Koninklijk Besluit van 28 november 2001
gepubliceerd op 01 maart 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001013183
pub.
01/03/2002
prom.
28/11/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 NOVEMBER 2001. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1995 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 8 december 1995, gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 8 oktober 1998, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de landbouw;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw".

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 november 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Koninklijk besluit van 8 december 1995, Belgisch Staatsblad van 17 februari 1996.

Koninklijk besluit van 8 oktober 1998, Belgisch Staatsblad van 28 november 1998.

Bijlage Paritair Comité voor de landbouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 Vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw" (Overeenkomst geregistreerd op 27 oktober 2000 onder het nummer 55757/CO/144) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werklieden en werksters, hierna werklieden genoemd, van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de landbouw ressorteren en op hun werkgevers. HOOFDSTUK II. - Werkgeversbijdragen

Art. 2.In toepassing van artikel 14 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 8 december 1995, wordt de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw" als volgt vastgesteld : - voor wat de arbeiders en arbeidsters betreft die op reguliere basis in dienst zijn genomen dit wil zeggen met uitzondering van het seizoens- en gelegenheidspersoneel zoals bedoeld in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 : - vanaf 1 januari 2000 : 9,85 pct. van de loonmassa, met inbegrip van de 0,15 pct. voor de risicogroepen; - voor wat de arbeiders en arbeidsters betreft die bedoeld worden in het artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 : - vanaf 1 januari 2000 : 9,85 pct. van de loonmassa met inbegrip van de 0,15 pct. voor de risicogroepen.

Art. 3.In toepassing van artikel 15 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst, wordt de bij artikel 2 vastgestelde werkgeversbijdrage geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1999 en is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw", algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 september 1998.

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd met een opzegging van tenminste drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de landbouw.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 28 november 2001.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^