Koninklijk Besluit van 28 juni 2018
gepubliceerd op 27 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de Krijgsmacht

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2018040347
pub.
27/07/2018
prom.
28/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040347

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


28 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2003 pub. 22/04/2003 numac 2003007127 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de krijgsmacht sluiten houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de Krijgsmacht


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, artikel 9bis, § 2, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2003 pub. 22/04/2003 numac 2003007127 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de krijgsmacht sluiten houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de Krijgsmacht;

Gelet op het protocol van onderhandelingen N-429 van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, gesloten op 16 oktober 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 27 november 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 12 januari 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, d.d. 23 januari 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 14 mei 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Defensie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2003 pub. 22/04/2003 numac 2003007127 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de krijgsmacht sluiten houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de Krijgsmacht, wordt vervangen als volgt: "

Art. 4.De in dit besluit bepaalde bedragen van de trimestriële luchtvaarttoelage en de trimestriële kwalificatietoelage worden verminderd met één negentigste per dag gedurende dewelke de rechthebbende militair in non-activiteit is of in zijn categorie geschorst is. De periode tijdens dewelke de militair in non-activiteit is of in zijn categorie geschorst is, wordt niet beschouwd als een tijdelijke beëindiging van de luchtvaartprestaties en blijft onverkort meetellen als basis voor de berekening van de loopbaantoelage en de kwalificatietoelage.

In geval van schorsing in zijn categorie wegens manifest gebrek aan tucht in de luchtdienst, verliest de militair het recht op de trimestriële luchtvaarttoelage en kwalificatietoelage voor de duur van de betrokken periode van schorsing. De periode tijdens dewelke de militair geschorst is wegens manifest gebrek aan tucht in de luchtdienst, wordt beschouwd als een tijdelijke beëindiging van de luchtvaartprestaties en telt niet mee voor de berekening van de loopbaantoelage en de kwalificatietoelage.".

Art. 2.In artikel 6, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zin "Een luchtvaarttoelage wordt toegekend aan de militair die aan de luchtdienst deelneemt." vervangen als volgt: "Onder voorbehoud van artikel 9, wordt een luchtvaarttoelage toegekend aan de militair die aan de luchtdienst deelneemt.".

Art. 3.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 augustus 2006, 26 juli 2007 en 24 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid, wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt: "1° het lid van het gebrevetteerd varend personeel, dat houder is van een luchtvaartbrevet van piloot of van het hoger brevet van piloot, dat een functie uitoefent waarbij het besturen van een luchtvaartuig behoort tot de normale taken verbonden aan de functie of dat luchtvaartprestaties uitvoert voor het behoud van de behaalde kwalificaties;"; b) in het eerste lid, wordt de bepaling onder 1° /1 ingevoegd, luidende: "1° /1 de andere leden van het gebrevetteerd varend personeel, uitgezonderd het lid van het gebrevetteerd varend personeel, dat houder is van een luchtvaartbrevet van piloot of van het hoger brevet van piloot, dat een functie uitoefent waarbij het besturen van een luchtvaartuig niet behoort tot de normale taken verbonden aan de functie en die geen luchtvaartprestaties uitvoert voor het behoud van de behaalde kwalificaties;"; c) het derde lid wordt vervangen als volgt: "De trimestriële luchtvaarttoelage voor de militairen bedoeld in het eerste lid, 1° wordt bepaald in functie van het kwalificatieniveau.In geval van een conversie naar een ander toestel, behoudt de militair de toelage verbonden aan het hoogst behaalde kwalificatieniveau."; d) het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: "De Minister van Defensie bepaalt in een reglement de nadere regels tot het behalen, het behouden, het opschorten, het verlies en het herwinnen van de kwalificatie binnen een bepaalde vliegspecialiteit.".

Art. 4.In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016007049 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "blijft" wordt vervangen door het woord "kan" en worden de woorden "1° /1, 2° en 3°, " ingevoegd tussen de woorden "artikel 7, eerste lid," en de woorden "die de vereiste prestaties";2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende: "De Minister van Defensie of de militaire overheid die hij hiertoe aanwijst, kan de in deze afdeling bedoelde luchtvaarttoelagen toekennen voor maximaal zes maanden aan de militair behorende tot de categorie, bedoeld in artikel 7, eerste lid, 1°, die de vereiste prestaties niet heeft volbracht, hetzij wegens behoorlijk gerechtvaardigde dienstredenen, hetzij wegens een tijdelijke lichamelijke ongeschiktheid voor de luchtdienst tengevolge van een schadelijk feit, gebeurd in dienst en door de dienst.Na deze termijn heeft de militair geen recht meer op de trimestriële luchtvaarttoelage tot hij opnieuw voldoet aan de vereiste voorwaarden.".

