Koninklijk Besluit van 28 maart 2003
gepubliceerd op 25 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende verlenging van de mandaten van de voorzitter, van de eerste ondervoorzitter, van de twee ondervoorzitters en van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2003021090
pub.
25/04/2003
prom.
28/03/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 MAART 2003. - Koninklijk besluit houdende verlenging van de mandaten van de voorzitter, van de eerste ondervoorzitter, van de twee ondervoorzitters en van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, met name op artikel 6bis , § 3, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur, en op artikel 92ter , ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende oprichting van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 februari 2002, van 14 maart 2002, van 2 augustus 2002 en van 17 januari 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 2002 houdene benoeming van de voorzitter, de eerste ondervoorzitter en de twee ondervoorzitters van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid;

Overwegende dat de mandaten van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid op 31 maart 2003 een einde nemen;

Overwegende dat de procedure tot vernieuwing van deze mandaten werd ingezet, doch dat deze nog niet is afgerond;

Overwegende dat om de continuïteit van de werking van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid te verzekeren, de huidige mandaten dienen te worden verlengd;

Op de voordracht van Onze Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De mandaten van de voorzitter, de eerste ondervoorzitter, de twee ondervoorzitters en de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid worden verlengd tot uiterlijk 31 december 2003.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2003.

Art. 3.Onze Minister van Wetenschappelijk Onderzoek is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 maart 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^