Koninklijk Besluit van 28 november 2008
gepubliceerd op 20 februari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022054
pub.
20/02/2009
prom.
28/11/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 NOVEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, artikel 47;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, artikel 15;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, laatst gewijzigd bij de wet van 9 juli 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2006 tot goedkeuring van de tweede bestuursovereenkomst van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 april 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 11 juli 2008;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Ambtenarenzaken en de Staatsecretaris voor Begroting en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De eerste aanpassing van de tweede bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit en de bijgevoegde aanpassing van de bestuursovereenkomst hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2007.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken, de Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken en de Minister bevoegd voor Begroting zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 28 november 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Ambtenarenzaken, Mevr. I. VERVOTTE De Staatssecretaris voor Begroting, M. WATHELET

Wijzigingsclausule bij de tweede bestuursovereenkomst 2006-2008 tussen de Staat en het Rijksinstituut voor ziekte- en Invaliditeitsverzekering Inleidende bepalingen In uitvoering van het Koninklijk Besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid en in toepassing van artikel 47 van de Wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels; en Gelet op de bestuursovereenkomst 2006-2008 tussen de Belgische Staat en het RIZIV zoals gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 22 september 2006;

Gelet op het positief advies van de vakbondsorganisaties gegeven op 19 juni 2007 tijdens de vergadering van het Basisoverlegcomité van het RIZIV;

Gelet op de akkoordbevinding van het Algemeen Beheerscomité van het RIZIV van 4 juni 2007.

Wordt, voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2008, overeengekomen wat volgt tussen : - de Belgische Staat, vertegenwoordigd door : Laurette Onkelinx Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Inge Vervotte Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Yves Leterme Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen en - het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, vertegenwoordigd door : Yolande Avontroodt Voorzitster van het AlgemeenBeheerscomité Johan De Cock Benoît Collin Administrateur-generaal Adjunct-administrateur-generaal - de vertegenwoordigers aangeduid door het Algemeen Beheerscomité : Bernadette Adnet Eddy Van Lancker Marcel Savoye Ivo Van Damme Patrick Verertbruggen Jean Hermesse Deze wijzigingsclausule bij de Bestuursovereenkomst 2006-2008 is het resultaat van de voorstellen tot herdefiniëring van de inhoud en/of van het tijdschema voor een aantal verbintenissen die zijn geformuleerd door het RIZIV in haar eerste jaarverslag over het jaar 2006 met betrekking tot de stand van zaken van de bestuursovereenkomst, en door de Vertegenwoordiger van de Minister van Sociale zaken tijdens de overlegvergadering van 19 maart 2007.

Tenzij anders uitdrukkelijk vermeld in deze wijzigingsclausule, blijven de artikelen opgenomen in de bestuursovereenkomst 2006-2008 van toepassing.

Hierna volgt de lijst van verbintenissen waarvoor wijzigingen zijn overeengekomen : ARTIKEL 13. Uitvoering van de conclusies van de taskforce « Opvolging van de uitgaven en wijziging van de procedures » In verbintenis 2 uit de basistekst is opgenomen dat 4 rapporten per jaar zullen opgemaakt worden, dit binnen de uitvoering van de nieuwe bepalingen vervat in het koninklijk besluit van 17 september 2005 met betrekking tot de opmaak en de verfijning van een 'permanente audit'.

De opmaak van 4 rapporten per jaar is een zware belasting voor de dienst. Op de vergadering van de taskforce van 30 november 2006 is een principieel akkoord gegeven om het aantal rapporten 'permanente audit' te verminderen van vier per jaar naar twee per jaar. Dit dient in een wettelijk kader te worden opgenomen en zal ten vroegste vanaf 2008 van toepassing kunnen zijn. Om die redenen is een aanpassing aan verbintenis 2 noodzakelijk. In de gewijzigde verbintenis 2 noteren we 2 rapporten in 2008 en 3 rapporten in 2007.

De lijst van de acties - verbintenissen : Vervangt verbintenis 2 uit de basistekst van de tweede bestuursovereenkomst zoals gepubliceerd in het Staatsblad van 22 september 2006.

Uitvoering van de nieuwe bepalingen vervat in het koninklijk besluit van 17 september 2005 met betrekking tot de opmaak en de verfijning van een permanente audit (permanente opdracht 2006 (startfase) - 2007 (per kwartaal) - 2008 (per semester)). Streefdata : 31 maart 2007, 30 juni 2007, 31 december 2007, 30 juni 2008, 31 december 2008.

ARTIKEL 20. Hervorming van de sector implantaten De verbintenissen in de basistekst van de bestuursovereenkomst zijn georiënteerd rond enerzijds de uitbreiding van de administratieve aanpak met een wetenschappelijk ondersteunend luik en anderzijds het "online"-registratiesysteem van de vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen.