Art. 5.In de Franse tekst van hoofdstuk II van hetzelfde besluit, wordt het opschrift van de afdeling 4 vervangen als volgt: "Section 4. - Dispositions applicables aux militaires autorisés à accomplir des prestations aéronautiques occasionnelles".

Art. 6.In de Franse tekst van artikel 11 van hetzelfde besluit, worden de woorden "aériennes" en "aérienne" vervangen door de woorden "aéronautiques" en "aéronautique".

Art. 7.In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 26 juli 2007 en 29 januari 2016 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) worden de paragrafen 1/1 tot 1/4 ingevoegd, luidende: " § 1/1.Het bedrag wordt bepaald in functie van het behaalde kwalificatieniveau en van de leeftijd van de militair.

Het bedrag wordt toegekend aan 100 procent van het bedrag in de tabel C aan de militair bedoeld in artikel 7, eerste lid, 1° of aan de militair met een hoger brevet van navigator, die recht heeft op de trimestriële luchtvaarttoelage. § 1/2. Na het tijdelijk of definitief beëindigen van luchtvaartprestaties verbonden aan een specifieke functie of onontbeerlijk voor het behouden van de kwalificaties, behoudt de militair bedoeld in § 1/1, tweede lid, 100 procent van het bedrag in de tabel C gedurende de vier jaar volgend op het beëindigen van de luchtvaartprestaties.

Aan de militair bedoeld in artikel 7, eerste lid, 1° of aan de militair met een hoger brevet van navigator, die vijf tot negen jaar luchtdienst heeft vervuld voor het tijdelijk of definitief beëindigen van de luchtvaartprestaties wordt het volgende bedrag toegekend: 1° tijdens het vijfde jaar na het tijdelijk of definitief beëindigen van de luchtvaartprestaties: behoud van 80 procent van het bedrag in de tabel C;2° tijdens het zesde jaar na het tijdelijk of definitief beëindigen van de luchtvaartprestaties: behoud van 60 procent van het bedrag in de tabel C;3° tijdens het zevende jaar na het tijdelijk of definitief beëindigen van de luchtvaartprestaties: behoud van 40 procent van het bedrag in de tabel C;4° tijdens het achtste jaar na het tijdelijk of definitief beëindigen van de luchtvaartprestaties: behoud van 20 procent van het bedrag in de tabel C;5° vanaf het negende jaar na het tijdelijk of definitief beëindigen van de luchtvaartprestaties worden geen bedragen meer toegekend; De militair die geslaagd is voor de vorming kandidaat-hoofdofficier en die meer dan negen jaar en tot zestien jaar luchtdienst heeft vervuld voor het tijdelijk of definitief beëindigen van de luchtvaartprestaties, wordt 60 procent van het bedrag in de tabel C toegekend vanaf het vijfde jaar na het tijdelijk of definitief beëindigen van de luchtvaartprestaties. Dit bedrag wordt verhoogd met 2 procent van het bedrag in de tabel C voor elk jaar bovenop de negen jaar luchtdienst.

De militair die niet geslaagd is voor de vorming kandidaat-hoofdofficier en die meer dan negen jaar tot negentien jaar luchtdienst heeft vervuld voor het tijdelijk of definitief beëindigen van de luchtvaartprestaties, wordt 60 procent van het bedrag in de tabel C toegekend vanaf het vijfde jaar na het tijdelijk of definitief beëindigen van de luchtvaartprestaties. Dit bedrag wordt verhoogd met 2 procent van het bedrag in de tabel C voor elk jaar bovenop de negen jaar luchtdienst.

De militair die geslaagd is voor de vorming kandidaat-hoofdofficier en meer dan zestien jaar luchtdienst of meer dan negentien jaar luchtdienst, indien hij niet geslaagd is voor de vorming kandidaat-hoofdofficier, heeft vervuld voor het tijdelijk of definitief beëindigen van de luchtvaartprestaties, wordt 80 procent van het bedrag in de tabel C toegekend vanaf het vijfde jaar na het tijdelijk of definitief beëindigen van de luchtvaartprestaties. § 1/3. Indien het lid van het gebrevetteerd varend personeel, houder van het brevet van boordmecanicien, van operator van opzoekings- en reddingssystemen, van loadmaster-steward, van cabin operator, van duiker SAR of van ambulancier SAR, ophoudt een organieke betrekking te bekleden waarvoor het bezit van het brevet noodzakelijk is, op een andere datum dan de eerste dag van het trimester, wordt voor het desbetreffende trimester de toelage bedoeld in paragraaf 1 toegekend.

