Koninklijk Besluit van 28 oktober 2016
gepubliceerd op 02 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 321/5, § 4, van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2016003380
pub.
02/12/2016
prom.
28/10/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016003380

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


28 OKTOBER 2016. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 321/5, § 4, van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel artikel 321/5, § 4, ingevoegd bij de wet van 1 juli 2016;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat : -Artikel 321/5, § 4, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, uitwerking heeft voor rapporteringsperiodes van multinationale groepen of boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2016, - dit besluit de uitvoering is van voormeld artikel; - de betrokken multinationale groepen dus ten spoedigste op de hoogte moeten worden gebracht van het formulier in bijlage van dit besluit; - dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het model van formulier als bedoeld in artikel 321/5, § 4, van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 wordt in de bijlage van dit besluit vastgelegd.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking voor boekjaren van multinationale groepen die beginnen vanaf 1 januari 2016.

Art. 3.De minister die bevoegd is voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 oktober 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

Bijlage bij het koninklijk besluit van 28 oktober 2016

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 28 oktober 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^