Zoals aangekondigd in de omgevingsfactoren uit de basistekst is de sector implantaten in volle reorganisatie zowel binnen de DGV als in de organen binnen het RIZIV. De gezondheidswet van 13 december 2006, gepubliceerd op 22/12/2006, is hiervan een bewijs. Deze wet houdt in het bijzonder een integrale vernieuwde benadering in van de reorganisatie van de sector.

Deze benadering bevat 2 luiken, nl. : 1. Luik 1 : de uitvoering van de elementen uit de nieuwe gezondheidswet : a.Invoering van een notificatie voor implantaten met een EG-certificaat; b. Nieuwe procedure voor terugbetaling van de vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen + Oprichting van de « Commissie Tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen »;c. Een snellere tussenkomst door de gemeenschap in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen;d. De mogelijkheid voor de Minister om een verzoek tot opheffing van de vergoedbaarheid van een implantaat door een bedrijf te weigeren, alsook een implantaat waarvoor geen aanvraag wordt ingediend daartoe te verplichten;e. Elk bedrijf verantwoordelijk voor het op de markt brengen van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen moet het RIZIV op de hoogte brengen van het uit de handel nemen, van wijzigingen, dysfuncties en bijkomstige effecten van zijn producten, alsook van de maatregelen die werden getroffen om dit te verhelpen.Aan de hand van die informatie kan het RIZIV op continue wijze de tegemoetkoming bij kwalitatieve implantaten en invasieve medische hulpmiddelen verzekeren. 2. Luik 2 : het "online"-registratiesysteem van de vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen (het betreft hier grotendeels het herbepalen van de streefdata) : a.Ontwikkelen van een web-applicatie; b. Op juridisch vlak de noodzakelijke teksten met betrekking tot de uitwisseling van gegevens opmaken, alsook de bepalingen in verband met de privacy uitwerken;c. Ontwikkeling en beheer van de databank. Zoals opgenomen in het eerste semestrieel verslag en in het jaarverslag over de stand van zaken bij de uitvoering van de tweede bestuursovereenkomst, zijn de bestaande verbintenissen zoals opgenomen in de tekst van bestuursovereenkomst niet meer in lijn met de huidige situatie. Hierna volgen de nieuwe verbintenissen die aansluiten bij de vernieuwde benadering uit de Gezondheidswet.

De lijst van de acties - verbintenissen : Vervangen de verbintenissen uit de basistekst van de tweede bestuursovereenkomst zoals gepubliceerd in het Staatsblad van 22 september 2006. 1. Het voorstel van KB betreffende de samenstelling en oprichting van de 'Commissie Tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen' uitwerken en overmaken aan de Beleidscel (luik 1, deel b).Streefdatum : eind mei 2007. 2. In productie brengen van fase 1 uiterlijk 2 maanden na de publicatie (= X) van het KB met de uitvoeringsbepalingen van art 35septies, § 1 (luik 1, deel a).Streefdatum : X + 2 maanden. 3. Voorleggen van het ontwerp van tekst over de uitvoeringsbepalingen van de terugbetalingsprocedure (luik 1, deel b).Streefdatum : datum van de eerste vergadering van het Verzekeringscomité in 2009. 4. Ontwikkeling van de web-applicatie (kern) zodat de zorgverlener via online registratie de gegevens in het kader van de toepassing van de nomenclatuur kan inbrengen en hij een ontvangstbewijs (code) terugkrijgt en waarbij de verzekeringsinstellingen via die code de gegevens van hun rechthebbenden kunnen nagaan (luik 2).Streefdatum : 31 december 2008.

ARTIKEL 26. Unieke streepjescode Het analyseren en vergelijken van de bestanden van farmaceutische bedrijven en tariferingsdiensten vereist een voldoende hoge kwaliteit van de bestanden. Na een eerste proefperiode blijkt dat met name de kwaliteit van de bestanden van de farmaceutische bedrijven in sommige gevallen problematisch is. Een structurele oplossing terzake is een voorwaarde voor de toekomstige optimale exploitatie van de bestanden.

We stellen daarom een aanpassing van de acties-verbintenissen voor die met name voorziet in een studie rond de diverse mogelijkheden terzake (bv. convenant, reglementering, financiële sancties, enz.). Deze studie voorziet onder meer in overleg met de verschillende betrokkenen, alsook in een analyse van de wenselijkheid en haalbaarheid van de mogelijke beleidsintrumenten.

De lijst van de acties - verbintenissen : Toevoegen van een verbintenis aan de verbintenissen uit de basistekst van de tweede bestuursovereenkomst zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 september 2006. 1. Analyse van mogelijke beleidsinstrumenten om de gegevensuitwisseling (kwaliteit, tijdigheid, technische overdracht) tussen het RIZIV en de farmaceutische bedrijven en tariferingsdiensten te optimaliseren.Streefdatum : 31 december 2007.