Aan het lid van het gebrevetteerd varend personeel, houder van het brevet van boordmecanicien, van operator van opzoekings- en reddingssystemen, van loadmaster-steward, van cabin operator, van duiker SAR of van ambulancier SAR, dat ophoudt een organieke betrekking te bekleden waarvoor het bezit van het brevet noodzakelijk is, en derhalve in een operationele reserve wordt opgenomen, wordt vanaf het eerste trimester volgend op de dag waarop hij ophoudt de bedoelde betrekking te bekleden, gedurende vier jaar een jaarlijkse loopbaantoelage bij de luchtvaart toegekend van 540 EUR. § 1/4. De loopbaantoelagen bij de luchtvaart worden een eerste maal uitbetaald na een periode van vijf jaar, tellend vanaf het toekenningsmoment van het brevet.

Nadien worden de loopbaantoelagen bij de luchtvaart telkenmale na verloop van een periode van twee jaar uitbetaald.

De betaling gebeurt de laatste dag van het trimester in de loop van hetwelk de periode van twee of vijf jaar verlopen is."; b) in paragraaf 2, worden de woorden " § 1, tweede en derde lid," vervangen door de woorden " §§ 1 tot 1/3"; c) in de paragraaf 2, wordt de bepaling onder 8 vervangen als volgt: "8° een ouderschapsverlof of een verlof voor ouderschapsbescherming;"; d) in paragraaf 3, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 juli 2007 en 29 januari 2016, worden de woorden ", eerste en derde lid" vervangen door de woorden "en in § 1/3, tweede lid";e) het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende: " § 4.Na schrapping uit het gebrevetteerd varend personeel als gevolg van een ongeval door en tijdens de dienst, behoudt de militair het recht op de loopbaantoelage bij de luchtvaart overeenkomstig de nadere regels bepaald in §§ 1/2 en 1/3 van dit besluit.".

Art. 8.In artikel 13 van hetzelfde besluit, worden de woorden "eerste lid" opgeheven.

Art. 9.Artikel 14 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 juli 2007 en 29 januari 2016, wordt vervangen als volgt: "

Art. 14.Aan het lid van het gebrevetteerd varend personeel met een hoger brevet van piloot, dat een functie uitoefent waarbij het besturen van een luchtvaartuig niet behoort tot de normale taken verbonden aan de functie of niet langer prestaties verricht voor het behoud van de behaalde kwalificaties, of het lid van het gebrevetteerd varend personeel met een hoger brevet van navigator wordt een trimestriële kwalificatietoelage toegekend waarvan de bedragen, in functie van de behaalde kwalificatie, bepaald zijn in tabel D van de bijlage bij dit besluit.

Voor de militair bedoeld in het eerste lid wordt het bedrag bepaald in functie van het gecumuleerd aantal jaren luchtdienst voor het tijdelijk of definitief beëindigen van het verrichten van luchtvaartprestaties.

Na het tijdelijk of definitief beëindigen van luchtvaartprestaties verbonden aan een specifieke functie of onontbeerlijk voor het behouden van de kwalificaties, behoudt de militair bedoeld in het eerste lid 100 procent van het bedrag in de tabel D gedurende de eerste vier jaar volgend op de beëindiging van de luchtvaartprestaties.

Aan de militair bedoeld in artikel 7, eerste lid, 1°, die vijf tot negen jaar luchtdienst heeft vervuld voor het tijdelijk of definitief beëindigen van de luchtvaartprestaties wordt het volgende bedrag toegekend: 1° tijdens het vijfde jaar na het tijdelijk of definitief beëindigen van de luchtvaartprestaties: behoud van 80 procent van het bedrag in de tabel D;2° tijdens het zesde jaar na het tijdelijk of definitief beëindigen van de luchtvaartprestaties: behoud van 60 procent van het bedrag in de tabel D;3° tijdens het zevende jaar na het tijdelijk of definitief beëindigen van de luchtvaartprestaties: behoud van 40 procent van het bedrag in de tabel D;4° tijdens het achtste jaar na het tijdelijk of definitief beëindigen van de luchtvaartprestaties: behoud van 20 procent van het bedrag in de tabel D;5° vanaf het negende jaar na het tijdelijk of definitief beëindigen van de luchtvaartprestaties worden geen bedragen meer toegekend. De militair die geslaagd is voor de vorming kandidaat-hoofdofficier en die meer dan negen jaar en tot zestien jaar luchtdienst heeft vervuld voor het tijdelijk of definitief beëindigen van de luchtvaartprestaties, wordt 60 procent van het bedrag in de tabel D toegekend vanaf het vijfde jaar na het tijdelijk of definitief beëindigen van de luchtvaartprestaties. Dit bedrag wordt verhoogd met 2 procent van het bedrag in de tabel D voor elk jaar bovenop de negen jaarluchtdienst.

