Koninklijk Besluit van 28 september 2005
gepubliceerd op 26 oktober 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de variabele bonus

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005202295
pub.
26/10/2005
prom.
28/09/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de variabele bonus (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de variabele bonus.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota's (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005 Variabele bonus (Overeenkomst geregistreerd op 27 juli 2005 onder het nummer 75778/CO/224)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen die afhangen vanr het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen en op de bedienden die zij tewerkstellen.

Onder "bedienden" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden bedoeld in de collectieve arbeids overeenkomst van 17 december 2001Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/12/2001 pub. 11/04/2002 numac 2002022054 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type overeenkomst prom. 17/12/2001 pub. 23/02/2002 numac 2002022044 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten houdende de functieclassificatie voor bedienden.

Art. 2.Elke bediende heeft jaarlijks recht op een variabele bonus in functie van de rendabiliteit van de onderneming en waarvan de hoogte varieert van 0 pct. tot 1,1 pct. van zijn bruto jaarwedde verdiend tijdens het voorgaande kalenderjaar bij de werkgever die de bonus verschuldigd is.

Voor het bepalen van de rendabiliteit van de onderneming wordt uitgegaan van de "ROCE" (return on capital employed) van het voorgaande boekjaar.

Art. 3.Onder "ROCE" wordt verstaan : de verhouding van het bedrijfsresultaat (code 70/64 van de jaarrekening) ten opzichte van het aangewend kapitaal.

Het aangewend kapitaal omvat het eigen vermogen (code 10/15) vermeerderd met de interestdragende schulden (code 170/4 + code 42 + code 43 - code 50/53 - code 54/58) en de voorzieningen (code 160/5).

De aangepaste omschrijving van het begrip ôROCEö, die gebeurlijk in toepassing van de collectieve arbeids overeenkomst van 17 december 2001Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/12/2001 pub. 11/04/2002 numac 2002022054 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type overeenkomst prom. 17/12/2001 pub. 23/02/2002 numac 2002022044 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de variabele bonus, in paritair overleg op bedrijfsniveau werd vastgelegd voor 30 juni 2001 blijft van toepassing.

Deze aangepaste omschrijving geldt voor onbepaalde duur en kan in de toekomst enkel indien uitzonderlijke omstandigheden dit vereisen in paritair overleg worden herzien.

Art. 4.De bonus wordt toegekend in functie van de grootte van de "ROCE" van het voorgaande boekjaar volgens de volgende schaal : - de bonus bedraagt 0 pct. van de bruto jaarwedde bij een "ROCE" kleiner dan 5 pct.; - de bonus bedraagt 0,5 pct. van de bruto jaarwedde bij een "ROCE" groter dan of gelijk aan 5 pct. en kleiner dan 7,5 pct.; - de bonus bedraagt 0,6 pct. van de bruto jaarwedde bij een "ROCE" groter dan of gelijk aan 7,5 pct. en kleiner dan 12,5 pct.; - de bonus bedraagt 0,7 pct. van de bruto jaarwedde bij een "ROCE" groter dan of gelijk aan 12,5 pct. en kleiner dan 15 pct.; - de bonus bedraagt 1,1 pct. van de bruto jaarwedde bij een "ROCE" groter dan of gelijk aan 15 pct..

Art. 5.Onder "bruto jaarwedde verdiend tijdens het voorgaande kalenderjaar" wordt verstaan : de brutowedde van de bediende onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en als dusdanig aangegeven aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tussen 1 januari en 31 december van het voorgaande kalenderjaar.

Art. 6.Behoudens hetgeen is bepaald in artikel 9 wordt de bonus jaarlijks betaald met de weddebetaling van de maand volgend op de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Art. 7.De bonus wordt elk jaar opnieuw berekend volgens bovenstaande principes en maakt aldus geen deel uit van de basiswedde.

Bijgevolg maakt deze bonus geen deel uit van de berekeningsbasis van andere vergoedingen of premies die in de loop van het jaar worden betaald, noch van de berekeningsbasis van de bonus te betalen in het volgend jaar.

De hoogte van de bonus die betrekking heeft op een bepaald jaar creëert geen verdere rechten voor de daaropvolgende jaren.

Art. 8.De bonus, te betalen in het lopende jaar, berekend op de bruto jaarwedde verdiend in het voorgaande kalenderjaar, wordt toegekend aan de bediende die op de datum van betaling in de onderneming is tewerkgesteld, ongeacht het soort arbeidsovereenkomst en inbegrepen de uitzendkrachten.

Art. 9.§ 1. De bonus wordt eveneens betaald aan de bedienden die uit dienst getreden zijn voor de betaling van de bonus, tenzij zij zijn ontslagen om een dringende reden. § 2. Ingeval van uitdiensttreding, tenzij om dringende reden, tijdens het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van betaling van de bonus wordt de bonus, in toepassing van artikel 5, prorata temporis betaald. § 3. In afwijking van de bepalingen van artikel 2 wordt, voor het bepalen van de rentabiliteit in §§ 1 en 2 van huidig artikel, uitgegaan van de ROCE op basis waarvan in de onderneming de laatste bonus voor de datum van uitdiensttreding werd bepaald. In afwijking van de bepalingen van artikel 6 wordt de bonus betaald bij uitdiensttreding.

Art. 10.De bediende die in de loop van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van de betaling van de bonus in dienst is getreden wordt bij toepassing van artikel 5 de bonus prorata temporis betaald.

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005 en is gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd met een opzegging van drie maanden gericht aan de voorzitter van het paritair comité en aan elk van de ondertekenende partijen.

Vanaf 1 januari 2005 heft zij de bepalingen op van de collectieve arbeids overeenkomst van 17 december 2001Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/12/2001 pub. 11/04/2002 numac 2002022054 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type overeenkomst prom. 17/12/2001 pub. 23/02/2002 numac 2002022044 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de variabele bonus, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 november 2002, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 november 2002.

Zij vervangt de bepalingen van artikel 5, §§ 1 en 3, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het protocol van sectoraal akkoord 2005-2006.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 21/10/2005 numac 2005202407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005202490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005012353 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering van de herziene en g type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005202370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds sluiten.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^