Koninklijk Besluit van 28 mei 2019
gepubliceerd op 11 september 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2019013203
pub.
11/09/2019
prom.
28/05/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019013203

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


28 MEI 2019. - Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik sluiten betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 maart 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de geneesmiddelen type wet prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet op de geneesmiddelen - Bekendmaking overeenkomstig artikel 13bis, § 2quinquies, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies sluiten op de geneesmiddelen, artikel 12bis, § 1, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 1 mei 2006;

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, artikel 2, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, en artikel 2bis, ingevoegd bij de wet van 17 juli 1997 en gewijzigd bij de wet van 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik sluiten betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, de artikelen 122, § 2, en 128;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014018098 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoemingen bij de Commissie van Advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik sluiten houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik sluiten betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014018241 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2014 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014018098 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoemingen bij de Commissie van Advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik sluiten houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik sluiten betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik;

Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de heer Ronlez, Ch., wordt, in zijn hoedanigheid als apotheker van een voor het publiek opengestelde apotheek, eervol ontslag verleend uit zijn functie als werkend lid van de Commissie van Advies.

De heer Straetmans, K. wordt, in zijn hoedanigheid als apotheker van een voor het publiek opengestelde apotheek benoemd tot werkend lid van de Commissie van Advies ter vervanging van de heer Ronlez, Ch., voor de resterende duur van zijn mandaat.

Art. 2.Aan de heer Persoons, D., wordt, in zijn hoedanigheid als fabrikant, invoerder, uitvoerder of groothandelaar in geneesmiddelen, die de verschillen beroepswerkzaamheden vertegenwoordigen, eervol ontslag verleend uit zijn functie als werkend lid van de Commissie van Advies.

De heer De Haes, J., in zijn hoedanigheid als fabrikant, invoerder, uitvoerder of groothandelaar in geneesmiddelen, die de verschillen beroepswerkzaamheden vertegenwoordigen, wordt benoemd tot werkend lid van de Commissie van Advies ter vervanging van de heer Persoons D., voor de resterende duur van zijn mandaat.

Art. 3.Eervol ontslag uit hun functies als plaatsvervangende leden van de Commissie van Advies wordt, in hun hoedanigheid als fabrikanten, invoerders, uitvoerders of groothandelaar in geneesmiddelen, die de verschillen beroepswerkzaamheden vertegenwoordigen, verleend aan : - Mevr. Devriese, E.; - de heer Janssen, J. Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Commissie van Advies, in hun hoedanigheid als fabrikanten, invoerders, uitvoerders of groothandelaar in geneesmiddelen, die de verschillen beroepswerkzaamheden vertegenwoordigen, voor de resterende duur van de mandaten van de personen die zij vervangen : - de heer Daneels, A., ter vervanging van Mevr. Devriese, E.; - Mevr. Destrée, M.-C., ter vervanging van de heer Janssen, J.

Art. 4.Aan Mevr. Antonissen, Y., wordt, in haar hoedanigheid als personeelslid dat behoort tot het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, eervol ontslag verleend uit haar functie als plaatsvervangend lid van de Commissie van Advies.

Wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Commissie van Advies Mevr. Vincent, M., in haar hoedanigheid als personeelslid dat behoort tot het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, ter vervanging van Mevr. Antonissen, Y., voor de resterende duur van haar mandaat.

Art. 5.Aan Mevr. Lorent, S., wordt, in haar hoedanigheid als ziekenhuisapotheker, eervol ontslag verleend uit haar functie als plaatsvervangend lid van de Commissie van Advies,.

Wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Commissie van Advies Mevr. Demaret, S., in haar hoedanigheid als ziekenhuisapotheker, ter vervanging van Mevr. Lorent, S. voor de resterende duur van haar mandaat.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 7.De minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^