Koninklijk Besluit van 28 juni 2019
gepubliceerd op 11 juli 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42, § 4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming en als soc

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019041269
pub.
11/07/2019
prom.
28/06/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041269

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42, § 4, van de wet van 23 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen sluiten tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen sluiten tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, artikel 42, § 4;

Gelet op het advies nr. 65.805/2 van de Raad van State, gegeven op 25 april 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming;

Overwegende dat de bestaande vennootschappen met sociaal oogmerk op de dag van de inwerkingtreding van de wet van 23 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen sluiten tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming en dat de minister bevoegd voor Economie dit vermoeden kan weerleggen;

Dat het aan de Koning toekomt om de voorwaarden betreffende de weerlegging van dit vermoeden te bepalen;

Overwegende dat de bestaande landbouwvennootschappen op de dag van de inwerkingtreding van de wet van 23 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen sluiten tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming en dat de minister bevoegd voor Economie dit vermoeden kan weerleggen;

Dat het aan de Koning toekomt om de voorwaarden betreffende de weerlegging van dit vermoeden te bepalen;

Op de voordracht van de Minister van Economie en de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° wet: de wet van 23 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen sluiten tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen;2° wetboek: het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;3° vennootschap erkend als sociale onderneming: een coöperatieve vennootschap die erkend is als sociale onderneming in overeenstemming met artikel 8:5 van het wetboek;4° vennootschap erkend als landbouwonderneming: een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap of een coöperatieve vennootschap die erkend is als landbouwonderneming overeenkomstig artikel 8:2 van het wetboek; 5° FOD Economie: de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. HOOFDSTUK 2. - Sociale ondernemingen

Art. 2.Overeenkomstig artikel 42, § 1, van de wet worden de bestaande vennootschappen met sociaal oogmerk op de dag van de inwerkingtreding van het wetboek vermoed erkend te zijn als sociale onderneming.

Art. 3.§ 1. Op basis van een beslissing van de minister bevoegd voor Economie wordt het vermoeden bedoeld in artikel 2 in de volgende gevallen weerlegd: 1° wanneer, volgend op de indiening van een aanvraag tot erkenning als sociale onderneming overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, de betrokken vennootschap een dergelijke erkenning heeft toegekend gekregen;2° wanneer de betrokken vennootschap aan de minister bevoegd voor Economie, of aan de FOD Economie, haar wens om afstand te doen van het vermoeden van erkenning als sociale onderneming, betekent;3° wanneer, na 1 januari 2024, de betrokken vennootschap de voorwaarden om erkend te zijn als sociale onderneming vervult en een dergelijke erkenning heeft toegekend gekregen;4° wanneer, na 1 januari 2024, de betrokken vennootschap niet de voorwaarden om erkend te zijn als sociale onderneming vervult;5° wanneer de betrokken vennootschap die geen coöperatieve vennootschap is, zich niet heeft omgezet in een coöperatieve vennootschap vóór 1 januari 2024. § 2. Om de minister bevoegd voor Economie toe te laten een beslissing in de gevallen bedoeld in paragraaf 1, 3° en 4°, te nemen, maakt de betrokken vennootschap op vraag van de FOD Economie, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, elk stuk vereist door de FOD Economie, over. Bij gebrek aan het indienen van de vereiste stukken binnen de termijn bepaald door de FOD Economie wordt het vermoeden van erkenning als sociale onderneming waarvan de betrokken vennootschap geniet, weerlegd.

Art. 4.In de gevallen bedoeld in artikel 3, § 1, schrapt de minister bevoegd voor Economie de betrokken vennootschappen van de lijst van vennootschappen die vermoed erkend te zijn als sociale onderneming. HOOFDSTUK 3. - Landbouwondernemingen

Art. 5.Overeenkomstig artikel 42, § 2, van de wet worden de bestaande landbouwvennootschappen op de dag van de inwerkingtreding van het wetboek vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming.

Art. 6.§ 1. Op basis van een beslissing van de minister bevoegd voor Economie wordt het vermoeden bedoeld in artikel 5 in de volgende gevallen weerlegd: 1° wanneer, volgend op de indiening van een aanvraag tot erkenning als landbouwonderneming overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, de betrokken vennootschap een dergelijke erkenning heeft toegekend gekregen;2° wanneer de betrokken vennootschap aan de minister bevoegd voor Economie, of aan de FOD Economie, haar wens om afstand te doen van het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming, betekent;3° wanneer, na 1 januari 2024, de betrokken vennootschap de voorwaarden om erkend te zijn als landbouwonderneming vervult en een dergelijke erkenning heeft toegekend gekregen;4° wanneer, na 1 januari 2024, de betrokken vennootschap niet de voorwaarden om erkend te zijn als landbouwonderneming vervult;5° wanneer, na 1 januari 2024, de betrokken vennootschap zich van rechtswege in een andere rechtsvorm heeft omgezet en die, overeenkomstig artikel 41, § 3, van de wet, geen algemene vergadering binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf deze omzetting, heeft bijeengeroepen. § 2. Om de minister bevoegd voor Economie toe te laten een beslissing in de gevallen bedoeld in paragraaf 1, 3° en 4°, te nemen, maakt de betrokken vennootschap op vraag van de FOD Economie, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, elk stuk vereist door de FOD Economie, over. Bij gebrek aan het indienen van de vereiste stukken binnen de termijn bepaald door de FOD Economie wordt het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming waarvan de betrokken vennootschap geniet, weerlegd.

Art. 7.In de gevallen bedoeld in artikel 6, § 1, schrapt de minister bevoegd voor Economie de betrokken vennootschappen van de lijst van vennootschappen die vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming. HOOFDSTUK 4. - Slotbepaling

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekedgemaakt, met uitzondering van hoofdstuk 3, dat in werking treedt op 15 juli 2019.

Art. 9.De minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd voor Justitie, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 juni 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^