De militair die niet geslaagd is voor de vorming kandidaat-hoofdofficier en die meer dan negen jaar tot negentien jaar luchtdienst heeft vervuld voor het tijdelijk of definitief beëindigen van de luchtvaartprestaties, wordt 60 procent van het bedrag in de tabel D toegekend vanaf het vijfde jaar na het tijdelijk of definitief beëindigen van de luchtvaartprestaties. Dit bedrag wordt verhoogd met 2 procent van het bedrag in de tabel D voor elk jaar bovenop de negen jaar luchtdienst.

De militair die geslaagd is voor de vorming kandidaat-hoofdofficier en meer dan zestien jaar luchtdienst of meer dan negentien jaar luchtdienst, indien hij niet geslaagd is voor de vorming kandidaat-hoofdofficier, heeft vervuld voor het tijdelijk of definitief beëindigen van de luchtvaartprestaties, wordt 80 procent van het bedrag in de tabel D toegekend vanaf het vijfde jaar na het tijdelijk of definitief beëindigen van de luchtvaartprestaties.

De Minister van Defensie bepaalt in een reglement de nadere regels tot het behalen, het behouden, het opschorten, het verlies en het herwinnen van de kwalificatie binnen een bepaalde vliegspecialiteit.".

Art. 10.In artikel 14bis, vierde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 26 juli 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/07/2007 pub. 27/08/2007 numac 2007007224 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van het varend personeel van de krijgsmacht sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016007049 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten, worden de woorden "de voorwaarden" vervangen door de woorden "de nadere regels".

Art. 11.In hetzelfde besluit wordt een artikel 15ter ingevoegd, luidende: "

Art. 15ter.Na schrapping uit het gebrevetteerd varend personeel als gevolg van een lichamelijke ongeschiktheid voor de luchtdienst ten gevolge van een schadelijk feit gebeurd in en door de dienst, behoudt de militair het recht op de kwalificatietoelage volgens de nadere regels bepaald in de artikelen 14 en 14bis.".

Art. 12.In hetzelfde besluit wordt de bijlage vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Art. 14.De minister bevoegd voor Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, S. VANDEPUT

Bijlage bij het koninklijk besluit van 28 juni 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2003 pub. 22/04/2003 numac 2003007127 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de krijgsmacht sluiten houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de Krijgsmacht TABELLEN A. Trimestriële luchtvaarttoelagen van het varend personeel van het actief kader

Reeks

Categorie

Kwalificatie

Trimestriële bedragen

1

a. Gebrevetteerd varend personeel van de Krijgsmacht houder van het hoger brevet van piloot;b. Gebrevetteerd varend personeel van de vakrichting inwerkingstelling van luchtwapensystemen houder van het hoger brevet van piloot of het hoger brevet van navigator verworven vóór 19 augustus 2003; c. Gebrevetteerd varend personeel bedoeld in artikel 7bis, tweede lid, van het voornoemd koninklijk besluit van 13 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004007129 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht sluiten, dat houder is van het hoger brevet van piloot verworven vóór 19 augustus 2003 en dat het aanvullende gedeelte van professionele vorming bedoeld in hetzelfde artikel met succes heeft gevolgd of dat ervan vrijgesteld is. Brevet van piloot

1.064 EUR

Hoger brevet van piloot of van navigator

1.859 EUR

Hoger brevet van piloot Junior

2.084 EUR

Hoger brevet van piloot Senior

2.309 EUR

Hoger brevet van piloot Master

2.759 EUR

2

Gebrevetteerd varend personeel bedoeld in artikel 7bis, tweede lid, van het voornoemd koninklijk besluit van 13 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004007129 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht sluiten, dat houder is van het hoger brevet van piloot verworven vóór 19 augustus 2003 en dat het aanvullend gedeelte van professionele vorming bedoeld in reeks 1.c. niet met succes heeft gevolgd.

