de ondersteuning bij de invordering van de verkeersboetes te verbeteren. bpost is reeds belast met het printen van de onmiddellijke inningen en de follow-up van de betalingen in het kader van de opdrachten van openbare dienst die krachtens het beheerscontract aan bpost werden toevertrouwd.

Gezien dit om een nieuwe procedure gaat, wordt er verwacht dat er vele mensen met vragen zullen zitten. Om de politieparketten te ontlasten, is er beslist dat bpost ook een taak zal vervullen bij het verschaffen van de gewenste informatie, door over te gaan tot het oprichten van een callcenter.

De aard van de oproepen die zullen worden behandeld door dit callcenter zijn gesprekken met overtreders, voor vragen met betrekking tot de betaling van boetes en de te volgen procedure bij betwisting.

De back office zal ook toelaten om bepaalde documenten in te scannen en te archiveren en de informatie in elektronisch formaat door te zenden aan het betrokken politieparket.

Het doel van de website is (i) het vergemakkelijken van de inning van verkeersboetes bij de overtreders, (ii) het beantwoorden van de eventuele administratieve en financiële vragen van overtreders en (iii) het downloaden van een formulier dat kan worden gebruikt bij een betwisting of voor de aanduiding van de bestuurder door dit af te printen en per post terug te zenden naar de betrokken diensten. Deze site zal er voornamelijk voor zorgen dat overtreders sneller hun boetes zullen kunnen betalen.

De bepaling onder 4° voorziet dat bpost herhaaldelijk een gedetailleerd rapport verschaft aan de politiediensten en de FOD Justitie.

Artikel 6.

Door deze wijziging wordt er tegemoet gekomen aan een opmerking van de Privacycommissie, inzake de verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens.

Artikel 7.

Dit artikel behoeft geen commentaar.

Artikel 8.

Dit artikel behoeft geen commentaar.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Post, A. DE CROO

28 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2006 tot uitvoering van artikel 44/1, lid 5, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt met het oog op de doorzending van bepaalde gegevens aan DE POST en houdende de administratieve behandeling van de onmiddellijke inningen voorgesteld door de politiediensten FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, artikel 44/11/11, ingevoegd bij wet van 18 maart 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 maart 2006 tot uitvoering van artikel 44/1, lid 5, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt met het oog op de doorzending van bepaalde gegevens aan DE POST en houdende de administratieve behandeling van de onmiddellijke inningen voorgesteld door de politiediensten;

Gelet op de adviezen nr. 52/2014 van 3 september 2014 en nr. 31/2017 van 14 juni 2017 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Gelet op de geïntegreerde impactanalyse, uitgevoerd op basis van artikel 6 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 oktober 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 16 februari 2017;

Gelet op het advies 61.146/2 van de Raad van State, gegeven op 10 april 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opschrift van het koninklijk besluit van 14 maart 2006 tot uitvoering van artikel 44/1, lid 5, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt met het oog op de doorzending van bepaalde gegevens aan DE POST en houdende de administratieve behandeling van de onmiddellijke inningen voorgesteld door de politiediensten, wordt vervangen als volgt : "Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 44/11/11 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt met het oog op de doorzending van bepaalde gegevens aan bpost en houdende de administratieve behandeling van de onmiddellijke inningen"

Art. 2.In hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "DE POST" telkens vervangen door het woord "bpost".

Art. 3.In artikel 1 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "via het informaticasysteem van de federale politie" vervangen door de woorden "via het informaticasysteem van de bevoegde overheden".

Art. 4.Artikel 2 van hetzelfde koninklijk besluit wordt vervangen als volgt : "De volgende gegevens kunnen worden meegedeeld aan bpost : - het notitienummer en de datum van het proces-verbaal; - de naam, voornaam en de woon- of verblijfplaats van de overtreder, of indien het gaat om een rechtspersoon, de benaming, rechtsvorm en maatschappelijke zetel, of desgevallend van de houder van de kentekenplaat of van de burgerlijk aansprakelijke; - de identiteit van de bestuurder van het voertuig; - het rijksregisternummer van desgevallend de overtreder, de bestuurder van het voertuig, de houder van de kentekenplaat of de burgerlijk aansprakelijke; - het ondernemingsnummer of het vestigingsnummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen; - de identificatiegegevens van het voertuig met name de kentekenplaat en het type voertuig; - de aard van de overtreding of overtredingen; - de plaats, datum en tijdstip waarop de inbreuk werd vastgesteld; - de aanwezige verkeerstekens op de dag van de feiten; - het opschrift van de wettelijke of reglementaire teksten die de geschonden bepalingen bevatten; - het bedrag van de onmiddellijke inning; - informatie betreffende de apparatuur waarmee de overtreding is vastgesteld; - de referentie voor de betaling; - het rekeningnummer van de bestemmeling; - de coördinaten van de politiezone of van de dienst van de federale politie; - de coördinaten van het betrokken parket; - de gegevens inzake de stand van het dossier; - het systeemnummer; - het rekeningnummer van de opdrachtgever en zijn coördinaten."

Art. 5.In artikel 3, eerste lid van hetzelfde koninklijk besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepalingen onder 3° /1 en 3° /2 worden ingevoegd, luidende : "3° /1 oprichting en beheer van een callcenter en een back office voor de behandeling van administratieve en financiële vragen inzake het verval van de strafvordering tegen betaling van een geldsom; 3° /2 oprichting en beheer van een website voor de betaling en betwisting van, alsmede het ter beschikking stellen van algemene informatie en de antwoorden op veel voorkomende vragen inzake, het verval van de strafvordering tegen betaling van een geldsom;"; 2° de bepaling onder 4 wordt vervangen als volgt : "4° de gedetailleerde verslaggeving over de door bpost verrichte handelingen, bedoeld onder de bepalingen 1°, 2°, 3°, 3° /1 en 3° /2, naar de politiediensten en de Federale Overheidsdienst Justitie."

Art. 6.In artikel 6 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden "door de politiediensten" opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2017.

Art. 8.De Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken, de Minister bevoegd voor Justitie en de Minister bevoegd voor de post zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 juni 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Post, A. DE CROO


begin


Publicatie : 2017-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^