Koninklijk Besluit van 28 september 2005
gepubliceerd op 18 oktober 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus voor de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie in uitvoering van hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022863
pub.
18/10/2005
prom.
28/09/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus voor de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie in uitvoering van hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen voor sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, inzonderheid op artikel 21, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 3, § 1, 40°, ingevoegd bij koninklijk besluit van 5 september 2002 en artikel 33octies, ingevoegd bij koninklijk besluit van 5 juni 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 2002 houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 2, 1°;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris van Begroting, gegeven op 16 december 2004;

Gelet op het Protocol van het sectorcomité XX van 21 december 2004;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, treedt voor de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie in werking op 31 december 2004.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^