Koninklijk Besluit van 28 maart 2018
gepubliceerd op 10 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende aanwijzingen bij de centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018030727
pub.
10/04/2018
prom.
28/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030727

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen


28 MAART 2018. - Koninklijk besluit houdende aanwijzingen bij de centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikelen 37 en 108;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, artikel 133 vervangen bij het koninklijk besluit van 4 april 2003 en bij het koninklijk besluit van 29 september 2005 ;

Overwegende dat de heer Claude Debrulle de gevraagde bekwaamheden voor de aanwijzing als lid van de centrale raad voor het gevangeniswezen heeft vanwege zijn ervaring als manager op FOD Justitie en op het gebied van de mensenrechten;

Overwegende dat de heer Marc Nève de gevraagde bekwaamheden voor de aanwijzing als lid advocaat van de centrale raad voor het gevangeniswezen heeft vanwege zijn ervaring als strafpleiter en als expert voor de Raad van Europa;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Claude Debrulle wordt aangewezen als lid van de centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen;

De heer Marc Nève wordt aangewezen als lid advocaat van de centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen.

Art. 2.Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep tot nietigverklaring worden ingediend binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Art. 3.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^