Koninklijk Besluit van 28 november 2008
gepubliceerd op 15 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022670
pub.
15/12/2008
prom.
28/11/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 NOVEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en § 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995 en 10 augustus 2001 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten;

Overwegende dat ter uitvoering van artikel 8, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en gelijkgestelde producten, aan alle hulpstoffen een gemeenschappelijke CAT-code wordt toegekend, aan de hulpstoffen bestemd voor dermatologische bereidingen voor uitwendig gebruik in de vorm van crème, gel, zalf of pasta, die geen werkzame bestanddelen bevatten, een andere gemeenschappelijke CAT-code wordt toegekend en dat de financiële weerslag van deze maatregel nul is; dat de beslissing om een nieuwe CAT-code in te schrijven voor de hulpstoffen bestemd voor dermatologische bereidingen voor uitwendig gebruik in de vorm van crème, gel, zalf of pasta, die geen werkzame bestanddelen bevatten, bijgevolg gerechtvaardigd is;

Gelet het voorstel van de Technische farmaceutische raad, uitgebracht op 25 januari 2008;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, gegeven op 25 januari 2008;

Gelet op de beslissing van de Overeenkomstencommissie apothekers- verzekeringsinstellingen van 11 april 2008;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van 19 mei 2008;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 21 mei 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 juni 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting gegeven op 5 september 2008;

Gelet op het advies 45.227/1 van de Raad van State, gegeven op 16 oktober 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 20 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten, wordt aangevuld als volgt : « BTW inbegrepen »

Art. 2.In bijlage I bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten zoals vervangen bij het koninklijk besluit van 15 september 2006 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 december 2006, 29 januari 2007, 3 juni 2007, 6 juli 2007, 20 juli 2007, 14 april 2008, 27 mei 2008, 28 mei 2008, 13 juli 2008 en 21 augustus 2008 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In het eerste deel wordt de vermelding « Z01AX99B - gemeenschappelijk farmacotherapeutisch criterium voor alle hulpstoffen uit hoofdstuk V die niet verwerkt zijn in dermatologische bereidingen voor uitwendig gebruik in de vorm van crème, gel, zalf of pasta die geen werkzame bestanddelen bevatten » vervangen als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° In het tweede deel wordt hoofdstuk V vervangen als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Art.3. Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 28 november 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^