Koninklijk Besluit van 28 juni 2018
gepubliceerd op 08 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2018040351
pub.
08/08/2018
prom.
28/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040351

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


28 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008007002 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties sluiten houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, artikel 9bis, § 2, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008007002 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties sluiten houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties;

Gelet op het protocol van onderhandelingen van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, gesloten op 12 januari 2018;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 31 januari 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, d.d. 16 maart 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting, d.d. 26 maart 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 17 mei 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Defensie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008007002 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties sluiten houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 december 2012 en 29 januari 2016 wordt een artikel 6/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 6/1.De chef van de sectie belast met het beheer van de vakrichtingen binnen de algemene directie human resources kan, voor een periode van maximaal 18 maanden, in uitzonderlijke gevallen en om gerechtvaardigde dienstredenen op gemotiveerd advies van de hiërarchische overheid en de onderstafchef operaties en training, de toelage bedoeld in artikel 6, § 2, 1°, a) toekennen aan een militair die geen houder is van het hoger brevet van parachutist, indien hij een organieke betrekking bekleedt in het detachement Ploegen van de Special Forces Group en de prestaties bepaald in artikel 6, § 3, 2° tot 4° heeft uitgevoerd.".

Art. 2.De minister bevoegd voor Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, S. VANDEPUT


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^