Koninklijk Besluit van 28 september 2005
gepubliceerd op 04 november 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren, betreffende de type

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005202529
pub.
04/11/2005
prom.
28/09/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren, betreffende de type arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid, sociale documenten en definitieve afrekening van de beloning (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren, betreffende de type arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid, sociale documenten en definitieve afrekening van de beloning.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2004 Type arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid, sociale documenten en definitieve afrekening van de beloning (Overeenkomst geregistreerd op 10 augustus 2004 onder het nummer 72213/CO/322) HOOFDSTUK I. Onderwerp

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt volledig : - de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1995 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36sexies van 27 november 1981 betreffende de type arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid, sociale documenten en definitieve afrekening van de beloning; - de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2002 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36sexies van 27 november 1981 betreffende de type arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid, sociale documenten en definitieve afrekening van de beloning; - de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 1994 betreffende de goedkeuring van de type arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid; - de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1995 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 1994 betreffende de goedkeuring van de type arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid; - de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2002 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 1994 tot vaststelling van een type arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing : a) op de uitzendbureaus, bedoeld bij artikel 7, 1° van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers;b) op de uitzendkrachten, bedoeld bij artikel 7, 3° van voornoemde wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten, die door deze uitzendbureaus worden tewerkgesteld. HOOFDSTUK III. - Type arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid

Art. 4.Onverminderd de verplichte vermeldingen voorzien in de voornoemde wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten moeten de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht en de overeenkomst tussen het uitzendbureau en de gebruiker, het volgende vermelden : - de maatschappelijke zetel van het uitzendbureau en de exploitatiezetel die de uitzendkracht ter beschikking stelt; - het R.S.Z.-registratienummer van het uitzendbureau; - eventueel het sociaal secretariaat; - de naam van de interbedrijfsgeneeskundige dienst; - de naam van het paritair comité van de gebruiker; - de vermelding betreffende het voor de gebruiker bevoegd paritair comité mag tot het nummer beperkt worden, op voorwaarde dat het uitzendbureau een aanhangsel aan het arbeidsreglement voorziet waarin de betekenis van de nummers wordt gegeven; - de bruto beloning, de vakantievergoeding uitgesloten, moet altijd worden vermeld, het netto mag vermeld worden; - indien een toestemming of een gunstig advies moet worden gegeven, overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36terdecies van 16 oktober 2000, of overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 58 van 7 juli 1994, de datum waarop die toestemming werd gegeven; - voorzover de overeenkomst ook gesloten is in het kader van titel VI van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten met betrekking tot de tewerkstelling van studenten, moet de overeenkomst het vermelden en moeten de verplichte bepalingen door die wetgeving voorgeschreven erop voorkomen of, mits verwijzing, op een bijgevoegd document; - de functie en de kwalificatie van de uitzendkracht zullen vermeld worden met de bij de gebruiker meest gebruikelijke benaming, op zo'n wijze dat die moet toelaten op de gemakkelijkste wijze de beloning van de uitzendkracht te bepalen.

Bovendien moet de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid, gesloten tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht, het volgende vermelden : - de naam van de vakantiefonds en het aansluitingsnummer; - de verzekeringsmaatschappij tegen de arbeidsongevallen en het nummer van de polis; - het kinderbijslagfonds en het aansluitingsnummer; - de anciënniteitstrappen, die in de onderneming van toepassing zijn voor een tewerkstelling tot en met zes maanden; - de beschrijving van de uit te oefenen functie; - de betaalwijze van het loon; - de wekelijkse arbeidsduur; - de gemiddelde arbeidsduur per week op jaarbasis; - de verplaatsingskosten, zoals ze op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst of op ondernemingsniveau worden toegekend; - de ploegenpremies; - de andere premies, indien van toepassing; - de specifieke kenmerken van de arbeidspost.

Art. 5.Conform de bepalingen voorzien bij : - de artikelen 9 en 17 van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers; en - artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de type arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid, sociale documenten en definitieve afrekening van de beloning; wordt in bijlage een type arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ingesteld.

In deze type arbeidsovereenkomst, zoals in bijlage voorzien, zijn de verplichte vermeldingen van bovenvermelde reglementaire bepalingen voorzien.

Bijkomende vermeldingen die niet strijdig zijn met de reglementaire bepalingen kunnen nochtans opgenomen worden in de arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid van de individuele bedrijven.

Art. 6.De meest gerede partij kan in geval van betwisting met betrekking tot de conformiteit van de arbeidsovereenkomsten van de individuele bedrijven ten opzichte van de type overeenkomst, zoals voorzien bij deze collectieve arbeidsovereenkomst, een dossier doorbrengen voor het verzoeningsbureau van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren, einde de Commissie van Goede Diensten. HOOFDSTUK IV. - Sociale documenten en definitieve afrekening van de beloning

Art. 7.De gegevens van de beloning die afzonderlijk en als verschillende gegevens op de arbeidsovereenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht vermeld zijn, moeten ook afzonderlijk op de afrekening vermeld worden.

In elk geval dienen afzonderlijk vermeld : de vaste beloning, de premies en het vakantiegeld.

Een bijlage aan het arbeidsreglement zal voorzien worden die op klare en duidelijke wijze het afrekeningsdocument verklaart.

Art. 8.De uitzendkrachten waarvan het loon wekelijks definitief wordt geregeld, moeten het ontvangen ten laatste binnen acht werkdagen volgend op de afgifte van het prestatieblad.

Voor de uitzendkrachten waarvan het loon gedeeltelijk geregeld wordt door voorschotten en waarvan het definitief saldo later geregeld wordt, moet dit saldo betaald worden binnen de acht werkdagen volgend op het einde van de afsluiting van de betalingsperiode, op voorwaarde dat de prestatiebladen op die periode betrekking hebben, afgegeven worden binnen de termijnen voorzien door het arbeidsreglement. De acht werkdagen mogen op twaalf gebracht worden wanneer de voorschotten 98 pct. van de netto bezoldiging bedragen. HOOFDSTUK V. - Inwerkingtreding en geldigheidsduur

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 10 mei 2004 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden, bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 28 september 2005.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren, betreffende de type arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid, sociale documenten en definitieve afrekening van de beloning Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 28 september 2005.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^