Aanpassen streefdata van de oorspronkelijke verbintenissen uit de basistekst van de tweede bestuursovereenkomst zoals gepubliceerd in het Staatsblad van 22 september 2006. 2. Opmaken van een verslag ten behoeve van de VI van de door de firma's meegedeelde gegevens over de codes van de verpakkingen die in België op de markt worden gebracht.Streefdatum : 30 juni 2007. 3. Jaarlijks een rapport opmaken over de resultaten in het kader van de analyse en vergelijking van de bestanden van de tariferingsdiensten en de farmaceutische bedrijven.Streefdatum : 31 december 2007, 2008.

ARTIKEL 28. Informatisering van de enquêtedossiers van DGEC - Project Flowdos Gezien de complexiteit van het project en de aanhoudende technische en organisatorische moeilijkheden waarmee het RIZIV sinds de start van het project Flowdos is geconfronteerd, werd eind 2006 een structurele oplossing uitgewerkt. Er werd na uitgebreide analyse geopteerd voor een nieuwe technologie, nl. SharePoint Services. Tegelijk werd de organisatie, aanpak en fasering van het project geherdefinieerd.

In eerste instantie wordt een systeem ontwikkeld die het beschikbaar stellen van managementinformatie (dashboard en data-analyse) met betrekking tot de aard van en het beheer van de enquêtedossiers mogelijk moet maken. Op deze manier kan zo snel mogelijk na het in werking treden van de nieuwe wetgeving intern en extern gerapporteerd worden op basis van zinvolle indicatoren. Het gaat meer bepaald om de wetgeving van 24 december 2002 (in werking getreden op 15 februari 2003) en de wetgeving van 13 december 2006 (in werking getreden op 15 mei 2007). Het beheerssysteem van de enquêtedossiers zelf (cf. oorspronkelijke verbintenissen) zal worden opgeleverd in verschillende lagen. Het aantal functionaliteiten van het beheerssysteem zal laag per laag uitgebreid worden. Een eerste laag zal nog tijdens de periode van deze bestuursovereenkomst worden gerealiseerd en bestaat uit volgende beheersfunctionaliteiten : Gestructureerd dossierbeheer Verbinding met bestaande databronnen Zoekfunctionaliteiten Rapporteringsfunctionaliteiten De lijst van de acties - verbintenissen : Toevoegen van een verbintenis aan de verbintenissen uit de basistekst van de tweede bestuursovereenkomst zoals gepubliceerd in het Staatsblad van 22 september 2006. 1. Operationeel systeem voor het produceren van managementinformatie. Streefdatum : 30 september 2007.

Aanpassen scope van de oorspronkelijke verbintenis uit de basistekst van de tweede bestuursovereenkomst zoals gepubliceerd in het Staatsblad van 22 september 2006. 2. Operationeel systeem voor het beheer van de enquêtedossiers voor de volledige levenscyclus : laag 1.Streefdatum : 31 december 2007.

Aanpassen streefdata van de oorspronkelijke verbintenissen uit de basistekst van de tweede bestuursovereenkomst zoals gepubliceerd in het Staatsblad van 22 september 2006. 3. Lopende enquêtedossiers beschikbaar onder elektronische vorm. Streefdatum : Realisatiedatum actie-verbintenis 2 + 6 maanden. 4. Afgesloten enquêtedossiers sinds 2003 beschikbaar onder elektronische vorm.Streefdatum : Realisatiedatum actie-verbintenis 2 + 12 maanden.

ARTIKEL 36. Informatie aan de zorgverleners en externe communicatie vanuit de DGEC De opzet van de informatiemodule aan de zorgverleners is in 2006 sterk gemoderniseerd. Het gaat over een integrale nieuwe aanpak en voorstelling in vergelijking met vroegere brochures. De bedoeling van de Infobox-brochures is een antwoord te bieden op de meest essentiële vragen die beginnende algemeen geneeskundigen zich kunnen stellen. De Infobox bevat begrijpbare informatie over de reglementering, en links naar bijkomende informatie die de algemeen geneeskundigen over een bepaald onderwerp wensen. Er wordt veel zorg besteed aan de lay-out, de leesbaarheid, de gebruiksvriendelijkheid en het design. In 2006 is de eerste 'Infobox-brochure' door het RIZIV opgemaakt en verspreid, nl. voor de algemeen geneeskundigen (eind 2006).