1.629 EUR

3

a. Gebrevetteerd varend personeel van de Krijgsmacht houder van het brevet van piloot voorzien in artikel 6, 1°, van het koninklijk besluit van 13 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004007129 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht sluiten betreffende het varend personeel van de Krijgsmacht;b. Gebrevetteerd varend personeel van de vakrichting inwerkingstelling van luchtwapensystemen houder van het brevet van navigator voorzien in artikel 6, 3°, van het koninklijk besluit van 13 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004007129 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht sluiten betreffende het varend personeel van de Krijgsmacht.

1.064 EUR

4

Ander gebrevetteerd varend personeel

672 EUR

5

Leerling-varend personeel

647 EUR

6

Gecertificeerd varend personeel

672 EUR


B. Dagelijkse luchtvaarttoelagen

Reeks

Categorie

Dagbedragen

1

Gebrevetteerd varend reservepersoneel

38 EUR

2

Personeel gemachtigd om gelegenheidsluchtvaartprestaties te volbrengen

21 EUR


C. Jaarlijkse loopbaantoelagen van het gebrevetteerd varend personeel

Reeks

Categorie

Toelage verschuldigd aan de rechthebbende, die de leeftijd van 35 jaar niet heeft bereikt

Toelage verschuldigd aan de rechthebbende, die ouder is dan 35 jaar

1

a. Gebrevetteerd varend personeel van de Krijgsmacht houder van het brevet van piloot;b. Gebrevetteerd varend personeel van de vakrichting inwerkingstelling van luchtwapensystemen houder van het brevet van piloot of het hoger brevet van piloot verworven vóór 19 augustus 2003; c. Gebrevetteerd varend personeel bedoeld in artikel 7bis, tweede lid, van het voornoemd koninklijk besluit van 13 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/05/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004007129 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het varend personeel van de krijgsmacht sluiten, dat houder is van het brevet van piloot of van het hoger brevet van piloot verworven vóór 19 augustus 2003 en dat het aanvullende gedeelte van professionele vorming bedoeld in hetzelfde artikel met succes heeft gevolgd of die ervan is vrijgesteld.

Kwalificatie

Kwalificatie

Vliegbrevet

914 EUR

Vlieg-brevet

2.749 EUR

Hoger vliegbrevet

1.391 EUR

Hoger vlieg-brevet

3.226 EUR

Hoger vliegbrevet junior

1.526 EUR

Hoger vlieg-brevet junior

3.361 EUR

Hoger vliegbrevet senior

1.661 EUR

Hoger vlieg-brevet senior

3.496 EUR

Hoger vliegbrevet Master

1.835 EUR

Hoger vlieg-brevet Master

3.670 EUR

2

Gebrevetteerd varend personeel, dat houder is van het brevet van navigator of het hoger brevet van navigator.

795 EUR

795 EUR

3

Gebrevetteerd varend personeel, houder van het brevet van boordmecanicien, van operator van opzoekings- en reddingssystemen, van loadmastersteward, (K.B. van 17 Aug 13 - van cabin operator,) van duiker SAR of van ambulancier SAR, dat een organieke betrekking bekleedt waarvoor het bezit van het brevet noodzakelijk is.

1.080 EUR

1.080 EUR


D. Trimestriële kwalificatietoelagen van het gebrevetteerd varend personeel met hoger brevet

Reeks

Categorie

Trimestriële bedragen

1

Hoger vliegbrevet junior

2.084 EUR

2

Hoger vliegbrevet senior

2.309 EUR

3

Hoger vliegbrevet Master

2.759 EUR

4

Hoger brevet navigator

1.859 EUR


E. Trimestriële kwalificatietoelagen van het gebrevetteerd varend personeel, houder van bepaalde brevetten, dat een organieke betrekking bekleedt waarvoor het bezit van het brevet noodzakelijk is

Reeks

Brevet

Kwalificatie

Trimestriële bedragen

1

Boordmecanicien

Senior

1.002 EUR

Junior

870 EUR

2

Operator van opzoekings- en reddingssystemen

Senior

1.002 EUR

Junior

870 EUR

3

Loadmaster-steward

Senior

735 EUR

Junior

600 EUR

4

Duiker SAR

Senior

330 EUR

Junior

200 EUR

5

Ambulancier SAR

Senior

330 EUR

Junior

200 EUR

6

Cabin operator

Senior

1.002 EUR

Junior

870 EUR


Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 28 juni 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2003 pub. 22/04/2003 numac 2003007127 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de krijgsmacht sluiten houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de Krijgsmacht.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, S. VANDEPUT


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^