Koninklijk Besluit van 28 oktober 2008
gepubliceerd op 14 november 2008
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2008011481
pub.
14/11/2008
prom.
28/10/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 OKTOBER 2008. - Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, artikel 41, § 2, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1991, en § 4;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Uit hun functie als vast lid van de Commissie voor Verzekeringen, als vertegenwoordigers van de gecontroleerde ondernemingen, wordt eervol ontslag verleend aan de heren Jean Rogge en Marc Dierckx.

Art. 2.Worden benoemd tot vast lid van de Commissie voor Verzekeringen, de heer Xavier de Beauffort die het mandaat van de heer Jean Rogge beëindigt en de heer Bruno Didier die het mandaat van de heer Marc Dierckx beëindigt.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister bevoegd voor de Verzekeringen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 oktober 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^