De tweede module voor de geneesheer-specialist in opleiding, voorzien voor 31 december 2006, wordt verschoven naar eind 2007 om volgende (o.a. externe) redenen : - Omwille van de nieuwe gezondheidswet van 2006, die belangrijke wijzigingen inhoudt voor de sanctieprocedure, heeft de DGEC zich genoodzaakt gezien om haar communicatieprogramma aan te passen. Ze is dan ook vorig jaar gestart met de voorbereiding van een informatiebrochure over de DGEC en de nieuwe sanctieprocedures. In de loop van het tweede trimester van dit jaar zal de brochure afgewerkt zijn. Ze is bestemd voor alle zorgverleners, met inbegrip van de geneesheren-specialisten. - Het uitgangspunt voor de eerste module was om een Infobox-brochure van hoge kwaliteit op te maken. Dit heeft dan ook wat meer tijd gevraagd dan de opmaak van alle voorgaande brochures. - Het communicatieteam van DGEC dat belast is met de opmaak van de brochures, heeft in 2006 meegewerkt aan de redactie van de brochure over de geneesmiddelen van hoofdstuk II. Deze brochure is op vraag van de Beleidscel van de Minister opgemaakt, en dus als prioritair punt behandeld. - Ten slotte is het voor de dienst belangrijk dat de reacties op de eerste Infobox zijn gekend vooraleer de opmaak van een tweede wordt opgestart. Zowel op inhoudelijk vlak als op vlak van de vormgeving kan de feedback van de eerste Infobox interessant zijn. Met die reacties kan de DGEC dan volwaardig rekening houden bij de opmaak van de tweede Infobox.

Lijst van de acties-verbintenissen : Wijziging van streefdatum voor de tweede informatiemodule.

Opstellen en verspreiden van de basisdocumentatie voor de nieuwe zorgverleners. Streefdata : - Tegen 31 december 2007 : de module voor de geneesheer-specialist in opleiding.

ARTIKEL 37. Website - telefonisch onthaal - proactieve communicatie In de Bestuursovereenkomst 2006-2008 is een verbintenis opgenomen inzake de ontwikkeling van een informaticamodule die het mogelijk maakt een lijst van zorgverleners te raadplegen op de website van het RIZIV met vermelding van hun al dan niet toetreding tot een akkoord of overeenkomst en de eventuele modaliteiten van die conventionering.

In 2006 zijn verschillende voorbereidende stappen gezet ter realisatie van deze verbintenis. Daarbij werd duidelijk dat de verbintenis niet los kan worden gezien van de wet van 29 januari 2003 (inzake de creatie van een federale gegevensbank van professionele zorgverleners) en het IBIS-platform (een platform tussen het RIZIV en de FOD Volksgezondheid met het oog op een intra- en interbestuurlijke samenwerking en dossierbeheer voor een kadaster inzake de gezondheidsberoepen). Ook is er een duidelijke link naar BeHealth, gezien het kadaster als authentieke bron zal gebruikt worden. De ontwikkeling van een informaticamodule zorgverleners vereist dus de nodige coördinatie en is dus geen project dat alleen binnen het RIZIV wordt gerealiseerd. Binnen IBIS is een agenda met prioriteiten reeds vastgesteld, waarbij in een eerste periode gewerkt wordt aan de registratie van de afgestudeerde artsen, alsook aan de MEDEGA-toepassing.

We stellen voor de verbintenissen in de Bestuursovereenkomst in het licht van voorgaande omgevingsfactoren bij te sturen. Het RIZIV kan zich in een eerste fase toespitsen op volgende elementen : - Het uitklaren van het juridisch kader. Er moet worden nagegaan hoe de verantwoordelijkheden tussen het RIZIV en de VI verspreid liggen op vlak van het ter beschikking stellen van een informaticamodule van zorgverleners. Bovendien moeten de juridische randvoorwaarden van een terbeschikkingstelling via de website worden bestudeerd. - Het doorlichten van de processen die momenteel bestaan binnen het RIZIV bij de opbouw, kwaliteitscontrole en exploitatie van bestanden van zorgverleners. Op basis van deze analyse (AS IS) enerzijds en de interne en externe behoeften anderzijds, kunnen deze processen verbeterd worden (TO BE). - Het beschikbaar maken op de website van een informaticamodule op de RIZIV-website waarlangs de zorgverleners hun gegevens kunnen wijzigen.

Lijst van de acties-verbintenissen : Wijziging van verbintenis 2 van artikel 37 Website 1. Analyse van de haalbaarheid en juridische context van het plaatsen van een lijst van zorgverleners op de website van het RIZIV met vermelding van hun al dan niet toetreding tot een akkoord of overeenkomst en de eventuele modaliteiten van die conventionering. Deze analyse omvat ook een doorlichting van het bestaande bestand van zorgverleners met een verificatie van de gegevens. Streefdatum : 31 december 2007. 2. Ontwikkeling van een informaticamodule die het mogelijk maakt voor zorgverleners om hun gegevens via de RIZIV-website te wijzigen. Streefdatum : 31 december 2008.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^