Koninklijk Besluit van 28 mei 2003
gepubliceerd op 12 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1975 tot vaststelling van de regelen voor het beroep, ingesteld door de werkgevers tegen de maatregelen voorgeschreven ter uitvoering van artikel 3 van de wet van 16 november 1972

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012272
pub.
12/06/2003
prom.
28/05/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 MEI 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1975 tot vaststelling van de regelen voor het beroep, ingesteld door de werkgevers tegen de maatregelen voorgeschreven ter uitvoering van artikel 3 van de wet van 16 november 1972Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsinspectie sluiten betreffende de arbeidsinspectie (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 november 1972Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsinspectie sluiten betreffende de arbeidsinspectie, inzonderheid op artikel 3, gewijzigd bij de wetten van 22 december 1989 en 25 februari 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 augustus 1975 tot vaststelling van de regelen voor het beroep, ingesteld door de werkgevers tegen de maatregelen voorgeschreven ter uitvoering van artikel 3 van de wet van 16 november 1972Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsinspectie sluiten betreffende de arbeidsinspectie, inzonderheid op de artikelen 1 en 2;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door het feit dat de regering voor het wetsontwerp dat tot de wet van 25 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende maatregelen ter versterking van de preventie inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk type wet prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003138 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen sluiten houdende maatregelen ter versterking van de preventie inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk geleid heeft, de spoedbehandeling heeft gevraagd (Kamer doc. 50 2167/1 - 2002/2003); dat, overeenkomstig artikel 12, § 2, van de wet van 6 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, en met toepassing van artikel 80 van de Grondwet, de parlementaire overlegcommissie op 19 december 2002 de termijnen waarbinnen de Senaat zich moet uitspreken over voormeld wetsontwerp vastgesteld heeft op 5 dagen voor de evocatietermijn en op 30 dagen voor de onderzoekstermijn; dat voornoemde wet van 25 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende maatregelen ter versterking van de preventie inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk type wet prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003138 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen sluiten het artikel 3 van de wet van 16 november 1972Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsinspectie sluiten betreffende de arbeidsinspectie aanvult, derwijze dat de sociale inspecteurs ook maatregelen kunnen voorschrijven of treffen ten aanzien van personen, andere dan werkgevers, die verplichtingen hebben in toepassing van de onder het toezicht van deze inspecteurs vigerende wetgeving; dat het voornoemd artikel 3, gewijzigd door voornoemde wet van 25 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende maatregelen ter versterking van de preventie inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk type wet prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003138 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen sluiten, de Koning opdraagt om de nadere regelen te bepalen voor het beroep dat voornoemde personen tegen de maatregelen kunnen instellen; dat de sociale inspecteurs de voornoemde maatregelen niet kunnen treffen noch voorschrijven zolang deze nadere regelen voor het instellen van het beroep niet zijn vastgesteld; dat bijgevolg deze nadere regelen onverwijld dienen te worden vastgesteld teneinde het spoedeisend karakter van de maatregelen voorzien door de wet van 25 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende maatregelen ter versterking van de preventie inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk type wet prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003138 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen sluiten houdende maatregelen ter versterking van de preventie inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, niet in het gedrang te brengen;

Gelet op het advies van de Raad van State, nr. 35.289/1 gegeven op 10 april 2003, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan het koninklijk besluit van 13 augustus 1975 tot vaststelling van de regelen voor het beroep, ingesteld door de werkgevers tegen de maatregelen voorgeschreven ter uitvoering van artikel 3 van de wet van 16 november 1972Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsinspectie sluiten betreffende de arbeidsinspectie worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het opschrift van het koninklijk besluit wordt vervangen als volgt : « Koninklijk besluit tot vaststelling van de regelen voor het beroep, ingesteld tegen de maatregelen voorgeschreven ter uitvoering van artikel 3 van de wet van 16 november 1972Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsinspectie sluiten betreffende de arbeidsinspectie.»; 2° in artikel 1, eerste lid, worden de woorden « of door ieder ander persoon ten opzichte van wie zulke maatregelen zijn getroffen, » ingevoegd tussen de woorden « betreffende de arbeidsinspectie, » en de woorden « wordt gericht aan de Minister »;3° in artikel 2 worden de woorden « of zijn aangestelde » vervangen door de woorden « ,zijn aangestelde, of ieder ander persoon ten opzichte van wie de in artikel 1, eerste lid, bedoelde maatregelen zijn getroffen, ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 mei 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 16 november 1972Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsinspectie sluiten, Belgisch Staatsblad van 8 december 1972. Wet van 22 december 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de bescherming van de gezinswoning sluiten, Belgisch Staatsblad van 30 december 1989.

Wet van 25 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende maatregelen ter versterking van de preventie inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk type wet prom. 25/02/2003 pub. 07/03/2003 numac 2003003138 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 14 maart 2003.

Koninklijk besluit van 13 augustus 1975, Belgisch Staatsblad van 4 november 1975.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^